23 Ιουνίου, 2014

Προώθηση διεπιστημονικότητας

Να δημιουργηθούν ομάδες φοιτητών, οι οποίες ν' ασχολούνται με επιστημονικά ζητήματα, όπως διοργάνωση διεπιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις του έργου των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών κ.α., συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της επιστημονικής ενοποίησης, μέσω της διατμηματικής συνεργασίας που θα υπάρχει. Οι επιμέρους αυτές ομάδες μπορούν να καθιερώσουν ένα είδος μη κομματικής γενικής συνέλευσης, στο οποίο θα ενημερώνουν για τις δράσεις που πραγματοποίησαν και για τις επερχόμενες, δίνοντας έτσι εναύσματα στους υπόλοιπους φοιτητές για συμμετοχή σε τέτοιες επιστημονικού χαρακτήρα ομάδες, προωθώντας την διεπιστημονικότητα, ανοίγοντας το Πανεπιστήμιο στην υπόλοιπη κοινωνία και κυρίως παρεμποδίζοντας έμμεσα και με δημιουργικό τρόπο, τη δράση των παρατάξεων.

Αστέριος Κεχαγιάς

διαβάστε επίσης