31 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τον διορισμό νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για το διορισμό νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας–Λάρισας.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για το διορισμό νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας–Λάρισας.

Η Διοίκηση Οργανισμών, όπως ο ΕΟΠΥΥ, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, απαιτεί ανθρώπους με αυξημένα προσόντα και εμπειρία. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται μέσα από ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες ανάμεσα στους πιο άξιους υποψηφίους.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4238/2014 «Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία πέντε (5) ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης και με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας». Παρά τη σαφήνεια του Νόμου, προκήρυξη δεν έχει εκδοθεί. Μάλιστα, τον τελευταίο μήνα παρακολουθούμε ένα γαϊτανάκι ονοματολογίας, αντεγκλήσεων, δηλώσεων και διαψεύσεων.

Το Ποτάμι είναι υπέρ της διαφάνειας και έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι απευθείας διορισμοί, δίχως έκδοση προκήρυξης, συνιστούν κομματοκρατία. Καλούμε τον Υπουργό να απαντήσει άμεσα: Θα εκδοθεί προκήρυξη για τη θέση του νέου Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και, εάν ναι, πότε; Γιατί δεν επισπεύδει την έκδοση της προκήρυξης, ώστε να πάψει η ονοματολογία που πλήττει το κύρος τόσο του Οργανισμού όσο και της κυβέρνησης συνολικά;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ο διορισμός νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38-17/02/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», «Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία πέντε (5) ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης και με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας».

Επειδή λόγω της δομής, της σπουδαιότητας, αλλά και του προϋπολογισμού του ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς.

Επειδή τον τελευταίο μήνα παρακολουθούμε ένα γαϊτανάκι ονοματολογίας, αντεγκλήσεων, δηλώσεων και διαψεύσεων.
Επειδή το ΠΟΤΑΜΙ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι απευθείας διορισμοί, δίχως έκδοση προκήρυξης, συνιστούν κομματοκρατία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα εκδοθεί προκήρυξη για τη θέση του νέου Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και, εάν ναι, πότε;

2) Γιατί δεν επισπεύδετε την έκδοση της προκήρυξης, ώστε να πάψει η ονοματολογία που πλήττει το κύρος του Οργανισμού και της κυβέρνησης συνολικά;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

31 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης