13 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις του Τομέα Τουρισμού

Το όραμα για τον ελληνικό τουρισμό

Η Ελλάδα να γίνει ένας τόπος, όπου Έλληνες και ξένοι επισκέπτες θα απολαμβάνουν τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, σήμερα και στο μέλλον, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ανθρώπων της.

Για την πραγματοποίηση αυτού του οράματος το Ποτάμι θα εργαστεί στην κατεύθυνση:

Σχεδιασμού ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου, προϊόντος ευρείας κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης, που θα σηματοδοτεί τη σημασία του τουριστικού τομέα για την οικονομία της χώρας.

Καθορισμού κεντρικών στόχων σε εθνικό επίπεδο και εξειδικευμένων/ διαφοροποιημένων στόχων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τη φέρουσα ικανότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεση του τουρισμού με άλλους κρίσιμους κλάδους της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σχηματισμού μίας σταθερής, ενιαίας και άρτιας στελεχωμένης δημόσιας διοίκησης που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου.

Αντιμετώπισης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού με τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κυρίως με την ανάπτυξη νέων ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, ιαματικού, εκπαιδευτικού, οικοτουρισμού, προσκυνηματικού/θρησκευτικού, γαστρονομικού, ποδηλατικού κά.).

Στοχοθέτησης και ανάληψης δράσης για την άρση των υφισταμένων εμποδίων (αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, δυσλειτουργική νομοθεσία κτλ.).

Διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους κρίσιμους τομείς, όπως τον αγροτικό τομέα (γεωργία, αλιεία) τις μεταφορές, τον πολιτισμό, το περιβάλλον (προστασία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

Τόνωσης του εσωτερικού τουρισμού με την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων στοχευμένων προγραμμάτων.

Εξειδικευμένων δράσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των τοπικών φορέων για την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης.

Ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής «γαλάζια ανάπτυξη» (blue growth) (παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυτιλία και ναυπηγική βιομηχανία, υδατοκαλλιέργεια, γαλάζια ενέργεια, θαλάσσια βιοτεχνολογία, θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών)

Συνέργειας τουριστικού και πολιτιστικού τομέα για την άρση των δυσλειτουργιών και εμποδίων, τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών, την ανάδειξη της αξίας των πολιτιστικών μνημείων και την διασφάλιση της προστασίας τους.

Συστηματικής συνεργασίας μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα με την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής για τη δημιουργία ενός ποιοτικού και διαφοροποιημένου γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος με ισχυρή ταυτότητα, παρέχοντας παράλληλα διέξοδο στην διάθεση της αγροτικής παραγωγής.

Αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, μέσω της ενσωμάτωσής τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής και προβολής του τουριστικού προϊόντος, όπως μέσω των σύγχρονων ιστοσελίδων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εξισορρόπησης της γεωγραφικής ανισοκατανομής της τουριστικής προσφοράς που οδηγεί στην άνιση κατανομή των τουριστικών ροών και των εσόδων ειδικά για περιοχές όπως Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία.

Επανεκτίμησης του κόστους των υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες υποστηρίζουν τον τουριστικό κλάδο (απαιτούμενες επενδύσεις ανά θέση εργασίας) σε σχέση με το όφελος δηλ. τα τουριστικά έσοδα.

Βελτίωσης του οφέλους από την τουριστική ανάπτυξη, όπως η αύξηση της κατά κεφαλή είσπραξης από τους αλλοδαπούς τουρίστες ειδικά μετά την προοδευτική μείωσή της τα τελευταία χρόνια.

Το Ποτάμι εστιάζει και σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον ελληνικό τουρισμό και θέτει ως αρχές και προτάσεις τα παρακάτω:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η βελτίωση των όρων μετακίνησης του εσωτερικού και εισερχόμενου τουρισμού και κυρίως η ενίσχυση της σύνδεσης (κυρίως αεροπορικής) της Ελλάδας με τις διεθνείς τουριστικές αγορές αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω μεγέθυνση του ελληνικού τουρισμού.

Οδική συγκοινωνία

Η οδική συγκοινωνία αποτελεί το βασικό εργαλείο για την μετακίνηση του εσωτερικού τουρισμού και διευκολύνει την τουριστική ανάπτυξη περιοχών που στοχεύουν στην ελληνική αγορά όπως: Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Ιόνια νησιά. Προτάσεις:

εκσυγχρονισμός της οδικής συγκοινωνιακής υποδομής είτε με ολοκλήρωση έργων (Εγνατία Οδός, οδικός άξονας Π.Α.Θ.Ε.) και αντιμετώπιση των υφισταμένων προβλημάτων (κακοτεχνίες, ελλιπής οδική σήμανση κλπ.). Απελευθέρωση χερσαίων μεταφορών.

Αεροπορική σύνδεση

Η αεροπορική σύνδεση εξυπηρετώντας το μεγαλύτερο τμήμα (70%) της μετακίνησης του εισερχόμενου τουρισμού αποτελεί προτεραιότητα για την τουριστική ανάπτυξη. Προτάσεις:

προσέλκυση νέων διεθνών αεροπορικών εταιρειών (τακτικών αερογραμμών, εταιρειών χαμηλού κόστους και charter),

ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων μέσω δημόσιας δαπάνης ή μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ολοκλήρωση σχεδίων όπως η κατασκευή του αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι,

επανεξέταση των συνολικών χρεώσεων ανά επιβάτη και αναβάθμιση των υπηρεσιών στο σύνολο των αεροδρομίων (κυρίως των περιφερειακών),

βελτίωση των διαδικασιών και εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων στα υδατοδρόμια και τη χρήση των υδροπλάνων, τα οποία μπορούν να καλύψουν την μετακίνηση των ταξιδιωτών σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (μικρά νησιά) αλλά και των μόνιμων κατοίκων, ενίσχυση των «άγονων» αεροπορικών γραμμών.

