29 Ιουνίου, 2016

Δικαιότερα κριτήρια μοριοδότησης για τις μετεγγραφές φοιτητών

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου και Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής, προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την μοριοδότηση για τις μεταγραφές των φοιτητών στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η κατανομή των μορίων, με εισοδηματικά κριτήρια χωρίς την διεύρυνση των κατηγοριών μοριοδότησης ούτε αποτελεσματική είναι, ούτε και δίκαιη, αφού κάποιοι δικαιούχοι ωφελούνται και κάποιοι άλλοι αδικούνται.

Για τα κοινωνικά κριτήρια ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί για την αντικειμενική μοριοδότηση της κατηγορίας των πολυδύμων τέκνων, των πολύτεκνων οικογενειών σε συνδυασμό με το πλήθος των μελών της και την οικονομική τους κατάσταση, ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται για τη μοριοδότηση των τέκνων άγαμων πατέρων, και των μονογονεϊκών οικογενειών.

Επίσης, δεν προβλέπεται η μοριοδότηση φοιτητών, που έχουν άμεσα συγγενικό πρόσωπο με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και η μοριοδότηση του πλήθους των μελών της οικογένειάς του με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Κριτήρια μοριοδότησης για τις μετεγγραφές φοιτητών στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4332/2015 (Φ.Ε.Κ 76 Α’/09-07-2015) ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις μετεγγραφές των φοιτητών που εισάγονται στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η πραγματοποίηση των μετεγγραφών γίνεται σύμφωνα με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, και με βάση τη μοριοδότηση την οποία συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε αυτά. Κάθε έτος δύναται να μετεγγραφεί αριθμός φοιτητών ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι, όπως αυτό έχει οριστεί από τις ίδιες τις Σχολές ή τα Τμήματα.

Στην παράγραφο 7 του προαναφερθέντος άρθρου, στις περιπτώσεις (α) έως (γ) περιγράφονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Ορίζονται τα μόρια τα οποία δύναται να καταλάβει ο κάθε δικαιούχος ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του για το τρέχον οικονομικό έτος. Έτσι λαμβάνει 5 μόρια εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, 4 μόρια εάν αυτό είναι από 3.001 έως 6.000 ευρώ, και 3 μόρια εάν ανήκει στο εύρος 6.001 έως 9.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων προβλέπονται 2 μόρια για όποιον δικαιούχο είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας και 1 μόριο για όποιον ανήκει σε τρίτεκνη οικογένεια. Για τα πολύδυμα τέκνα τα οποία συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις προβλέπεται 1 μόριο ενώ όποιος δικαιούχος είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή είναι τέκνο άγαμης μητέρας πάλι λαμβάνει 1 μόριο. Για την περίπτωση δικαιούχου με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με αναπηρία άνω του 67% προβλέπεται 1 μόριο.

Επί του ν.4332/2015 εκδόθηκαν και οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄/16-09-2015) και ΥΑ 171088/Ζ1/26-10-2015 (ΦΕΚ 2320 Β’/27-10-2015), στις οποίες δίχως να υπάρξει κάποια αλλαγή στα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, περιελήφθησαν ορισμένες ερμηνευτικές διατάξεις και εξειδικεύσεις.

Δεδομένου ότι η ύπαρξη μόνο 3 βαθμίδων εισοδηματικού κριτηρίου προκαλεί ομαδοποιήσεις δικαιούχων οι οποίες αποβαίνουν για άλλους επωφελείς ενώ για άλλους δυσανάλογες, και μάλιστα διατηρώντας ως μέγιστη βαθμολογία τα 5 μόρια στη χαμηλότερη κλίμακα.

Δεδομένου ότι δεν είναι δίκαιο η μοριοδότηση των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις να μοριοδοτούνται με 1 μόνο μόριο αγνοώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εν λόγω περίπτωσης αλλά κυρίως προσδίδοντας μικρότερη βαρύτητα στο γεγονός ότι εάν δε συμπληρώσουν τα απαιτούμενα μόρια, δύναται δύο ή περισσότερα πολύδυμα τέκνα να φοιτούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά Α.Ε.Ι. ανά την Ελλάδα, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό με πολλαπλάσιες δαπάνες.

Δεδομένου ότι η μοριοδότηση των μελών πολύτεκνων οικογενειών θεωρείται καταρχάς αρκετά χαμηλή και κυρίως ότι δεν λαμβάνει υπόψη καμία εσωτερική κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ενώ δεν προκρίνει διαφορετική αντιμετώπιση τύπου βέτο ανάλογα εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα της πολύτεκνης οικογένειας βρίσκεται άνω ή κάτω των 9.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση και διαφοροποίηση στη μοριοδότηση ανάλογα με το ποσοστό 67% και άνω και 80% και άνω, αναπηρίας μέλους της οικογένειας του δικαιούχου, καθώς επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η ειδική περίπτωση να υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειας με αναπηρία.

Δεδομένου ότι η περίπτωση (θ) του άρθρου 7 προβλέπει την περίπτωση δικαιούχου ορφανού από τον ένα γονέα ή τέκνου άγαμης μητέρας, αγνοώντας τις περιπτώσεις άγαμου πατέρα, καθώς και τις αποδεδειγμένα με δικαστική απόφαση μονογονεϊκές οικογένειες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Προτίθεστε να εξετάσετε τη διεύρυνση των κατηγοριών μοριοδότησης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ενισχύοντας τον βαθμό διακριτοποίησης και τη μέγιστη βαθμολογία, με σκοπό την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και δικαιότερη μοριοδότηση των προς μεταγραφή φοιτητών;

2) Θα υπάρξει μέριμνα για την αντικειμενικότερη μοριοδότηση της κατηγορίας των πολύδυμων τέκνων;

3) Προτίθεστε να επανεξετάσετε το ύψος της μοριοδότησης των πολύτεκνων οικογενειών σε συνδυασμό με το πλήθος των μελών της και την οικονομική τους κατάσταση;

4) Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στην περίπτωση (θ) του άρθρου 7 του ν. 4332/2015 και την περίπτωση των τέκνων άγαμων πατέρων;

5) Θα υπάρξει διαφορετική μοριοδότηση για την περίπτωση συγγενών του δικαιούχου της μετεγγραφής, με ποσοστό άνω του 80%; Το πλήθος των μελών της οικογένειας που ενδέχεται να είναι σε καθεστώς αναπηρίας άνω του 67% δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη;

6) Η μοριοδότηση των αποδεδειγμένα με δικαστική απόφαση μονογονεϊκών οικογενειών δεν αποτελεί κοινωνικό κριτήριο, για συμπερίληψή του στη μοριοδότηση αναλόγως με την περίπτωση θ); Τι προτίθεστε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
Γεώργιος Μαυρωτάς - Αττικής