5 Μαΐου, 2015

Ερώτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας σε αιρετούς υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων

Η χορήγηση ειδικής άδειας σε αιρετούς υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί το αντικείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών του «Ποταμιού» κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου.

Η χορήγηση ειδικής άδειας σε αιρετούς υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί το αντικείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών του «Ποταμιού» κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου. Παρά το γεγονός ότι, η ισχύουσα Νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα στους υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να θέτουν υποψηφιότητα κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να εκλέγονται ως δημοτικοί σύμβουλοι, εν τούτοις για τους εκλεγμένους αιρετούς υπαξιωματικούς, δεν προβλέπεται, ούτε χορήγηση της ειδικής αδείας, αλλά ούτε και εφαρμογή της διάταξης, που ορίζει ότι διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί.

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι η Πολιτεία παρέχει μεν το δικαίωμα στους υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, στην ουσία όμως ή ίδια στη συνέχεια το καταργεί αφού σε περίπτωση εκλογής τους, τους στερεί τη δυνατότητα πραγματικής άσκησης των καθηκόντων τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας σε αιρετούς υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων»

Με τα άρθρα 14 και 117 του Ν. 3852/ 2010 καθιερώνεται κώλυμα -ασυμβίβαστο στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων- να εκλεγούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, καθώς και περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι. Οι ανθυπασπιστές και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 3883/2010 και 3 του Ν.Δ. 445/1974, δεν ανήκουν στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, συνεπώς η ιδιότητα τους αυτή, δεν αποτελεί κώλυμα ώστε να εκλεγούν στις προαναφερόμενες αιρετές θέσεις (σχετική με αριθμό 422/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους – Έ Τμήμα).

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 3852/2010 χορηγείται στους αιρετούς του Δήμου που έχουν υπαλληλική ιδιότητα ειδική άδεια και συγκεκριμένα: 1.

(α) Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

(β) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή, όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 7 με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4071/2012.

Η παραπάνω ευεργετική διάταξη του άρθρου 93 παρ. 1 περί ειδικής άδειας, εφαρμόζεται περιοριστικά στις κατηγορίες υπαλλήλων που αναφέρονται σε αυτήν και δεν είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή της σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που δεν μνημονεύονται ρητά σε αυτήν, ενώ το ευεργέτημα της παρ. 7 του ως άνω άρθρου, περί εξαίρεσης από τη διαδικασία των μεταθέσεων εφαρμόζεται επίσης περιοριστικά στις κατηγορίες των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη και ενδεχόμενη αναλογική εφαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον δεν είναι δυνατή. Ζητήματα που αφορούν μεταθέσεις και αποσπάσεις του μονίμου στρατιωτικού των ενόπλων δυνάμεων ρυθμίζονται περιοριστικά από τις διατάξεις του Ν. 3883/2010 όπου καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των μεταθέσεων - αποσπάσεων, χωρίς να περιλαμβάνεται η δυνατότητα μετάθεσης- απόσπασης για όσους εκλέγονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Το στρατιωτικό προσωπικό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3528 / 2007, «Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 έχει εφαρμογή στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους και των ΝΠΔΔ. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η επέκταση της έννοιας του δημοσίου υπαλλήλου και στο στρατιωτικό προσωπικό, για την παροχή δυνατότητας σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 3852/2010, χορήγησης ειδικής αδείας και κατ’ εξαίρεση μετάθεσης ή απόσπασης. Ενώ δηλαδή η κείμενη Νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να θέτουν υποψηφιότητα κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να εκλέγονται ως δημοτικοί σύμβουλοι, εν τούτοις για τους εκλεγμένους αιρετούς υπαξιωματικούς, δεν προβλέπεται, ούτε χορήγηση της ειδικής αδείας αλλά ούτε και εφαρμογή της διάταξης, που ορίζει ότι διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ισχύει για τους εκλεγμένους αιρετούς της Ελληνικής Αστυνομίας, τα στελέχη της οποίας αποδεσμεύονται άμεσα από την Υπηρεσία τους για το χρόνο που διαρκεί η θητεία τους.

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι η Πολιτεία παρέχει μεν το δικαίωμα στους υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, στην ουσία όμως ή ίδια στη συνέχεια το καταργεί αφού σε περίπτωση εκλογής τους, τους στερεί τη δυνατότητα πραγματικής άσκησης των καθηκόντων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Προτίθεται να προβεί η Πολιτεία σε νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου οι εκλεγμένοι αιρετοί υπαξιωματικοί των ενόπλων Δυνάμεων να ασκήσουν ανεμπόδιστα και απρόσκοπτα τα καθήκοντα τους;

2) Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αποδεσμεύσει τους εκλεγμένους υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους; Θα επεκταθεί η εφαρμογή της παρ. 7 του Ν. 3852/2010 και στο στρατιωτικό προσωπικό;

Ο ερωτών βουλευτής:
Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου - Σερρών

5 Μαΐου 2015