Θαλάσσια μεταφορά/ Κρουαζιέρα

Η ελληνική ακτοπλοΐα εξυπηρετεί τη σύνδεση της ενδοχώρας με τις νησιωτικές περιοχές κυρίως του εσωτερικού τουρισμού και είναι βασικό μεταφορικό μέσο ειδικά για τις περιοχές που δεν διαθέτουν αεροπορικές εγκαταστάσεις. Η κρουαζιέρα ένα ιδιαίτερα δυναμικό στοιχείο παρά τις δυσκολίες μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Προτάσεις:
Αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και ειδικά συγκεκριμένων περιοχών (Βόρειο Αιγαίο, άγονες γραμμές κλπ.).
Βελτίωση των όρων ανταγωνισμού, προσέλκυση διεθνών εταιριών κρουαζιέρας, αύξηση της μέσης διάρκειας ταξιδίου, ενίσχυση λιμενικών υποδομών, σύνδεση με αεροπορικές γραμμές.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η θέσπιση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού πλαισίου αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Προτάσεις:

φορολόγηση τουριστικών υπηρεσιών με χαμηλό συντελεστή, απαλλαγή από το ΦΠΑ των τουριστικών επιχειρήσεων με χαμηλό κύκλο εργασιών, μειωμένη φορολόγηση των τομέων που συνδέονται με το τουρισμό (εστίαση, μεταφορές κλπ.).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το ασφαλές, σταθερό και με προοπτικές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική ευημερία αλλά και την ποιοτική εσωτερική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Προτάσεις:

καταπολέμηση της μαύρης εργασίας/εισφοροδιαφυγής με εντατικούς ελέγχους, εφαρμογή κυρώσεων, μισθοδοσία διαμέσου τραπεζικών διαδικασιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να ισορροπεί την οικονομική δραστηριότητα με τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη κυρίως με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της μείωσης της επιβάρυνσής του από την υπερβάλλουσα τουριστική δραστηριότητα. Προτάσεις:

προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εναρμόνισης με την Κοινοτική νομοθεσία για θέματα όπως: διαχείριση ρύπων, αποβλήτων και ηχορύπανσης, προγράμματα ανακύκλωσης κλπ.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου σε συνδυασμό με το σχηματισμό ενός βελτιωμένου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον τουρισμό (σε οργανική σύνδεση με άλλα σχετικά χωροταξικά σχέδια) θα επιφέρει φιλικότερη ανάπτυξη προς το περιβάλλον ειδικά σε περιοχές εκτός σχεδίου. Προτάσεις:

αντιμετώπιση της εκτός σχεδίου δόμησης, καθεστώς απόσυρσης αδρανών τουριστικών οικοδομών (αλλαγή χρήσης, υποχρεωτική εισφορά σε μεγαλύτερα σχήματα, ή απαλλοτρίωση/κατεδάφιση),

θέσπιση αρχιτεκτονικών/αισθητικών προδιαγραφών με βάση τα ιστορικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, ενίσχυση των ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,

ουσιαστική προστασία των αρχαιολογικών χώρων, των δασικών εκτάσεων και των περιοχών Natura,

δημιουργία εθνικών αναρριχητικών Πάρκων (Κάλυμνο, Μετέωρα, Λακωνία) σε περιοχές που διαθέτουν μοναδική φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα,

σχηματισμός εθνικού χαρτογραφικού κέντρου, για την έκδοση αξιόπιστων χαρτών που μπορούν να αξιοποιηθούν και για τουριστική χρήση,

ανακήρυξη ζωνών υψηλής προστασίας σε χώρους ιδιαίτερης αξίας για τον ελληνικό τουρισμό που θα προστατεύονται με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο,

βελτίωση της σήμανσης περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον με την αντικατάσταση των παλιών πινακίδων με νέου τύπου που θα έχουν ενιαία εμφάνιση, ορθή απόδοση των τοπωνυμίων με λατινικούς χαρακτήρες κλπ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων και η επανεκκίνηση αδρανών επενδυτικών σχεδίων είναι η βάση για την μεγέθυνση του τουριστικού κλάδου και όχημα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Προτάσεις:

δημιουργία σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού πλαισίου μέσω της ουσιαστικής απλοποίησης των διαδικασιών, της αξιοποίηση των νέων τουριστικών προϊόντων (σύνθετα τουριστικά καταλύματα) και της στοχευμένης επικοινωνίας των πλεονεκτημάτων του ελληνικού χώρου,

βελτίωση των όρων του αναπτυξιακού νόμου και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πηγών,

ενίσχυση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων στις ελληνικές μαρίνες.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην ποιοτική αναβάθμιση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.

Προτάσεις:

αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο συνολικής θεσμικής αναδιοργάνωσης,

ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση αντικειμένων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες,

δημιουργία ενός προγράμματος ταχύρρυθμης εκπαίδευσης «Σχολείου Ποιότητας» με όλες τις βασικές γνώσεις σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών, υποχρεωτικού για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών,

υποστήριξη της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και στην εφαρμογή σύγχρονης πολιτικής ανθρώπινων πόρων.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας αποτελεί βασική παράμετρο για την επιλογή προορισμού εκ μέρους των σημερινών ταξιδιωτών.

Προτάσεις: βελτίωση των υποδομών που υποστηρίζουν τους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στις τουριστικές περιοχές, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στις περιοχές που υποδέχονται σημαντικό μέρος των τουριστικών ροών.

διαβάστε επίσης