26 Μαΐου, 2016

Γιατί καταργείται το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στα Πανεπιστήμια;

Το λόγο κατάργησης του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας, Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής, Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου και Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών.

Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, όχι μόνο επέτρεπε στους Έλληνες επιστήμονες να λαμβάνουν ενημέρωση για τυχόν ελεύθερες ακαδημαϊκές θέσεις στα πανεπιστήμια, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται ξεχωριστά τις ιστοσελίδες αυτών, αλλά ταυτοχρόνως λειτουργούσε και ως ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών με καθηγητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, ενώ οι αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών και ξένων ΑΕΙ υποχρεούνταν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταχώρηση των ατομικών τους στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι βουλευτές ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό ποιες είναι οι σχετικές ενέργειες που πρόκειται να προβεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Κατάργηση πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.3 και 4 περ. (γ) του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83 11.5.2016) καταργείται η με αριθμό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (ΦΕΚ Β’ 2619 16.10.2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.»

Η εν λόγω ΚΥΑ προέβλεπε ότι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. Μέσω δε αυτού του συγκεκριμένου συστήματος καταρτίζονται και τηρούνται τα εσωτερικά και εξωτερικά μητρώα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων, που προκηρύχθηκαν μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά έγγραφα, δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης και αναρτάται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ως άνω διαδικασίες. Επομένως, το «ΑΠΕΛΛΑ» εξασφάλιζε στους Έλληνες επιστήμονες ότι μπορούσαν να λαμβάνουν ενημέρωση για τυχόν ελεύθερες ακαδημαϊκές θέσεις στα πανεπιστήμια, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται ξεχωριστά τις ιστοσελίδες αυτών και ταυτοχρόνως λειτουργούσε και ως ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών με καθηγητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, ενώ οι αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών και ξένων ΑΕΙ υποχρεούταν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταχώρηση των ατομικών τους στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων.

Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μάλιστα εντάχθηκε και στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και στη Θεματική προτεραιότητα «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κλπ.)» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικοποίηση και απλούστευση διαδικασιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα» από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Το εν λόγω έργο που σκοπούσε στην ηλεκτρονικοποίηση τριών υπηρεσιών για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και συγκεκριμένα: 1) ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων για κάλυψη θέσεων μελών ΔΕΠ, την επεξεργασία αιτήσεων και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, 2) ηλεκτρονική υπηρεσία για την παραγωγή και διανομή δελτίων φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) και 3) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΣ με τα Πληροφοριακά Συστήματα Δράσεων και Υπηρεσιών που θα παράσχει το Υπουργείο Παιδείας στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Μεταγραφές, Υπηρεσίες σίτισης και διαμονής κ.α.) ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2014 με κόστος που ξεπέρασε το 1εκ €.

Επειδή οιοδήποτε «εργαλείο» διασφάλισης της τήρησης διαφανών διαδικασιών ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πανεπιστημιακό χώρο,

Επειδή η κατάργηση του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ δημιουργεί «σκιές» και κατ’ ουσίαν πλήττει το ίδιο το κύρος της πανεπιστημιακής κοινότητας διότι υπονομεύει τη διαφάνεια της δημοσιοποίησης νέων θέσεων, δημιουργώντας υποψίες ότι κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχει άμεση ενημέρωση προς όλες τις μεριές (και κυρίως προς το εξωτερικό) για τις νέες θέσεις,

Επειδή οι Έλληνες επιστήμονες θα πρέπει όχι μόνο να χαίρουν εν γένει της εκτίμησής μας, αλλά να απολαύουν ένα ελάχιστο «προστασίας» κατά την προσπάθειά τους να βρουν μία θέση, συμφώνως με τα προσόντα τους στον ακαδημαϊκό χώρο,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το συνολικό κόστος υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και να δοθούν τα σχετικά έγγραφα;

2. Τι πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί με την κατάργηση του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ; Δεν θεωρείτε ότι η κατάργησή του δυσχεραίνει τη σωστή και άμεση ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας διεθνώς, αναφορικά με τις διαθέσιμες θέσεις που προκηρύσσονται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα;

3. Σκοπεύετε να αντικαταστήσετε το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κάποιο άλλο; Και αν ναι, μπορείτε να αναφέρετε αναλυτικά και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τον εν λόγω σχεδιασμό, στον οποίο έχετε προβεί;

4. Προέκυψαν τυχόν δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του ΑΠΕΛΛΑ; Εάν ναι, ποιο θα ήταν το κόστος αναβάθμισης του συστήματος για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών; Η καταρτισθείσα σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία για τη δημιουργία του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος τι ακριβώς προέβλεπε για το θέμα της αναβάθμισης του συστήματος, προκειμένου να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες;

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν τα παραπάνω ζητούμενα έγγραφα.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής
Σπυρίδων Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών