15 Μαρτίου, 2016

Ζητείται πλήρης διαφάνεια για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών

Η δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών είναι ένα διαχρονικά σημαντικό και ευαίσθητο θέμα, το οποίο στις ημέρες μας, λόγω και της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η ανάλογη υπευθυνότητα και άρτια θεσμική κατοχύρωση του τρόπου χορήγησης των μετεγγραφών από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να μην δημιουργούνται υπόνοιες και σκιές αμφισβήτησης επί της διαδικασίας επιλογής.

Ναι μεν η πρόνοια ύπαρξης δυνατότητας κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητών είναι θεμιτή, ωστόσο δε, δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας εκδώσει έναν νόμο, μία υπουργική απόφαση και μία εγκύκλιο, να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει ούτε καν περιγραμματικά ποιες είναι οι ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, που δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή, και σύμφωνα με ποια βασικά κριτήρια θα αποφαίνεται η σχετική επιτροπή.

Επειδή, λοιπόν, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα και επειδή δεν πρέπει να αφήνονται κενά στη νομοθέτηση και στη θέσπιση των διαδικασιών, ο βουλευτής Αττικής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για να υπάρξει ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, που ίσχυσαν φέτος και πρόκειται να ισχύσουν για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή των φοιτητών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Περιπτώσεις και κριτήρια έγκρισης των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών»

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν.4332/2015, δίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) μετά από αίτησή τους και σχετική εξέταση και απόφαση από πενταμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αρ. 161107/Ζ1/13-10-2015 ΥΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), σύμφωνα με την οποία καθορίζονταν ορισμένες λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της προαναφερθείσας επιτροπής δίχως όμως να αναφέρεται ή να εξειδικεύεται πουθενά α) ποιες είναι οι ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, β) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν και γ) με ποια κριτήρια θα λάβει τις σχετικές της αποφάσεις η πενταμελής επιτροπή. Τέλος, ακολούθησε στις 30/10/2015 η με Αρ. Πρωτ. 173476/Ζ1 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ η οποία απλώς όριζε το χρονικό διάστημα και την τοποθεσία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους φοιτητές. Μάλιστα τόσο στην ΥΑ όσο και στην εγκύκλιο υπήρχε η πρόβλεψη ότι η χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής θα ήταν δυνατή οποτεδήποτε εντός του έτους, εφόσον ο απροσδιόριστος ιδιαίτερα σοβαρός και τεκμηριωμένος εξαιρετικός λόγος προέκυπτε μεταγενέστερα της οριζόμενης προθεσμίας.

Μάλιστα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας κα. Αναγνωστοπούλου απάντησε ότι επειδή η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αυτό καθιστά μη δυνατή την πρόβλεψη των κριτηρίων και των προϋποθέσεων χορήγησης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, προτού υπάρξουν τα σχετικά πορίσματα της επιτροπής.

Με δεδομένο ότι παρά την αλληλουχία ενός νόμου, μίας υπουργικής απόφασης και μίας εγκυκλίου δεν κατέστη εφικτό από την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ να προσδιορίσει έστω και περιγραμματικά τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που τεκμαίρουν όπως και τα κύρια κριτήρια βάσει των οποίων δύναται η χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής των φοιτητών των ΑΕΙ.

Και με δεδομένο ότι όλη αυτή η αόριστη και πλήρης βαθμών ελευθερίας διαδικασία αφήνει ανοικτά παράθυρα αμφισβήτησης της διαφάνειας της επιλογής των περιπτώσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα αποτελέσματα αυτά έπονται των αποτελεσμάτων των μοριοδοτούμενων μετεγγραφών κατά την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.4332/2015.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος ήταν συνολικά ο αριθμός των μετεγγραφών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016;

2. Πόσοι φοιτητές αιτήθηκαν την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή τους; Παρατηρήθηκε τυχόν συσσώρευση αιτήσεων σε συγκεκριμένες σχολές ή/και πόλεις φιλοξενίας ΑΕΙ;

3. Πόσες αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής έγιναν δεκτές και πόσες εγκρίθηκαν;

4. Ποιοι ήταν οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές αιτήθηκαν την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή τους; Σε τι βαθμό αυτοί οι λόγοι συνάδουν με τους όρους «ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις»;

5. Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής τόσο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 7. του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 αλλά συγχρόνως να επικαλεστεί και άλλον διαφορετικό - πέραν από αυτά - ιδιαίτερα σοβαρό και τεκμηριωμένο εξαιρετικό λόγο για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του; Πραγματοποιείται κάποια διασταύρωση στοιχείων μεταξύ των αιτούντων των δύο αυτών κατηγοριών;

6. Ποια συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις λήφθηκαν υπόψη από τα 5 μέλη της Επιτροπής, κατά την εξέταση των αιτήσεων;

7. Ποιες περιπτώσεις και ποια κριτήρια θεωρείτε ότι μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο αναφοράς για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προκειμένου να καταστεί χρηστικός και να θωρακίζει θεσμικά τα μέλη της επιτροπής;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής