23 Ιουνίου, 2014

Σύνδεση των πανεπιστημιακών σπουδών και της έρευνας με την παραγωγή

Δημιουργία προγραμμάτων συνεργασίας Πανεπιστημίων με Ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών ή την προώθηση ευρεσιτεχνιών.

Αρίστιππος Παίδαρος

διαβάστε επίσης