14 Ιανουαρίου, 2015

Γι' αυτό με το Ποτάμι

του Σωτήρη Καβαθατζόπουλου Όμορφες ευχές για το μέλλον πριν από 150 χρόνια. Αγωνίες για το μέλλον σήμερα. Ας κάνουμε έστω και καθυστερημένα τις ευχές πραγματικότητα. Γι’ αυτό λοιπόν με το ΠΟΤΑΜΙ.

Γράφει Σωτήρης Καβαθατζόπουλος

"Περαίνω το έργον τούτο, εκφράζων την ελπίδα ότι ο κάματος μακρού βίου, δαπανηθέντος εις την μελέτην της Ελληνικής Επαναστάσεως, και αναγραφήν της ιστορίας της, δεν θα είνε πάντη μάταιος κόπος. Είθε η Ελλάς να εισέλθη τάχιστα εις ολβιωτέρους χρόνους ή εκείνους τους οποίους ιστόρησα, ή τους οποίους διήγαγεν εν καιρώ της ζωής μου.

Τα σύγχρονα συμβεβηκότα εφήπλωσαν σκιεράν αχλύν περί εμέ, και ίσως ημαύρωσαν την όρασίν μου, πλήν και ατελής σκιαγραφία μεγαλων εθνικών κοινωνικών σπασμών υπό αυτόπτου, καίτοι χαραχθείσα δι’ ασθενούς χειρός, δύναται ν’ αποβή πολύτιμος, εάν διατηρή ακριβές διάγραμμα.

Δισχίλια έτη της ζωής του Ελληνικού έθνους διήλθον εν Ρωμαική υποταγή, εν Βυζαντινή υποδουλώσει, εν Τουρκική δουλοσύνη. Κατά την μακράν ταύτην περίοδον η Ελληνική ιστορία είνε ατερπής, και όταν ακόμη είνε διδακτική τα μάλιστα.

Οι αγώνες τους οποίους καταβάλλουσι τα νύν οι Έλληνες όπως ανακύψωσιν από της πτώσεώς των θα παράσχωσι ύλην πολυτίμου κεφαλαίου εν τη ιστορία του πολιτισμού.

Συμπεραίνω μετ΄ ειλικρινούς ευχής όπως μη οι αγώνες ούτοι αποβώσι μάταιοι, η δε εντελής επιτυχία των να εύρη άξιον ιστοριογράφον.

Εν Αθήναις 1866, κατά Μάιον.
Γεώργιος Φίινλεϋ
Μετάφραση Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης"

Όμορφες ευχές για το μέλλον πριν από 150 χρόνια. Αγωνίες για το μέλλον σήμερα. Ας κάνουμε έστω και καθυστερημένα τις ευχές πραγματικότητα. Γι’ αυτό λοιπόν με το ΠΟΤΑΜΙ.

* Ο Σωτήρης Καβαθατζόπουλος είναι υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία

14 Ιανουαρίου 2015

Σχετικά