24 Σεπτεμβρίου, 2018

Όχι καθυστερήσεις στη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες στο εξωτερικό

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Το καίριο ζήτημα της δυνατότητας ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού στον τόπο διαμονής τους φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Χαρίτση, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς. Αναφερόμενος στη δέσμευση του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη προς τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη -στη συζήτηση του νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»-, ότι η παρούσα Βουλή θα ψηφίσει, ώστε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να συμμετέχουν και οι Έλληνες εκλογείς από τον τόπο διαμονής τους στο εξωτερικό, ζητά ενημέρωση για την πορεία συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων.

Συγκεκριμένα, ρωτά εάν έχει δρομολογηθεί η συγκρότηση της Επιτροπής και εάν εξακολουθεί να αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησης και του νυν Υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση η ύπαρξη πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής εντός του 2018, ώστε να έλθει προς ψήφιση στη Βουλή.

Το Ποτάμι εξαρχής υποστηρίζει και θεωρεί απαραίτητη τη δυνατότητα οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους και αυτό να συμβεί από τις αμέσως επόμενες εκλογές. Έτσι, αφενός η Πολιτεία θα δείξει έμπρακτα ότι δεν τους έχει ξεχάσει και αφετέρου ένα πολύ δυναμικό και εξωστρεφές κομμάτι της κοινωνίας θα μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στα δρώμενα της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Επιτροπή για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού»

Σύμφωνα με το άρθρο 256 του ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται η σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών, Επιτροπής για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος.

Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού από τον τρέχοντα τόπο της εκεί διαμονής τους, είναι μία από τις βασικές θέσεις του Ποταμιού την οποία διατυπώνει σταθερά από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του. Μάλιστα κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου για τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ τον Ιούλιο του 2018, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης επανακατέθεσε τη σχετική πρόταση, ζητώντας τη δέσμευση του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη ότι η παρούσα Βουλή θα ψηφίσει για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο κ. Υπουργός δεσμεύθηκε για την ύπαρξη συγκεκριμένης πρότασης ακόμα και εντός του 2018, ως αποτέλεσμα των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής η οποία θα συσταθεί. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 256 του ν.4555/2018, η εν λόγω Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός πέντε μηνών με δυνατότητα άπαξ έως και ενός μήνα παράτασης.

Καθώς έχουν ήδη παρέλθει δύο και πλέον μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4555/2018, και επομένως από την ισχύ της διάταξης για τη σύσταση της Επιτροπής για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων, αποτελεί πρωτεύουσας σημασίας ζητούμενο η συγκρότηση και λειτουργία της συγκεκριμένης Επιτροπής, με πρώτα την έκδοση της κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον ορισμό της ακριβούς σύνθεσής της και προφανώς την έναρξη των εργασιών της.

Επειδή η παροχή της δυνατότητας ψήφου στις αμέσως επόμενες βουλευτικές εκλογές, στους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι αθρόα έχουν φύγει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης κρίσης, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και συνάμα ισχυρή απόδειξη δημοκρατίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Έχει δρομολογηθεί η συγκρότηση της Επιτροπής για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες από τα αρμόδια Υπουργεία;

2) Ποιος είναι ο χρονοπρογραμματισμός έναρξης και πέρατος των εργασιών της Επιτροπής; Πότε εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή η εισήγηση -εναλλακτικών- προτάσεων για την ενεργοποίηση της συνταγματικής πρόβλεψης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της Επικράτειας;

3) Ισχύει στο ακέραιο η δέσμευση του τ. Υπουργού Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για την ύπαρξη πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής εντός του 2018; Και αν όχι, ποια είναι η δέσμευση του νυν Υπουργού Εσωτερικών;

4) Έχει επιλεγεί η ομάδα των έξι ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μετέχουν στην Επιτροπή; Ποιοι έκαναν ή θα κάνουν τις εισηγήσεις για τον ορισμό των εν λόγω εμπειρογνωμόνων; Αναζητήθηκαν προτάσεις επί των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων όπως είχε δώσει τη δυνατότητα ο τ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης κατά την ομιλία του στη Βουλή την 12η Ιουλίου 2018;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής