19 Νοεμβρίου, 2015

Αναμένοντας το Προεδρικό Διάταγμα για αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

Τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4024/2011 που προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Προεδρικό Διάταγμα που θα ορίζει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Το θέμα αναδεικνύουν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οι βουλευτές του Ποταμιού, Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας), Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας) και Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης).

Σε απαντητικό έγγραφο (05/05/2014) του τότε Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ αναφέρεται ότι «Το ως άνω Προεδρικό διάταγμα έχει καταρτισθεί και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Ωστόσο, στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι: «….η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, αξιολογείται συνολικά, με γνώμονα τις δημοσιονομικές επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

Επειδή χιλιάδες υπάλληλοι συνεχίζουν να στερούνται την προσμέτρηση του χρόνου εργασίας τους στον ιδιωτικό τομέα, με αρνητικές επιπτώσεις στη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, το Ποτάμι ρωτά τους Υπουργούς: Είναι έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα; Θα εκδοθεί; Εάν ναι, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοσή του; Έχετε υπολογίσει πόσοι είναι οι δυνάμενοι να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση; Εάν ναι, σε τι ποσό ανέρχεται το κόστος και πως θα καλυφθεί;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πότε επιτέλους θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο;»

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024 (ΦΕΚ Α/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» «Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη» […] «Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη» […] «Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης».

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ' ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου». Μέχρι σήμερα, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση του νόμου, το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Σε απαντητικό έγγραφο (ΔΙΔΑΔ/Φ.31.38/1825/8516, 05/05/2014) του τότε Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ αναφέρεται ότι «Το ως άνω Προεδρικό διάταγμα έχει καταρτισθεί και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επειδή, όμως, η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, αποτελεί συναρμοδιότητα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ειδικότερα, δε, μετά τη θέσπιση του ν.4024/2011 και τη διασύνδεση του βαθμολογίου και του μισθολογίου, καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο μας δεν δύναται να ενεργήσει μονομερώς προκειμένου να προβεί στην έκδοση του εν λόγω διατάγματος, καθώς η σχετική ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μισθολογικής δαπάνης των εργαζόμενων του δημοσίου τομέα, ζήτημα επί του οποίου επιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομικών. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α) στην ενότητα 2.6 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης-Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (σελ.787) του παραρτήματος V2 EΛΛ., προβλέπεται ότι «ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής», είναι προφανές ότι η ισχύς του εν λόγω Π.Δ θα εξαρτηθεί από την ως άνω εκτίμηση για την οποία καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία είναι το Υπουργείο Οικονομικών». Ωστόσο, στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι: «….η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, αξιολογείται συνολικά, με γνώμονα τις δημοσιονομικές επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

Επειδή χιλιάδες υπάλληλοι συνεχίζουν να στερούνται την προσμέτρηση του χρόνου εργασίας τους στον ιδιωτικό τομέα, με αρνητικές επιπτώσεις στη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Είναι έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα; Θα εκδοθεί; Εάν ναι, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοσή του;

2) Έχετε υπολογίσει πόσοι είναι οι δυνάμενοι να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση; Εάν ναι, σε τι ποσό ανέρχεται το κόστος και πως θα καλυφθεί;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Κατερίνα Μάρκου - Β' Θεσσαλονίκης