23 Ιουνίου, 2014

Καθιέρωση του μοντέλου των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Καθιέρωση του μοντέλου των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως βασικό εργαλείο για τη δημιουργία και λειτουργία των απαραίτητων επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές. Διασφάλιση ότι το δημόσιο ορίζει τις παρεμβάσεις και ελέγχει την ορθή υλοποίησή τους, ενώ ο ιδιωτικός τομέας τις υλοποιεί. Τα έσοδα του αναδόχου προκύπτουν με βάση ποσοτικά στοιχεία που για την πραγματική έκταση της παρεχόμενης υποδομής στους τελικούς χρήστες. Η επιλογή αναδόχου γίνεται με βάση το κόστος αποζημίωσης ανά μονάδα υποδομής/υπηρεσίας, με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους που πληρούν αντικειμενικές προϋποθέσεις.

Π.Τ

διαβάστε επίσης