29 Νοεμβρίου, 2017

Γιατί δεν συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το πρόβλημα εξέτασης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το αναρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, έθεσε με ερώτησή του ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και Βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Η προβληματική αυτή κατάσταση έχει δημιουργηθεί, λόγω της μη συγκρότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα οι παραπάνω αποφάσεις που λαμβάνονται να στερούνται νομιμότητας, καθότι οι υπάλληλοι της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δεν διαθέτουν αιρετούς εκπροσώπους στο εν λόγω Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση από τον Υπουργό, τόσο για τους λόγους αυτής της παράλειψης της Διοίκησης, αλλά και για το πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα των αποφάσεων που προκύπτουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Εξέταση θεμάτων υπαλλήλων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το αναρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2288/Θ2/08-01-2015 (ΦΕΚ Β΄ 60/16.01.2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων», αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) είναι αποκλειστικά τα θέματα των εκπαιδευτικών λειτουργών και των διοικητικών υπαλλήλων της Β΄ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Λυκείων. Αντίστοιχα στο εν λόγω Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι μόνο του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και όχι των αντίστοιχων υπαλλήλων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ε.).

Συνεπώς η διαβίβαση στο εν λόγω Υπηρεσιακό Συμβούλιο θεμάτων των διοικητικών υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν αιρετό εκπρόσωπό τους στη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να θεωρείται ούτε αποδεκτή ούτε σύννομη.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5, του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», το Τμήμα Γ’ Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού, της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Άλλωστε και το με αρ. πρωτ. 184697/Θ2/14-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με την επαναπροκήρυξη των εκλογών διοικητικού προσωπικού Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. αναφέρει ότι «…οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) όχι μόνο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ΄ (Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης παρακολουθούνται από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί με ευθύνη της προαναφερθείσης Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπως ο ν. 3432/2006, άρθρο 14 προέβλεπε και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων διοικητικού προσωπικού για αυτό, είτε ως εκλογείς, είτε ως υποψήφιοι.»
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιους λόγους δεν έχει συγκροτηθεί ως τώρα το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το προσωπικό της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Γ’ (Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού) της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.; Πότε αναμένεται αυτό να συγκροτηθεί;

2) Με ποια δικαιοδοσία και αρμοδιότητα εξετάζει ως σήμερα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Β’ βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών; Πως διασφαλίζεται η νομιμότητα των αποφάσεών του επί τέτοιων θεμάτων, όταν μάλιστα οι εν λόγω υπάλληλοι δεν έχουν αιρετούς εκπροσώπους σε αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής