20 Ιουνίου, 2014

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί στο δημόσιο

Οι διαγωνισμοί για εργολαβίες ή δημόσιες προμήθειες να διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε κανείς να μην έρχεται σε επαφή με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. Τα τεύχη δημοπράτησης να παρέχονται ηλεκτρονικά και δωρεάν και να μην απαιτείται παρουσία στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας να διεξάγεται ηλεκτρονική κλήρωση.

Γιώργος Παπουτσάκης

διαβάστε επίσης