9 Ιουνίου, 2015

Τι γίνεται με την πρόληψη κι αντιμετώπιση προβλημάτων της «Αγοράς» σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα;

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής Β’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στο Ποτάμι, κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης δημοσιευμένης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ61116007ΕΞ2014-ΦΕΚ Β΄2338/29-8-2014), βάσει της οποίας συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών «Ομάδα Διαβούλευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων της αγοράς σε φορολογικά τελωνειακά θέματα».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής Β’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στο Ποτάμι, κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης δημοσιευμένης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ61116007ΕΞ2014-ΦΕΚ Β΄2338/29-8-2014), βάσει της οποίας συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών «Ομάδα Διαβούλευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων της αγοράς σε φορολογικά τελωνειακά θέματα». Στην Ομάδα, η οποία σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται να συνεδριάζει μία φορά το μήνα, συμμετέχουν η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ως Πρόεδρος και ως μέλη αφενός τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου αφετέρου οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Εθνική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας και Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου).

Η εν λόγω Ομάδα συνεδρίασε μία και μοναδική φορά κι αυτό έξι μήνες μετά τη σύστασή της και τρεις ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, γεγονός που ανακοινώθηκε πανηγυρικά με δελτίο τύπου της ΓΓΔΕ. Μετά δε την ανάλυψη των καθηκόντων της αναπληρώτριας Υπουργού κ. Νάντιας Βαλαβάνη έχουν παρέλθει άπρακτοι άλλοι τέσσερις μήνες. Η λειτουργία της Ομάδας διαβούλευσης κρίνεται ως σημαντική προσπάθεια στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της φορολογικής διοίκησης και της δημιουργικής συνεργασίας με τους παράγοντες της αγοράς και αποκτά μεγάλη προστιθέμενη αξία λόγω της σημερινής οικονομικής συγκυρίας υπό την οποία ασφυκτιούν οι μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απαξίωσή της και η κατ’ επίφαση «διαβούλευση» με τους κοινωνικούς εταίρους είναι παντελώς αναιτιολόγητες.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Συνεδριάσεις της Ομάδας Διαβούλευσης στο Υπουργείο Οικονομικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων της «Αγοράς» σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Με την με αριθ. πρωτ. Δ6Α1116007ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β’ 2338/29-08-2014) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Διαβούλευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων της «αγοράς» σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Ομάδα συγκροτήθηκε από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως Πρόεδρο και από τους Προϊσταμένους α) της Γενικής διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και β) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, καθώς επίσης από τους εκπροσώπους α) του Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων), β) της Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος), γ) του Ο.Ε.Ε. (Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος), δ) της Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος), ε) της ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών), στ) της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος) ζ) και της Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου) ως μέλη.

Ως έργο της Ομάδας καθορίστηκε: α) η μελέτη των υφιστάμενων ή δημιουργούμενων προβλημάτων της «αγοράς» σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα (όπως, ενδεικτικά, πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και σχετικές καθυστερήσεις, υπερφορολόγηση), που προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων ή των προωθούμενων μέτρων και β) η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων. Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις της Ομάδας ορίστηκε, ότι θα συνεδριάζει μία φορά το μήνα, εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας 8 ή 10 στην Αθήνα.

Η Ομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 22 Ιανουαρίου 2015, έξι μήνες μετά τη σύσταση και συγκρότησή της και τρεις ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, οπότε και εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό «στη συνάντηση τέθηκαν οι βασικοί στόχοι και ο τρόπος λειτουργίας της Ομάδας, ενώ η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε για την συνεχή και στενή συνεργασία των φορέων της Γ.Γ.Δ.Ε. με τους εκπροσώπους της Ομάδας Διαβούλευσης και γενικότερα με τους φορείς της αγοράς».

Σύμφωνα με το κείμενο εργασίας του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Μάιος 2015) «Μαζί για την Ανάπτυξη, 82 Δράσεις σε 11 Τομείς Πολιτικής», προτείνεται, στο πλαίσιο του πρώτου τομέα πολιτικής «Φορολογική Δικαιοσύνη», η «ενεργοποίηση της συσταθείσας Επιτροπής Διαβούλευσης για την πρόληψη των φορολογικών και τελωνειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά».

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι παρά α) την ισχύ της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία ουδέποτε ανακλήθηκε, β) τη ρητή της πρόβλεψη για διεξαγωγή μηνιαίων συνεδριάσεων, γ) την αρχή της συνέχειας της Δημόσιας Δοίκησης και δ) την υφιστάμενη ανάγκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων της «αγοράς», που σήμερα είναι επιτακτικότερη από ποτέ, αφού παρήλθε η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας, η οποία ανακοινώθηκε με «πανηγυρικό» δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, η Ομάδα Διαβούλευσης μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και των Οικονομικών Φορέων δεν έχει συνεδριάσει για χρονικό διάστημα πλέον των τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο και ταυτίζεται με την περίοδο άσκησης των καθηκόντων της κ. Αν. Υπουργού. Κατόπιν αυτών:

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν εφαρμόζεται η με αριθ. Δ6Α1116007ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β’ 2338/29-08-2014) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και δεν συνέρχεται σε συνεδριάσεις κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες η προβλεπόμενη σε αυτήν Ομάδα Διαβούλευσης;

2. Κρίνει σκόπιμη από ουσιαστικής πλευράς η αρμόδια Υπουργός τη συνέχιση της λειτουργίας της συγκεκριμένης Ομάδας;

Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας

9 Ιουνίου 2015