1 Μαρτίου, 2018

Φωτογραφική προκήρυξη για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε συνέχεια ερώτησης, που έχει ήδη καταθέσει το Ποτάμι για τα περίεργα αποτελέσματα μετά τις πρώτες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών σε Υπουργεία, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, επανέρχεται στο θέμα, εστιάζοντας σε αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς κ. Σπίρτζη και κα. Γεροβασίλη καταδεικνύει τη στοχευμένη ανομοιογένεια στα πρόσθετα προσόντα όπως προδιαγράφονται στην προκήρυξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Γενικού Διευθυντή.

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγείρονται πολλά ερωτήματα, καθώς τα επιπρόσθετα προσόντα διαφέρουν σημαντικά από θέση σε θέση, καθώς μόνο για τέσσερις (4) θέσεις από τις έντεκα (11) απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων, με κάποιους από αυτούς πολύ συγκεκριμένους και περιοριστικούς, μόνο για τρεις (3) θέσεις απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ενώ διαφέρει και η διάρκεια της εμπειρίας η οποία κυμαίνεται από τρία (3) ως και ένα (1) έτος. Ακόμη, για όλες τις θέσεις απαιτείται πολύ συγκεκριμένη εμπειρία σε ειδικά θέματα, η διάρκεια της οποίας διαφέρει, και άλλοτε απαιτείται εμπειρία δέκα (10) και άλλοτε δεκαπέντε (15) ετών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας απαιτείται μόνο για μία από τις έντεκα (11) θέσεις και μάλιστα δεν προβλέπεται όπως θα ήταν λογικό, για τη θέση Γενικού Διευθυντή Δράσεων Εξωστρέφειας & Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών.

Ο βουλευτής του Ποταμιού ρωτά τους Υπουργούς, με ποιο σκεπτικό επιλέχθηκαν και εξειδικεύθηκαν τα πρόσθετα προσόντα ανά θέση ευθύνης, αλλά και γιατί δεν διαμορφώθηκε κοινή πολιτική στα απαιτούμενα προσόντα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Περίεργες μεθοδεύσεις ως προς τις απαιτήσεις πρόσθετων προσόντων στην προκήρυξη πλήρωσης 11 θέσεων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 7758/31-01-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύχθηκε πρόσκληση για πλήρωση έντεκα (11) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.4369/2016, Ν.4464/2017 & Ν.4509/2017 και ισχύει) οι υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων οφείλουν να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου α) Γενικής Διεύθυνσης για 1 έτος τουλάχιστον ή β) Διεύθυνσης για 3 έτη τουλάχιστον, είτε να γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 8 έτη ή δ) έχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 10 έτη στον βαθμό.

Στην προκήρυξη προβλέπεται επιπλέον των ανωτέρω, η κατοχή από τους υποψηφίους επιπρόσθετων προσόντων, μέσω των οποίων -όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς- εισάγονται «φωτογραφικές» διατάξεις. Για κάποιες μόνο από τις συνολικά 11 προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτείται η κατοχή συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου, η προηγούμενη εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, η άριστη γνώση ξένης γλώσσας ή η προηγούμενη εμπειρία σε ειδικά, πολύ εξειδικευμένα θέματα του Υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα, από τις 11 προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικού Διευθυντή,

Α) μόνο για τέσσερις θέσεις, απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων. Κάποιοι από αυτούς τους μεταπτυχιακούς τίτλους, είναι πολύ συγκεκριμένοι και περιοριστικοί, με αποτέλεσμα να αποκλείεται από τη διαδικασία ένα μεγάλο μέρος υποψηφίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι, για την κάλυψη της θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συστήματα ελέγχου. Αντιθέτως, για την θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης ή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Β) μόνο για τρεις θέσεις, απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Η διάρκεια αυτής της εμπειρίας διαφέρει από θέση σε θέση, καθώς για τις θέσεις Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών, απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον για 3, 2 και 1 έτος, αντίστοιχα,

Γ) μόνο για μία θέση, απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για την θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και όχι για την θέση Γενικού Διευθυντή Δράσεων Εξωστρέφειας & Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών,

Δ) για όλες τις θέσεις απαιτείται πολύ συγκεκριμένη εμπειρία σε ειδικά θέματα, η διάρκεια της οποίας διαφέρει από θέση σε θέση (άλλοτε απαιτείται εμπειρία 10 και άλλοτε 15 ετών). Μάλιστα για την θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ Νομικών και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέσεις ευθύνης στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών στα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών απαιτείται επιπλέον εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε τεχνικές υπηρεσίες, σε εκπόνηση μελετών, επίβλεψη ή και εκτέλεση έργων.

Επιπροσθέτως, για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, έχουν υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας μόνο Πολιτικού Μηχανικού, όταν στο αντικείμενο έργων οδοποιίας, κτιριακών, λιμενικών, φυσικών καταστροφών έχουν γνώση και εργάζονται τόσο σε επίπεδο επίβλεψης μελετών, όσο και στην επίβλεψη επί της κατασκευής έργων και άλλες ειδικότητες μηχανικών, ενώ υπάρχουν και μηχανικοί που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στα ανωτέρω αντικείμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Με ποιο σκεπτικό επιλέχθηκαν και εξειδικεύθηκαν τα πρόσθετα προσόντα ανά θέση ευθύνης για την προκήρυξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών;

2. Γιατί δεν διαμορφώθηκε κοινή πολιτική στις απαιτήσεις προσόντων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις όσον αφορά στα κριτήρια των μεταπτυχιακών σπουδών, της εμπειρίας σε θέση Γενικού Διευθυντή και της διάρκειας αυτής, της εμπειρίας σε ειδικά θέματα του Υπουργείου, καθώς και της γνώσης ξένων γλωσσών;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής