9 Οκτωβρίου, 2015

Πάλι κάτι τρέχει με το ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας

Ο βουλευτής του Ποταμιού και υπεύθυνος Παιδείας Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

σχετικά με το εκκρεμές ζήτημα της πληρωμής από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), των Ειδικών Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο και την Ιστορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ενώ οι συμβεβλημένοι ειδικοί επιστήμονες/εμπειρογνώμονες έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τα παραδοτέα τους τα οποία και έχουν παραληφθεί, ωστόσο μετά από 6 και πλέον μήνες, δεν έχουν πληρωθεί χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση για το πότε θα καταστεί αυτό δυνατόν. Δυστυχώς η έλλειψη των ποσών της εθνικής συμμετοχής και η έλλειψη ρευστότητας λόγω της καταστροφικής στρατηγικής «μη» διαπραγμάτευσης, σε συνδυασμό με την αδυναμία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να διαχειρισθεί με επάρκεια τα έργα του ΕΣΠΑ, αναδεικνύει καθημερινά και σε πολλούς τομείς, όπως αυτός της Παιδείας, το ιδιαίτερα μεγάλο και διογκούμενο αυτό πρόβλημα. Το ζήτημα της διακοπής και μη αποπληρωμής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ συνιστά τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας και βέβαια αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, είναι εάν θα είναι τελικά δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος του 2015.

Για αυτό λοιπόν καλείται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μη δρα επιλεκτικά και κατά το δοκούν αλλά να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της και σε συνεννόηση με το ΙΕΠ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των νόμιμων αμοιβών σε όλους τους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο. Το κράτος έχει συνέχεια και πρέπει να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του και πάνω από όλα να σέβεται και όχι να αγνοεί τον κόπο και την εργασία των πολιτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ: «Αμοιβές ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο και την Ιστορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Υποέργου 9 της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450 (πρόσκληση ΙΕΠ με Αρ. Πρωτ. 7948/28-07-2014, ΑΔΑ: 6ΦΗ7ΟΞΛΔ-ΘΓΡ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Στην εν λόγω πρόσκληση υπήρχε ρητή αναφορά στις αμοιβές των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων, ήτοι μέχρι 3.000 ευρώ μεικτά για τους ασκούντες την επιστημονική εποπτεία, μέχρι 2.000 ευρώ για τους εκπονητές των Προγραμμάτων Σπουδών και μέχρι 1.500 ευρώ για τους συντάκτες των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό. Βάσει των προϋποθέσεων και των κριτηρίων της πρόσκλησης, επελέγησαν περίπου 300 επιστήμονες αυξημένων προσόντων και καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας με τους εντασσόμενους στο μητρώο οι οποίοι αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ την 19η Σεπτεμβρίου του 2014.

Από αυτό το μητρώο, επελέγησαν στη συνέχεια πάνω από 200 ειδικοί επιστήμονες/εμπειρογνώμονες (πανεπιστημιακοί καθηγητές, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στους οποίους ανατέθηκε το έργο της εκπόνησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό. Τα στελέχη αυτά συνυπέγραψαν με το ΙΕΠ σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και παρέδωσαν το έργο εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Τα παραδοτέα αξιολογήθηκαν από Επιτροπές Αξιολόγησης και τα νέα ΠΣ δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, συγκεκριμένα στα ΦΕΚ 153 έως 157, τ. Β΄, 22-01-2015, και στα ΦΕΚ 180 έως 197, τ. Β΄, 23-01-2015.

Μετά την παρέλευση 6 και πλέον μηνών, οι συμβαλλόμενοι ειδικοί επιστήμονες/εμπειρογνώμονες δεν έχουν πληρωθεί μέχρι και σήμερα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά τα παραδοτέα της συγκεκριμένης πρόσκλησης τα οποία αποτελούν μέρος του συνόλου των παραδοτέων του Υποέργου 9 με τίτλο: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Λυκείων» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Νέο πρόγραμμα σπουδών» και σύμφωνα με την απόφαση του ΙΕΠ με Αρ. Πρωτ. 7673/18.07.2014 (ΑΔΑ:728ΓΟΞΛΔ-Ι7Ρ) κοστολογούνται τουλάχιστον 600.000 ευρώ ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, η εκπόνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων τελικά κόστισε 400.000 ευρώ. Ταυτόχρονα υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η αναστολή εφαρμογής των νέων ΠΣ έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκταμίευσης χρημάτων από το ΕΣΠΑ για την αμοιβή των ειδικών επιστημόνων.

Επειδή τόσο καιρό δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση επί του θέματος ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ούτε από το ΙΕΠ (Ομάδα Διαχείρισης Πράξης «Νέο Σχολείο –Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»),

Επειδή η μη καταβολή της νόμιμης αμοιβής στους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες συνιστά απαράδεκτη αθέτηση των υποχρεώσεών τους από την πλευρά του ΙΕΠ και του ΥΠΠΕΘ και κρούσμα ασυνέπειας και ασυνέχειας του κράτους που δεν περιποιεί τιμή σε μια ευνομούμενη πολιτεία,

Επειδή έχουν πολλαπλασιασθεί τα φαινόμενα αδυναμίας πληρωμής, εκτέλεσης και περάτωσης των έργων ΕΣΠΑ τόσο λόγω της πανθομολογούμενης παύσης χρηματοδότησης από την κυβέρνηση ως συνέπεια της έλλειψης των απαραίτητων ποσών της εθνικής συμμετοχής, όσο και λόγω της αρρυθμίας και της αργοπορίας των αρμοδίων υπουργείων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι αμοιβές στους ειδικούς επιστήμονες /εμπειρογνώμονες, βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων του ΙΕΠ;

  2. Με δεδομένη τη λήξη της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» την 31/12/2015, δεσμεύεται το Υπουργείο ότι θα έχει εγκαίρως ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του έργου και των δικαιούχων;

  3. Η αναστολή εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων από το ΥΠΠΕΘ συνεπάγεται τη διακοπή χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ;

  4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των συμβαλλομένων με το ΙΕΠ, με ποιον τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο να αποζημιώσει τους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για τα δεδουλευμένα;

  5. Ποιος ο προγραμματισμός και σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι υπόλοιπες πληρωμές των αντίστοιχων δικαιούχων των λοιπών προσκλήσεων ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 9;

  6. Μπορεί το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ να εγγυηθούν την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή αποδέχονται ως θεμιτή πρακτική την καταστρατήγηση των όρων, τόσο για αυτή όσο ενδεχομένως και για άλλες από τις προκηρύξεις που δημοσιεύει το ΙΕΠ;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής