24 Ιανουαρίου, 2018

Επιτροπή αξιολόγησης και επιτροπή ενστάσεων με ίδια μέλη γίνεται;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το ζήτημα της ύπαρξης μελών, τα οποία μετέχουν συγχρόνως και σε Επιτροπές Αξιολόγησης αλλά και στην επακόλουθη Επιτροπή Ενστάσεων, για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με «Το Ποτάμι» Γιώργος Μαυρωτάς, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Ο κ. Μαυρωτάς επισημαίνει ότι δεν νοείται ορθή διοικητική πρακτική που τα ίδια άτομα να μετέχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα. Να καλούνται δηλαδή να εξετάσουν τυχόν ενστάσεις επί των αποφάσεων που έλαβαν τα ίδια σε προηγούμενο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι εγείρονται θέματα ασυμβιβάστου καθώς επίσης και ζητήματα ως προς την αμεροληψία των διοικητικών οργάνων, ενώ διερωτάται για την πιθανότητα ακύρωσης της όλης αξιολογικής διαδικασίας σε περίπτωση προσφυγής ορισμένων εκ των θιγόμενων εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία. Ειδικότερα ρωτά τον κ. Υπουργό ποιο είναι το σκεπτικό με βάση το οποίο επετράπησαν αυτές οι συμπτώσεις στις συνθέσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και της Επιτροπής Ενστάσεων, ενώ απευθύνει και το ερώτημα αν χρήζει διόρθωσης στο ορθό η εν λόγω υπουργική απόφαση.

Ακόμη επισημαίνει το αριθμητικό λάθος ως προς τον ορισμό της Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, και κατάρτισης του τελικού αξιολογικού πίνακα, καθώς με βάση τη διατύπωση περιλαμβάνει έξι αντί για πέντε μέλη, και μάλιστα σε κάθε εκδοχή της σύνθεσής της. Τέλος ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την κατάθεση των σχετικών πράξεων των τριών Επιτροπών για τη διακρίβωση της ορθότητας της όλης αξιολογικής διαδικασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Σύνθεση επιτροπών για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 121962/Η2/18.07.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 365, τ.ΥΟΔΔ/24.07.2017) συγκροτήθηκαν τρεις επιτροπές για την αξιολόγηση του προς απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ήτοι: (α) Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, (β) Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης, και γ) Επιτροπή Ενστάσεων.

Παραβλέποντας την άστοχη διατύπωση, διαβάζοντας τη σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων προκύπτει ότι σε κάθε σύνθεσή της (ανάλογα αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), η πλειοψηφία, δηλαδή τα 2 από τα 3 μέλη είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα συμμετέχοντα μέλη στις Επιτροπές Αξιολόγησης (α) και (β). Κατά συνέπεια η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει ως αποστολή την εξέταση τυχόν ενστάσεων εκ μέρους των υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, απαρτίζεται από τα ίδια άτομα, εγείροντας εύλογα ερωτήματα για το ορθό της όλης διαδικασίας.

Η ορθή διοικητική πρακτική υπαγορεύει ότι δεν δύναται τα ίδια άτομα να συμμετέχουν και σε πρωτοβάθμιο (επιτροπή αξιολόγησης) και σε δευτεροβάθμιο όργανο (επιτροπή ενστάσεων), αλλιώς τα ίδια άτομα καλούνται να κρίνουν τις ίδιες τις αποφάσεις τους σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Μάλιστα αυτή η αδικαιολόγητη ταύτιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν πρόκειται για περιπτώσεις προφορικών συνεντεύξεων., στις οποίες σε άλλες περιπτώσεις, είχαμε δεκάδες ενστάσεις όπως συνέβη κατά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολείων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θεωρείτε ορθή την απόφαση σύνθεσης δευτεροβάθμιου οργάνου όπως είναι η Επιτροπή Ενστάσεων για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, με μέλη τα οποία μετέχουν και στα πρωτοβάθμια όργανα όπως αυτά των Επιτροπών Αξιολόγησης και Μοριοδότησης τυπικών προσόντων και προφορικής συνέντευξης; Δεν τίθεται θέμα ασυμβιβάστου καθώς επίσης και ζήτημα επί της γενικής αρχής της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων, εφόσον μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων καλούνται να αποφανθούν για αποφάσεις Επιτροπών στις οποίες επίσης συμμετείχαν;

2. Δύναται να τεθούν εν αμφιβόλω οι μέχρι τώρα αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων εξαιτίας της σύμπτωσης μελών της με μέλη άλλων πρωτοβάθμιων σχετικών επί της διαδικασίας, επιτροπών; Θεωρείτε ότι υφίσταται κίνδυνος προσφυγής από υποψηφίους έχοντες άμεσο συμφέρον, κατά της νομιμότητας της συνθέσεως της Επιτροπής Ενστάσεων, και κατά συνέπεια δύναται να οδηγηθεί οποτεδήποτε σε ακύρωση η όλη αξιολογική διαδικασία;

3. Βάσει ποιου σκεπτικού επιλέχθηκε η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων να είναι η ίδια με εκείνη των άλλων δύο επιτροπών;

4. Υπάρχουν και άλλες επιτροπές ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις για κοινά μέλη πρωτοβάθμιων (βλ. Επιτροπές Αξιολόγησης) και δευτεροβάθμιων οργάνων (βλ. Επιτροπές Ενστάσεων);

5. Πώς θα διορθώσετε τη λαθεμένη διατύπωση που περιγράφει τον ορισμό της Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, και κατάρτισης του τελικού αξιολογικού πίνακα, καθόσον φαίνεται -και ανεξάρτητα της κάθε φορά σύνθεσής της - να περιλαμβάνει έξι αντί πέντε μέλη;

6. Θεωρείτε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω και την ύπαρξη παροραμάτων στις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 121962/Η2/18.07.2017 υπουργικής απόφασης, χρήζει διόρθωσης στο ορθό;

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των ενστάσεων οι οποίες έγιναν αποδεκτές και εκείνων οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς επίσης και τις πράξεις των συνεδριάσεων των άνωθεν τριών επιτροπών: Α) Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών, Β) Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, και κατάρτισης του τελικού αξιολογικού πίνακα, και Γ) Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αποστολή την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος επ’ αυτών.

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής