14 Σεπτεμβρίου, 2016

Ερωτηματικά για ασυμβίβαστα και όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας

Προφανώς, στο Υπουργείο Παιδείας έχουν μπλέξει τους ρόλους τους… Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς, ότι ο νομικός σύμβουλος της Αναπληρώτριας Υπουργού κας. Αναγνωστοπούλου συγχρόνως είναι νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Κρήτης και προσφάτως, και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με απευθείας ανάθεση. Σίγουρα τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.

Υπάρχει άραγε ή όχι σοβαρό θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και «ασυμβίβαστου», όταν ο ίδιος νομικός σύμβουλος προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες του στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας, και ταυτόχρονα εκπροσωπεί νομικά και δύο από τους εποπτευόμενους φορείς του;

Αυτή η ιδιότυπη κατάσταση δεν δύναται να προκαλέσει ερωτηματικά για ενδεχόμενη μεροληψία και αμφισβήτηση από τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. της χώρας σχετικά με την ίση μεταχείρισή τους κατά την προώθηση και επεξεργασία διατάξεων και ρυθμίσεων, και κατά την άσκηση του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης;

Ένα ακόμη εύλογο ερώτημα, που προκύπτει, είναι πώς όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία, ένα άτομο κατέχει ουσιαστικά τρεις αμειβόμενες θέσεις; Είναι και αυτό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος ή της εξουσιαστικής πλεονεξίας; Και αλήθεια πώς προλαβαίνει να ανταποκριθεί σε έναν τέτοιο πραγματικά μεγάλο φόρτο εργασίας;

Ωστόσο το μπέρδεμα των ρόλων συνεχίζεται και με τον Πρόεδρο του Ε.Α.Π. ο οποίος προσφάτως διαμαρτυρήθηκε για τις «αδιάκοπες» ερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή με σκοπό όπως είπε την «απόπειρα ανάδειξης σκανδάλων». Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι οι ερωτήσεις απευθύνονται προς τους Υπουργούς της Κυβέρνησης και αλίμονο αν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος εκλαμβάνεται ως επίθεση από κάποιους. Ο ελληνικός λαός αλλά και οι φοιτητές του Ε.Α.Π. που πληρώνουν δίδακτρα έχουν δικαίωμα να ξέρουν πώς και πού πηγαίνουν τα χρήματά τους και αυτός είναι ο ρόλος του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το παραπάνω πολύ σημαντικό ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης αναδεικνύει ο βουλευτής Αττικής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, με ερώτηση την οποία κατέθεσε στη Βουλή, ζητώντας απαντήσεις από τον Υπουργό Παιδείας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ασυμβίβαστο ταυτόχρονης απασχόλησης συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σε εποπτευόμενους φορείς»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 177884/Γ1/05.11.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 821/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16.11.2015) διορίστηκε νομικός σε θέση Ειδικού Συμβούλου, με αποδοχές του βασικού μισθού Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας, από 23.09.2015, προκειμένου να προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες του, στο Πολιτικό Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μάλιστα όπως προκύπτει από παραστατικά και την σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο εν λόγω νομικός είναι νομικός σύμβουλος και του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου με σύμβαση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία. Ταυτόχρονα σύμφωνα με την 127η/01-06-2016 (Α.Δ.Α: ΨΣ0946ΨΖΣΘ-4ΗΛ) απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) λαμβάνοντας υπόψη την 301η/30-05-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η υπογραφή σύμβασης απευθείας ανάθεσης συνολικού αντιτίμου 20.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 4.800 ευρώ, με διάρκεια από 01/06/2016 έως 30/09/2017, στον ίδιο πάλι νομικό, στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.», για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά θέματα. Μάλιστα από έγγραφα αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου (Αρ. Πρωτ. 95719/6841/08-08-2016, Α.Δ.Α: ΩΧ9ΠΟΡ1Φ-ΚΚ0), «αναγνωρίζεται» ο εν λόγω συμβαλλόμενος νομικός με το Ε.Α.Π. ως νομικός σύμβουλος αυτού ενώ υφίσταται νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος.

Το γεγονός ότι το ίδιο άτομο κατέχει την ιδιότητα του «νομικού συμβούλου» στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δηλαδή στην πολιτικό προϊστάμενο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, και συγχρόνως σε δύο εκ των Πανεπιστημίων της χώρας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ε.Α.Π. είναι ασφαλώς προβληματικό. Συγκεκριμένα, εγείρονται ερωτήματα για την τριπλή αυτή σύμπτωση, την επιλογή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης στον ίδιο νομικό από το Ε.Α.Π. και κυρίως ότι προκύπτει περίπτωση ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα καθώς είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πως ο «νομικός σύμβουλος» ενός Υπουργού, δηλαδή της εποπτεύουσας αρχής, ταυτόχρονα εκπροσωπεί και ως νομικός σύμβουλος ή ως πάροχος νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων αυτής, όπως τα δυο προαναφερθέντα πανεπιστήμια της χώρας. Τέλος δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι η ως άνωθεν περιγραφείσα ιδιότυπη κατάσταση δύναται να προκαλέσει ερωτηματικά και αμφισβήτηση από τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. της χώρας περί ίσης μεταχείρισής τους, ειδικά κατά την επεξεργασία διατάξεων και ρυθμίσεων, και την άσκηση του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

1) Θεωρείτε ότι εγείρεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και ασυμβιβάστου για τον εν λόγω σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όταν προσφέρει συγχρόνως τις υπηρεσίες του και εκπροσωπεί 3 φορείς οι οποίοι έχουν μεταξύ τους σχέση επόπτη-εποπτευόμενου;

2) Θεωρείται ότι είναι πιθανόν να προκαλείται αμφισβήτηση από τους υπόλοιπους φορείς, περί της ισότιμης διαδικασίας προετοιμασίας, επεξεργασίας και άσκησης του νομοθετικού έργου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όταν ένας νομικός σύμβουλος αυτού συνιστά και νομικό σύμβουλο και ορισμένων εκ των φορέων;

3) Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά θέματα από το Ε.Α.Π; Για ποιους λόγους επιλέχθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης; Ο προσδιορισμός του ύψους της αμοιβής στις 20.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 4.800 ευρώ έγινε με βάση τα όρια του άρθρου 24, παρ. 4β και 4γ του ν.4385/2016, και την επακόλουθη τροποποίηση του οδηγού χρηματοδότησης της Ε.Δ.Ε.Λ. του Ε.Α.Π. (πρακτικά της 126ης/16-05-2016, ΑΔ.Α: 60ΡΛ46ΨΖΣΘ-8ΙΠ);

4) Ποιο είναι το συνολικό ποσό το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.»; Ποιο είναι το ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε συμβάσεις παροχής έργου/υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο εν λόγω έργο;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής