8 Οκτωβρίου, 2018

Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σχολικά κτίρια;

Ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, επανακατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύο έτη μετά την αρχική κατάθεση της ερώτησης (10/10/2016), καθώς ουδέποτε έλαβε απάντηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση για την κτιριολογική κατάσταση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών για τα σχολικά και ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 σε συνέχεια της καταγραφής δεδομένων της κτιριακής υποδομής μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΥΠΠΕΘ στις αρχές του 2016.

Καθώς η υγεία και η ασφάλεια μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αλλά και η ομαλή λειτουργία και χρηστικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων, επισημαίνει ο βουλευτής, εξαρτώνται άμεσα από τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των δομών, είναι θέμα μείζονος σημασίας η συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων από την Πολιτεία προκειμένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και διορθωτικές ενέργειες.

Άλλωστε σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα η πρόληψη όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές αποτελεί κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη διαδικασία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Κτιριολογική κατάσταση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών»

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 13/216 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε το Ποτάμι στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 10/10/2016, και η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κρίνεται σκόπιμο να επανέλθουμε στο θέμα της καταγραφής της κατάστασης των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1250/Α2/07-01-2016 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και το εν συνεχεία συνοδευτικό έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής & Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) με αρ. πρωτ. 38882/Α2/04-03-2016 με θέμα: «Οδηγίες για την καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ζητήθηκε η συγκέντρωση στοιχείων και η καταγραφή της κατάστασης των κτιριακών υποδομών των σχολικών μονάδων στη χώρα. Για τον σκοπό αυτό οι οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω των κατά τόπους Διευθυντών των σχολικών μονάδων μετείχαν στην καταχώριση των σχετικών ζητούμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σε συνεργασία και με τη συνδρομή των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.

Επειδή στα πολλά και σημαντικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης όπως η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η ελλιπής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και οι ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδομές, συγκαταλέγονται και τα κτιριολογικά προβλήματα εξαιτίας των ανεπαρκών ελέγχων.
Επειδή η Ελλάδα είναι ως γνωστόν μια σεισμογενής χώρα και πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένη σε απευκταία ενδεχόμενα σεισμών ακόμη και εν ώρα λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας , τα οποία έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές των σχολείων.

Επειδή το κενό ανταπόκρισης και παρέμβασης της Πολιτείας καθώς και το γεγονός ότι οι Δήμοι σε πολλές περιοχές είτε δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό είτε αυτό που διαθέτουν δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες εντός των ορίων τους, καλούνται συχνά οι πολίτες, οι γονείς των μαθητών και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν με δικά τους έξοδα και προσωπική εργασία για τις διάφορες βλάβες και κακοτεχνίες των σχολικών δομών.

Επειδή το Ποτάμι ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού, και συγχρόνως για την ομαλή λειτουργία και χρηστικότητα των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιες ήταν οι σχετικές δράσεις του ΥΠΠΕΘ για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κτιριολογικών προϋποθέσεων των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, κατά το προηγούμενο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 αλλά και ποιες οι δράσεις για το τρέχον έτος 2018-2019;

2) Υπάρχουν στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, κτίρια που λειτουργούν δίχως οικοδομική άδεια (δηλαδή συνιστούν αυθαίρετα κτίσματα) ή έχουν χαρακτηρισθεί με πολεοδομικές παραβάσεις ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κτιριολογικά προβλήματα; Αν ναι σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το ΥΠΠΕΘ για αυτά;

3) Τι προτίθεστε να πράξετε σε πιθανές περιπτώσεις δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα οποία τεκμηριώνεται αρνητική γνώμη από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά στις κτιριολογικές προϋποθέσεις τους, και μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί;

4) Υπάρχουν, και αν ναι ποιος είναι ο αριθμός σχολικών μονάδων ή τμημάτων αυτών τα οποία δεν στεγάζονται σε κατάλληλες σχολικές υποδομές και φιλοξενούνται σε containers;

5) Ποιος αριθμός κτιρίων σχολικών μονάδων είναι μισθωμένα και ποιο είναι το συνολικό ετήσιο κόστος μίσθωσης;

6) Ποιες είναι οι νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-2020 του ΥΠΠΕΘ για την ιεράρχηση και ένταξη χρηματοδότησης έργων σχετικών με τις κτιριακές υποδομές των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; Από ποια προγράμματα πρόκειται να αντληθεί χρηματοδότηση και πότε και σε ποιες περιοχές αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση ενταγμένων έργων;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1) Τα απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1250/Α2/07-01-2016 έγγραφό σας για την καταγραφή της κτιριολογικής κατάστασης των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 όπως αυτά εξειδικεύονται και αναλύονται στο με αρ. πρωτ. 38882/Α2/04-03-2016 έγγραφο (βασικά στοιχεία, έτος κατασκευής, εξυπηρέτηση ΑμεΑ, ενεργειακή αναβάθμιση κ.ά.).

2) Τις εκθέσεις με τα καταγεγραμμένα προβλήματα καθενός από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μαζί με τις συνιστώμενες προτάσεις και μέτρα προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν.

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής