20 Σεπτεμβρίου, 2014

Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τομέας Ενέργειας - Εθνική Στρατηγική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

Σε σύγκριση με το ενεργειακό μείγμα του 2004, όπου η διείσδυση των ΑΠΕ αντιστοιχούσε σε ποσοστό 2%, το 2013 ανήλθε στο 16%. Αντίστοιχα, η χρήση λιγνίτη μειώθηκε από το 66% στο 47%, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Ο νόμος που ψηφίστηκε για εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ (new deal) (Μάρτιος 2014) έδειξε την ένδεια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν σημαντικά οι εγγυημένες τιμές για τους παραγωγούς ενέργειας από φ/β δίνοντας ένα αρνητικό σήμα στους επενδυτές και δείχνοντας μια αφερεγγυότητα στο σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής.

Προτείνεται μια Εθνική συμφωνία για χάραξη στρατηγικής για τις ΑΠΕ βασισμένη στα εξής:

1. 10ετής ενεργειακός σχεδιασμός με συγκεκριμένους στόχους τόσο για το ενεργειακό μείγμα, όσο και για τις τεχνολογίες ΑΠΕ που θα χρησιμοποιηθούν.
2. Συνέργεια του κράτους με εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων, προκειμένου να δημιουργηθούν και να εξελιχθούν τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. παραγωγή ενέργειας από θαλάσσια κύματα και απορρίμματα), ώστε μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε εξαγωγή τεχνογνωσίας και προϊόντων.
3. Μελέτη και αξιολόγηση της εγκατάστασης παράκτιων αιολικών πάρκων κατά περίπτωση, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών θαλασσών (μεγάλη συγκέντρωση νησιών) και τις περιβαλλοντικές ιδιομορφίες του κάθε τόπου (σπάνια βιοποικιλότητα).
4. Δημιουργία εγχώριας παραγωγής εξοπλισμού ΑΠΕ. Θα πρέπει να στηριχθούν συγκεκριμένες βιοτεχνίες και βιομηχανίες κάτι που θα ωφελήσει τη γενικότερη οικονομία και τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση στο παραπάνω πλαίσιο είναι η στήριξη και αξιοποίηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας για παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ.

διαβάστε επίσης