17 Μαΐου, 2018

Σε τι βαθμό εποπτεύει η Πολιτεία την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης και 2) Οικονομικών, σχετικά με την απουσία διενέργειας εποπτικού οικονομικού ελέγχου από τις εποπτικές Ελληνικές Αρχές στα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.), που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης 2) Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Σε τι βαθμό εποπτεύει η Πολιτεία την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.);»

Με το Ν.Δ. 400/70 και το Π.Δ 118/85, τέθηκε σε εφαρμογή η λειτουργία και η άσκηση δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα. Στον τελευταίο ν. 4364/2016 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ, θεσμοθετήθηκαν πέραν των άλλων και διατάξεις σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Στην χώρα μας οι ασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται με το ιδιότυπο καθεστώς των Ε.Π.Υ (Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών), κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων και ζημιών, με έδρα σε άλλη χώρα της Ευρώπης, ενώ η λειτουργία τους γίνεται με την σύσταση υποκαταστημάτων.

Ο έλεγχος του περιθωρίου φερεγγυότητας και του εγγυητικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, γίνεται από την εποπτεύουσα αρχή της χώρας προέλευσης της εταιρείας, ενώ η ελληνική εποπτική Αρχή, αρκείται μόνο στον διασταυρωτικό έλεγχο νόμιμης εγκατάστασης και λειτουργίας της εταιρείας στην χώρα προέλευσής, και στην συνέχεια εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο των Ε.Π.Υ.

Όπως συχνά έχει αναφερθεί από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, πολλές από αυτές τις εταιρείες, δεν πληρούν τις κατευθυντήριες αρχές της αντασφάλισης, και της φερεγγυότητας, καθώς δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα επαρκή κεφάλαια, (εγγυητικά κεφάλαια) για την προστασία και την εγγύηση των προϊόντων που διαθέτουν, όπως και την δίκαια απαίτηση των ασφαλισμένων σε αποζημιώσεις. Επιπροσθέτως, ο βαθμός κινδύνου να τεθούν οι εν λόγω εταιρίες σε καθεστώς εκκαθάρισης είναι υπαρκτός, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων προς τρίτους, την μη πραγματοποίηση των αναγκαστικών εκτελέσεων που εκκρεμούν σε βάρος των εταιρειών, αλλά και την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Επικουρικού Ταμείου, μέσω του επικουρικού κεφαλαίου του για την κάλυψη των οφειλόμενων ζημίων. Τα εξοφλημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν παρέχουν καμία νομική και ασφαλιστική κάλυψη στους ανυποψίαστους ασφαλισμένους, οι οποίοι διαπιστώνουν το ασφαλιστικό κενό όταν εμπλακούν σε ατύχημα, ή όταν απαιτήσουν την οικονομική κάλυψη της αποζημίωσης που δικαιούνται.

Δεδομένου ότι ο ρόλος του εποπτικού ελέγχου είναι για να διαπιστωθεί εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι σε θέση να μπορούν να εκπληρώνουν τις κάθε λογής υποχρεώσεις τους.

Δεδομένου ότι η κρατική εποπτεία δεν αποτελεί παρεμβατισμό και σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να παραβιάσει τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά παίζει το ρόλο της πρόσθετης κρατικής εγγύησης.

Δεδομένου ότι υποχρέωση των πολιτών είναι να ασφαλίζουν τα οχήματά τους, αλλά και του κράτους να εποπτεύει και να ελέγχει το επαρκές οικονομικό προφίλ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προβλέπεται η πολιτεία να μπορεί να γνωρίζει και να εποπτεύει όλα τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών Ε.Π.Υ που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας με την συνδρομή των Ευρωπαϊκών κρατών όπου αυτές έχουν την έδρα τους;

2. Με ποιο τρόπο θα μπορούν να διασφαλίζονται οι Έλληνες πολίτες που επιλέγουν για την ασφάλιση των οχημάτων τους τις νόμιμα εγκατεστημένες και δραστηριοποιούμενες Ε.Π.Υ. στην χώρα μας, όταν το ίδιο το κράτος δεν γνωρίζει την κεφαλαιακή οικονομική επάρκεια αυτών;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου