22 Νοεμβρίου, 2016

«Περίεργη» προκήρυξη του ΚΕΘΕΑ θέτει εκτός το 80% των υποψηφίων

Ειδικότερα, στις 01/09/2016 εκδόθηκε προκήρυξη από το ΚΕΘΕΑ για την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Μεταξύ των ειδικών προσόντων που όριζε η προκήρυξη ήταν και η «επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες» για όλες τις υπό πρόσληψη ειδικότητες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι), πλην ειδικών θεραπευτών. Για την κάλυψη των θέσεων υπέβαλαν αίτηση συνολικά 466 άτομα, όπως προκύπτει από τους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ. Από τις 466 αιτήσεις απορρίφθηκαν οι 365, όπως εμφαίνεται στους πίνακες αποκλειομένων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αιτιολογία της απόρριψης είναι «Δεν αποδεικνύεται εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας».

Επειδή στην προκήρυξη θα έπρεπε να ορίζεται με σαφήνεια το είδος της προϋπηρεσίας που απαιτείται, ήτοι ειδική ή εξειδικευμένη, ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι ρωτά τον Υπουργό: α) Γιατί επελέγη η αόριστη διατύπωση περί «επαγγελματικής εμπειρίας σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες» στην εκδοθείσα προκήρυξη; και β) Πως ορίζεται η «εξειδικευμένη εμπειρία»; Ως δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας νοούνται μόνο οι δομές του ν. 2716/1999;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ασαφής διατύπωση στην προκήρυξη του ΚΕΘΕΑ θέτει εκτός β’ φάσης περίπου το 80% όσων υπέβαλαν αίτηση»

Πρόσφατα (01/09/2016) εκδόθηκε προκήρυξη (ΑΠ:ΚΥ/2016/1511) από το ΚΕΘΕΑ για την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Μεταξύ των ειδικών προσόντων που όριζε η προκήρυξη ήταν και η «επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες» για όλες τις υπό πρόσληψη ειδικότητες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι), πλην ειδικών θεραπευτών.

Για την κάλυψη των θέσεων υπέβαλαν αίτηση συνολικά 466 άτομα, όπως προκύπτει από τους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ. Από τις 466 αιτήσεις απορρίφθηκαν οι 365, όπως εμφαίνεται στους πίνακες αποκλειομένων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αιτιολογία της απόρριψης είναι «Δεν αποδεικνύεται εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας».

Επειδή η σαφήνεια των οριζόμενων ως απαραίτητων προσόντων κάθε προκήρυξης είναι αυτονόητη και δεδομένη σε κάθε κράτος δικαίου,

Επειδή στην προκήρυξη θα έπρεπε να ορίζεται με σαφήνεια το είδος της προϋπηρεσίας που απαιτείται, ήτοι ειδική ή εξειδικευμένη,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί επελέγη η αόριστη διατύπωση περί «επαγγελματικής εμπειρίας σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες» στην εκδοθείσα προκήρυξη;

2) Πώς ορίζεται η «εξειδικευμένη εμπειρία»; Ως δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας νοούνται μόνο οι δομές του ν. 2716/1999;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας