13 Απριλίου, 2016

Απαράδεκτη καθυστέρηση στη συγκρότηση της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την απαράδεκτη καθυστέρηση στη συγκρότηση της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η θητεία των οργάνων της εν λόγω Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο του 2015 και παρά το γεγονός ότι από πλευράς Επιτροπής έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες για την εκ νέου συγκρότησή τους, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φαίνεται να αγνοεί το ζήτημα, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή της χώρας στους αρμόδιους για τον πανεπιστημιακό αθλητισμό διεθνείς οργανισμούς και, ως εκ τούτου, τη συμμετοχή των Ελλήνων φοιτητών-αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Η Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποτελεί το συντονιστικό όργανο αθλητισμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η Ε.Α.Τ.Ε., ως ο επίσημος ελληνικός φορέας Αθλητισμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνές επίπεδο, ούσα μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (Fédération Internationale du Sport Universitaire, FISU) και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (European University Sports Association, EUSA).

Στις δράσεις της Ε.Α.Τ.Ε., στο εσωτερικό, περιλαμβάνονται η διεξαγωγή των Πανελλήνιων Φοιτητικών Πρωταθλημάτων ετησίως και της Πανελλήνιας Πανεπιστημιάδας ανά διετία, η προαγωγή του αθλητισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω επιμορφωτικών δράσεων (συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων) και αθλητικών προγραμμάτων. Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο, η Ε.Α.Τ.Ε. εκπροσωπεί την Ελλάδα, αφ’ ενός μεν, στα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των EUSA και FISU, με αντιπροσωπευτικές αποστολές, αφ’ ετέρου δε στις αρχαιρεσίες και τα διοικητικά όργανα, καθώς και στις επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα των ανωτέρω διεθνών οργανισμών.

H E.A.T.E. διαθέτει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και την Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.), τα μέλη των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων και έχουν τριετή θητεία. Με την υπ’ αριθ. Φ.7/6838/Β3/20-1-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίστηκε η σύνθεση της Γ.Σ. και της Ε.Γ. της Ε.Α.Τ.Ε. και καθορίστηκε ο υπολογισμός της τριετούς θητείας αυτών από της ημερομηνίας εκδόσεως της εν λόγω Απόφασης. Από τον Μάρτιο του 2015 έγιναν από πλευράς Ε.Α.Τ.Ε. οι προβλεπόμενες ενέργειες προς την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να οριστούν οι νέες Γ.Σ. και Ε.Γ. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και με την αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου, η Ε.Α.Τ.Ε. καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. επανήλθαν με σχετικό περί την εκκρεμότητα ενημερωτικό. Πλήν όμως έως σήμερα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για τους σχετικούς ορισμούς.

Η καθυστέρηση αυτή από πλευράς ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του συνόλου των δράσεων της Ε.Α.Τ.Ε., τον κίνδυνο διαγραφής της από τις EUSA και FISU, λόγω μη διοικητικής συμμετοχής στους εν λόγω οργανισμούς, την αναστολή ενεργοποίησης προγραμμάτων δωρεάν συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών/τριών σε αθλητικά γεγονότα των EUSA και FISU, λόγω του μη δικαιώματος υπογραφής της Ε.Α.Τ.Ε. ενώ διακυβεύεται η συμμετοχή της χώρας στην Παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιάδα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται οκ. Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανα της Ε.Α.Τ.Ε. παρά το γεγονός ότι η θητεία τους έχει λήξει από τις 20-01-2015;

2. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών-φοιτητών στις διεθνείς πανεπιστημιακές διοργανώσεις;

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής