13 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις του Τομέα Ναυτιλίας

Ναυτιλιακή Αναγέννηση του Ελληνικού Κράτους για περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας μας, για θεμελίωση μας σε παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο και για έπαρση μιας παντοδύναμης Ελληνικής σημαίας νηολόγησης.

Οικοδόμηση ενός διεθνώς ανταγωνιστικού ναυτιλιακού περιβάλλοντος
μέσω ενός εκτενούς σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ολοκληρωμένης ναυτιλιακής ανάπτυξης, που ενισχύει και συνδέει αποκομμένες μέχρι στιγμής οικονομικές δραστηριότητες, μέσω της δημιουργίας ενός ναυτιλιακού cluster (συνεργατικού σχηματισμού). Σε αυτό συμπράττουν επιχειρήσεις, η πολιτεία και εκπαιδευτικοί φορείς με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της χώρας.

Οργάνωση, απλοποίηση, κωδικοποίηση, προσαρμογή και βελτίωση του συνολικού νομοθετικού πλαισίου της ναυτιλίας στα διεθνή δεδομένα, διεθνείς συμβάσεις και πρακτικές με κατάργηση και τροποποίηση αναχρονιστικών νόμων που δημιουργούν μονοπώλια, στρεβλώσεις , ή μη ανταγωνιστικές συνθήκες και περιβάλλον. Νομοθέτηση για να βοηθηθεί η ανάπτυξη ναυτιλιακών υπηρεσιών , καινοτόμων προϊόντων καθώς και της έρευνας & ανάπτυξης
Δημιουργία και διασφάλιση ενός μακροχρόνιου σταθερού, δίκαιου , ανταγωνιστικού και ξεκάθαρου νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου
Μείωση απαιτούμενης γραφειοκρατίας και χρόνου διεκπεραίωσης ναυτιλιακών δρώμενων μέσω της κατάργησης αλληλοεπικαλύψεων και της δημιουργίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης συνεργαζομένων υπηρεσιών και υπουργείων
Θεσμοθέτηση επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων, για ανάπτυξη επενδυτικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, την στήριξη βοηθητικών δραστηριοτήτων, την μεταφορά τεχνογνωσίας, την στήριξη ελληνικής ναυτιλιακής τεχνολογίας, των ελληνικών εταιρειών που βρίσκονται στην περιφέρεια της ναυτιλιακής δραστηριότητας και για να ενθαρρυνθούν νεοφυείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Κίνητρα για την συνεισφορά εφοπλιστών στο αναπτυξιακό πλάνο της ελληνικής οικονομίας μαζί με εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για την χρηματοδότηση έργων που αφορούν τον χώρο της ναυτιλίας. Στόχος η χρηματοδότηση δράσεων για την αναβάθμιση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, παροχής υπηρεσιών και υποδομής, που αφορούν την εξυπηρέτηση του πλοίου.

Διασφάλισης διαφάνεια παντού: Η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και ψηφιοποίησης της ΔΟΥ Πλοίων είναι επιτακτική. Οι φοροαπαλλακτικές στρεβλώσεις και παραθυράκια που επιτρέπουν την αποφυγή καταβολής φόρου και την εμφάνιση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ως εταιρικών, πρέπει να εντοπιστούν και να αρθούν.

Αποτελεσματική και έξυπνη φορολόγηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ ιδιωτών και κράτους και να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα γύρω από τον εφοπλιστικό κόσμο.

Χωρίς απότομες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών ή εκτέλεσης έργων στον χώρο της ναυτιλίας ή ανάληψης δρομολογίων στην ακτοπλοΐα μόνο μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών

Εκπαίδευση :« Από τα ξύλινα τείχη στα τείχη της τεχνολογίας »
Σχεδιασμός και οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και τριτοβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης (για τους αξιωματικούς και του συνόλου των πληρωμάτων και ειδικοτήτων του

πλοίου), που θα βασίζεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της ναυτιλιακής αγοράς και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ναυτιλιακών σπουδών (για το προσωπικό των γραφείων) με διασυνδέσεις όλων των Ναυτιλιακών Πανεπιστημιακών Τμημάτων μεταξύ τους και την ένταξή τους στην εποπτεία και τον σχεδιασμό ενός κεντρικού οργάνου το οποίο κα έχει την ευθύνη της πιστοποίησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης των διοικητικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών λειτουργιών. Αναγκαία και προφανής είναι η διασύνδεση και συνεργασία των δύο παραπάνω Συστημάτων
Τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με σχολές ναυτιλιακού ενδιαφέροντος (ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) πρέπει εκτός της αναβάθμισης των υπαρχόντων προγραμμάτων ναυτιλιακών σπουδών, να σχεδιάσουν και να προσφέρουν και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε γνωστικά αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με τον κλάδο της ναυτιλίας (ναυτιλιακό δίκαιο, ναυτιλιακή τεχνολογία, ΜΒΑ με έμφαση στη ναυτιλία, ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά, logistics κλπ). Τα προγράμματα θα πρέπει να είναι στα αγγλικά και να απευθύνονται την διεθνή αγορά για προσέλκυση σπουδαστών από όλο τον κόσμο.
Λειτουργία και μη-κρατικών ανώτατων ναυτιλιακών σχολών με πιστοποιημένο προσωπικό, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και άρτιες υποδομές, έτσι ώστε αφ’ ενός να καλυφθούν οι ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας σε ανθρώπινο δυναμικό και, σταδιακά, οι ελληνικές ναυτιλιακές σχολές να αποτελέσουν πόλο έλξης διεθνώς.
‘Έλληνες Ναυτικοί: « ‘Έλληνες Ναυτικοί στα Ποντοπόρα Πλοία» Ανάδειξη του ναυτικού επαγγέλματος, των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει. Σχεδιασμός για την είσοδο νέων Ελλήνων στο ναυτικό επάγγελμα, ώστε να αντικαταστήσουν την προηγούμενη γενιά η οποία σταδιακά αποχωρεί, καθώς σήμερα η εισροή είναι χαμηλή παρά την υψηλή ανεργία. Συμβάσεις εργασίας, ασφάλισης και εξέλιξής σταδιοδρομία με βάση διεθνείς πρακτικές.

Λιμάνια: «Κάθε λιμάνι και καημός» Η ανάπτυξη υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών στα λιμάνια, η συμμετοχή τους στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο, η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και η αποτελεσματική ς διοικητική τους λειτουργία και ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας να βασιστεί στην υλοποίηση της Εθνική Στρατηγικής Λιμένων 2013-2018 που εκπονήθηκε το 2013 με την συμβολή της Τask Force Greece, και που
στοχεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας

«Κάθε λιμάνι και καημός». Ανεξαρτοποίηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) με ουσιαστικές παρεμβατικές αρμοδιότητες για την διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού και επιβολές προστίμων κα ενιαίων κανόνων λειτουργίας και ελέγχου
Ιδιωτικοποιήσεις Λιμένων: «Αξιοποίηση και όχι ξεπούλημα». Η ιδιωτικοποίηση των λιμένων να προχωρήσει με βάση του μοντέλου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης ,μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα τους, και όχι με παραχωρήσεις πλειοψηφικού πακέτου μετοχών. Η ιδιωτικοποίηση ωστόσο των λιμένων ΟΛΠ και ΟΛΘ να παραχωρήσει βάση του υφιστάμενου σχεδιασμού
Ακτοπλοΐα. « Φθηνά εισιτήρια στα νησιά». Έχει γίνει έρευνα και έχει μελετηθεί ότι για μείωση 1 ευρώ του εισιτηρίου αυξάνεται 10πλάσια ο τζίρος στα νησιά, με αποτέλεσμα την αύξηση φορολογικών εσόδων. Εφαρμογή ενιαίου ΦΠΑ 6,5% για επιβάτες και φορτία, όπως γίνεται στον τουρισμό.
Να συγκροτηθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για την μελέτη ενός ολοκληρωμένου ακτοπλοϊκού σχεδιασμού που θα προσδιορίσει:

1) τις ανάγκες σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις , βάση των πραγματικών αναγκών των νησιών ( και όχι υφιστάμενου ακτοπλοϊκού στόλου) που με την σειρά τους θα καταγράψουν την φέρουσα μεταφορική ικανότητα των νησιών καθώς και ποια είναι η ανάγκη σε αριθμό και τύπων πλοίων για την εξυπηρέτηση των νησιωτικών αναγκών Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον Τουρισμό. Η μελέτη να αναδείξει τις ελάχιστες απαιτήσεις σύνδεσης των νησιών και να καθορίσει το Βέλτιστο Δίκτυο Νησιωτικών Συνδέσεων

2) τις ανάγκες σε Ναυπηγήσεις Πλοίων για την επόμενη 10ετία με στόχο την ανάπτυξη της Ναυπηγικής Ζώνης

3) την συνεχής εξέλιξη για την συνδυαστική ανάπτυξη των μεταφορών όπως αεροδρόμια, υδροπλάνα, που θα πρέπει να αναβαθμίζει κάθε χρόνο τις υπηρεσίες της ακτοπλοΐας.

Να διασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος της ακτοπλοΐας, η δρομολογιακή υποχρέωση να γίνει υποχρέωση της εταιρείας και όχι ανά πλοίο, και το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να γίνει πιο ευέλικτο όργανο και να απαριθμεί λιγότερα μέλη. Ο εκάστοτε υπουργός να μην μπορεί να παρεμβαίνει στον καθορισμό ή όχι δρομολογίων.

Δημιουργία «Παρατηρητηρίου Ακτοπλοΐας» για την καταγραφή της λειτουργίας της ακτοπλοΐας, την συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κίνησης, καταγραφής δρομολογίων, συντήρηση και βλάβη των πλοίων, διαθεσιμότητα αξιόπλοων πλοίων.

Ναυπηγική-Επισκευές πλοίων: « Δουλειές στο Πέραμα». Πέραμα –Σκαραμαγκάς- ΒΙΠΑ Σχιστού, αποτελούν την βάση επαναλειτουργίας, Επισκευές Πλοίων, με σύμπραξη Σ.Δ.ΙΤ. Λύση άμεση που θα δώσει 20.000 θέσεις εργασίας. Χάραξη ενός στρατηγικού εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της Ναυπηγικής Βιομηχανίας με 5ετές και 10ετές ορίζοντα με συγκεκριμένους στόχους , αντίστοιχους χρονικά , που θα χαράξει την διαδρομή από τη παρούσα κατάσταση μέχρι τούς επιθυμητούς στόχους με τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται. Στόχος, η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρος στην σχεδίαση πλοίων, στην κατασκευή εξειδικευμένων πλοίων, και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων & τεχνολογιών. Να γίνει ευρωπαϊκό κέντρο ολοκληρωμένης ναυπηγικής τεχνογνωσίας & έρευνας.

Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας να κληθούν να παραδώσουν άμεσα, σε ορισμένο χρόνο, το ανεκτέλεστο έργο των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο που έχουν αναλάβει ειδάλλως να ανατεθεί στον Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των υποβρυχίων και πυραυλάκατων.Τα δύο ναυπηγεία να τεθούν σε διαδικασία πτώχευσης και αλλαγής νομικού προσώπου . Να ιδιωτικοποιηθούν με επαναπρόσληψη του αναγκαίου και ικανού προσωπικού από τον νέο επενδυτή.

Κρουαζιέρα: «Παρθενώνας- πλοίο- αεροπλάνο». Για την κρουαζιέρα να θεσμοθετηθεί όργανο εκπροσώπησης, ένα « Εθνικό Συμβούλιο Κρουαζιέρας» που θα στελεχώνεται μόνο με μόνιμα άτομα που θα προέρχεται από τα εμπλεκόμενα με την κρουαζιέρα επτά (7) υπουργεία ( ναυτιλίας, οικονομίας, ανάπτυξης, τουρισμού, πολιτισμού, προστασίας του πολίτη και εξωτερικών), από το ναυτικό επιμελητήριο, τον επίσημο φορέα της κρουαζιέρας ( ένωση εφοπλιστών κρουαζιέρας) , το λιμενικό σώμα, και την αστυνομία. Ένα άτομο από κάθε φορέα

Μεγιστοποίηση συμμετοχής ελληνικών λιμένων στο διεθνές σύστημα θαλάσσιου τουρισμού ( κρουαζιέρα, τουριστικοί λιμένες, μαρίνες). Nα τρέξουν οι διαδικασίες ανάπτυξης της κρουαζιέρας , μέσω συμβάσεων παραχώρησης των προκαθορισμένων λιμανιών διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντος σε επενδυτές εξειδικευμένους στην κρουαζιέρα που θα αναλάβουν την όλη της οργάνωση και υλοποίηση επενδύσεων. Να γίνει σχεδιαστεί ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης μαρίνων και κινήτρων επένδυσης σε αυτές.

Σχετικά