5 Μαΐου, 2016

Αδυναμία εξόφλησης Φόρου Κληρονομιάς

Την ιδιότυπη «ομηρία» πλήθους οφειλετών φόρου κληρονομιάς, μέσω μη έκδοσης σχετικής εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, τονίζουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας και Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών.

Σύμφωνα με το Ν. 4261/2014, με απόφαση της Φορολογικής Διοικήσεως, επιτρέπεται η εξόφληση όλου ή μέρους του φόρου κληρονομιάς, μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη, με μεταβίβαση στο Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολόκληρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου εντός σχεδίου πόλης. Περαιτέρω με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου – κάτι που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί εδώ και δύο χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες, που έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις, να υφίστανται μια σειρά δυσμενείς συνέπειες, οικονομικής κυρίως φύσεως, όπως επιβολή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, άσκηση ποινικής δίωξης κ.α. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός πού οφείλεται η καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, πότε προτίθεται να προβεί στην έκδοσή της και τι σκοπεύει να κάνει με τους πολίτες που έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις, αλλά βρίσκονται αδίκως αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αδυναμία Εξόφλησης Φόρου Κληρονομιάς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 9 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107 5.5.2014), ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 52 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α΄ 155 30.7.2014), με απόφαση της Φορολογικής Διοικήσεως, επιτρέπεται η εξόφληση, εν όλω ή εν μέρει, οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη, ο οποίος αδυνατεί να τον καταβάλει τοις μετρητοίς, μετά από σχετική αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου που κείται εντός σχεδίου πόλης και δε βαρύνεται με οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Περαιτέρω, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Εν τούτοις, καίτοι έχει παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήτοι περίπου δύο έτη, από την τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και τη θέσπιση της ανωτέρω δυνατότητας, το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί την «πεπατημένη» της άσκοπης καθυστέρησης και δεν έχει προβεί ακόμα στην έκδοση της απαραίτητης εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

Ταυτοχρόνως, αυτή η όλως αδικαιολόγητη ολιγωρία του Υπουργείου Οικονομικών θέτει, κατ’ ουσίαν, σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» πολλούς ενδιαφερόμενους οφειλέτες, οι οποίοι, ενώ έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις παραχώρησης ακινήτων των στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εξοφλήσουν διά συμψηφισμού ήδη βεβαιωθέντα φόρο κληρονομίας, παραμένουν ωστόσο «εγκλωβισμένοι» στην εκκρεμότητα, υφιστάμενοι μάλιστα και μία σειρά ιδιαιτέρως δυσμενών συνεπειών, οικονομικής κυρίως φύσεως, επί παραδείγματι επιβολή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, άσκηση ποινικής διώξεως κλπ. Το εν λόγω δε ζήτημα έχει απασχολήσει μάλιστα και τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος αρχικά τον Νοέμβριου 2014 απέστειλε έγγραφα προς τον υπουργό Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ζήτησε, μεταξύ άλλων, όπως εκδοθεί η εφαρμοστική υπουργική απόφαση και εν συνεχεία τον Μάϊο του 2015 και τον Ιανουάριο 2016 επανήλθε στο όλο θέμα με νεότερα έγγραφα προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Δεδομένων των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σε μία τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή ουδεμία αδικαιολόγητη επιβάρυνση των πολιτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πού οφείλεται η καθυστέρηση της έκδοσης της απαραίτητης εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, ως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 184 παρ. 9 του Ν. 4261/2014, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 15 του άρθρου 52 του Ν. 4276/2014; Έχετε πρόθεση να προβείτε άμεσα στην έκδοση της περί ης ο λόγος υπουργικής απόφασης;

Τι σκοπεύετε να πράξετε για τις περιπτώσεις πολιτών που έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις, κατ’ άρθρο 184 παρ. 9 του Ν. 4261/2014, και ωστόσο βρίσκονται αντιμέτωποι αδίκως και αποκλειστικά λόγω της μη έκδοσης της υπουργικής απόφασης, με προσαυξήσεις και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών

Σχετικά