20 Σεπτεμβρίου, 2014

Κόκκινα Δάνεια

Τομέας Οικονομικής Στήριξης Πολιτών – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ήδη για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και τις οφειλές φυσικών προσώπων, (ζητήματα που πραγματεύονται σχεδόν το ίδιο ζήτημα), επειδή στις πρακτικές των Τραπεζών είναι (και προβλέπεται ότι μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ενταθεί) η πώληση κόκκινων δανείων, να υιοθετηθεί και μάλιστα ως βασική αρχή, η εξής «συνθήκη»:
Κανένα δάνειο, ενήμερη ή ληξιπρόθεσμη απαίτηση, φυσικού προσώπου ή και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στο εμπορικό μας δίκαιο), δεν θα δύναται να εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί ή και πωληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ξένα ή ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (Venture capital funds), χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί στο δανειολήπτη η ευχέρεια (short notice) εξαγοράς του δανείου του από τον ίδιο, σε τιμή ανάλογη με αυτή που έχει προσφέρει ο «επενδυτής» και που ετοιμάζεται ή έχει ήδη αποδεχτεί μετά από διαφανή διαδικασία η πιστώτρια τράπεζα/δανειστής.
Ειδικότερα, αν κάποια Τράπεζα θελήσει να πωλήσει χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων και αποδεχόμενη σχετική προσφορά εξαγοράς, αλλοδαπού ή έλληνα επενδυτή/fund, πχ ύψους €3 για κάθε €100 οφειλών (ήτοι 3% του κεφαλαίου), θα έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον εμπλεκόμενο δανειολήπτη της (ή και τυχόν εγγυητές της υπό εκχώρηση/πώληση δανειακής σύμβασης), δίδοντας τους ταυτόχρονα εύλογο χρονικό διάστημα (1 ως 3 μήνες) να καταβάλουν τίμημα ανάλογο με τη προσφορά του επενδυτή, προκειμένου να θεωρηθεί πως εξόφλησαν οι δανειολήπτες το χρέος τους και να μη πραγματοποιηθεί η πώληση του.
Αντίστοιχη προσέγγιση μπορεί να υπάρξει ακόμη και σε μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις, όπως πχ δάνειο αγοράς αυτοκινήτου, τα οποία συνήθως κατάσχονται λόγω οφειλών και εκποιούνται αντί «πινακίου φακής», ενώ παραμένει ανεξόφλητο και σημαντικό μέρος του χρέους. Εδώ μάλιστα πρέπει να επιβάλλεται προηγούμενη αξιολόγηση του οχήματος από ανεξάρτητο εκτιμητή, ώστε να οριοθετείται η τρέχουσα αξία του οχήματος.

διαβάστε επίσης