8 Οκτωβρίου, 2015

Σοβαρή βραδυπορία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 232 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Τη σοβαρή βραδυπορία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 232 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο Βουλευτής Λάρισας, κ. Κώστας Μπαργιώτας.

Από τον Ιούνιο του 2013 έως σήμερα υπηρετούν 3.768 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), δηλαδή 232 άτομα λιγότερα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα. Με την υπ’ αριθμ.17918 οικ. Φ. 300.2/30-03-2015 Απόφαση του τέως Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτήθηκε «Επιτροπή Πρόσληψης επιλαχόντων Π.Π.Υ. στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Έκτοτε, οι διαδικασίες κινούνται με βραδείς ρυθμούς. Όπως προκύπτει από το από 16/06/2015 ενημερωτικό του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος προς επιλαχόντες Π.Π.Υ., η εν λόγω Επιτροπή συνεδρίαζε επί δυο μήνες για μια κλήρωση τριών ατόμων για μια θέση. Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 31698 οικ. Φ. 300.2/08-06-2015 Απόφαση Α.Π.Σ. «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών. Ενώ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 «οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του», ο έλεγχος κρατάει μέχρι και σήμερα, δηλαδή πέντε μήνες.

Ακολούθως, ενώ με την υπ’ αριθμ. 32321 οικ. Φ.300.2/09-06-2015 Απόφαση Α.Π.Σ «Συγκρότηση Επιτροπών υγειονομικών, Ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών για την πρόσληψη επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» συγκροτήθηκαν οι παραπάνω επιτροπές, ξεκίνησαν το έργο τους μετά από δύο μήνες κατόπιν πιέσεων. Έτσι, από 01/09/2015 έως και 11/09/2015 οι υποψήφιοι πέρασαν από υγειονομικές εξετάσεις και ανέμεναν να παραδώσουν τις καρτέλες τους. Λόγω εκλογών η διαδικασία σταμάτησε προσωρινά. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά, δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδέν νεώτερον υπάρχει. Μάλιστα, τόσο από το Υπουργείο όσο και από το Αρχηγείο αποδίδουν το γεγονός στο ότι αναμένεται ο ορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, πρόκειται για έωλη δικαιολογία, καθώς ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας καθ’ ουδένα τρόπο εμπλέκεται στις διαδικασίες των αθλημάτων, των υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων κλπ.

Επειδή για την κάλυψη 232 κενών θέσεων έχουν περάσει 6 μήνες, όταν για τον ίδιο διαγωνισμό και για έλεγχο 4.000 Π.Π.Υ. οι έλεγχοι κράτησαν μόλις 57 ημέρες, το ΠΟΤΑΜΙ ρωτά τον Υπουργό που οφείλεται η μεγάλη βραδυπορία και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των 232 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Σοβαρή βραδυπορία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 232 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 («Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 61-2011) «Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών». Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί. Από τον Ιούνιο του 2013 και μέχρι σήμερα υπηρετούν 3.768 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), δηλαδή 232 άτομα λιγότερα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

Με την υπ’ αριθμ.17918 οικ. Φ. 300.2/30-03-2015 Απόφαση του τέως Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτήθηκε «Επιτροπή Πρόσληψης επιλαχόντων Π.Π.Υ. στο Πυροσβεστικό Σώμα». Έκτοτε οι διαδικασίες κινούνται με βραδείς ρυθμούς. Όπως προκύπτει από το από 16/06/2015 ενημερωτικό του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος προς επιλαχόντες Π.Π.Υ., η εν λόγω Επιτροπή συνεδρίαζε επί δυο μήνες για μια κλήρωση τριών ατόμων για μια θέση. Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 31698 οικ. Φ. 300.2/08-06-2015 Απόφαση Α.Π.Σ. «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (ΑΔΑ: 7ΕΟ4465ΦΘΕ-ΑΨΡ) συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4305/2014 «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» (Α΄237), Εγκυκλίων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ, καθώς και από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κρατάει μέχρι και σήμερα, δηλαδή πέντε μήνες, ενώ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 «οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του».  Η επίσημη αιτιολογία τόσο του Υπουργείο όσο και του Αρχηγείου σε σχέση με τους ελέγχους γνησιότητας ήταν ότι τα σχολεία το καλοκαίρι είναι κλειστά. Ισχυρισμός που δεν ευσταθεί, διότι τα σχολεία είναι ανοιχτά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μια ή και δύο φορές την εβδομάδα.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 32321 οικ. Φ.300.2/09-06-2015 Απόφαση Α.Π.Σ «Συγκρότηση Επιτροπών υγειονομικών, Ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών για την πρόσληψη επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (ΑΔΑ:Ω71Θ465ΦΘΕ-7Β1), συγκροτήθηκαν οι παραπάνω επιτροπές προκειμένου να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. 12077Φ.1618/15-7-11 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618). Κατόπιν πιέσεων, η Επιτροπή ξεκίνησε το έργο της μετά από δύο μήνες. Έτσι, από 01/09/2015 έως και 11/09/2015 οι υποψήφιοι πέρασαν από υγειονομικές εξετάσεις και ανέμεναν να παραδώσουν τις καρτέλες τους. Λόγω εκλογών η διαδικασία σταμάτησε προσωρινά. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά, δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδέν νεώτερον υπάρχει. Μάλιστα, τόσο από το Υπουργείο όσο και από το Αρχηγείο αποδίδουν το γεγονός στο ότι αναμένεται ο ορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, πρόκειται για έωλη δικαιολογία, καθώς ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας καθ’ ουδένα τρόπο εμπλέκεται στις διαδικασίες των αθλημάτων, των υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων κλπ.

Επειδή για την κάλυψη 232 κενών θέσεων έχουν περάσει 6 μήνες, όταν για τον ίδιο διαγωνισμό και για έλεγχο 4.000 Π.Π.Υ. οι έλεγχοι κράτησαν μόλις 57 ημέρες.

Επειδή το κράτος έχει διοικητική συνέχεια που πρέπει να αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Που οφείλεται η μεγάλη βραδυπορία; Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των 232 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