4 Μαΐου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου για την "Εθνική Στρατηγική Λιμένων"

Σε κατάθεση ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης σε σχέση με την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τους λιμένες της χώρας, έτσι όπως προβλέπονταν από το πλαίσιο του Ν. 4150/2013.

Σε κατάθεση ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης σε σχέση με την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τους λιμένες της χώρας, έτσι όπως προβλέπονταν από το πλαίσιο του Ν. 4150/2013.

Μεταξύ άλλων, ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει την εφαρμογή πενταετούς σχεδίου υπό τον τίτλο «Εθνική Στρατηγική Λιμένων», που περιλαμβάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είχαν γίνει δεκτές μετά επαίνων από τη Γενική  Διεύθυνση  Μεταφορών της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και οι οποίες σήμερα φαίνεται να παραμένουν κενό γράμμα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Θέμα: «Εφαρμογή του σχεδίου για την ‘Εθνική Στρατηγική Λιμένων’».

Με το Ν. 4150/2013 υπό τον τίτλο ‘Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις’ ορίστηκαν μεταξύ άλλων και οι παράμετροι που θα πρέπει να διέπουν το συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη μιας εθνικής λιμενικής πολιτικής, με κύριους στόχους την ανάπτυξη των λιμένων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις εξυπηρέτησης των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω νόμου και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 το αρμόδιο Υπουργείο εκπόνησε την «Εθνική Στρατηγική Λιμένων», το σχέδιο της οποίας είναι πενταετές (2013- 2018) και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί τουλάχιστον μία φορά εντός της πενταετίας.

Η Στρατηγική αυτή έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος, ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας.
Μάλιστα, όταν το σχέδιο της παραπάνω Στρατηγικής πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013 έγινε αμέσως αποδεκτό από την Ε.Ε., αποσπώντας παράλληλα και τα εύσημα της Γενικής  Διεύθυνσης  Μεταφορών της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι το Ελληνικό Κράτος θα πρέπει να διέπεται από συνέχεια στα θέματα μείζονος εθνικής σημασίας, όπως είναι η ολοκληρωμένη στρατηγική για τους λιμένες της χώρας.
Δεδομένου ότι η το σχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων» θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στις πρώτες 100 ημέρες από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει ακουστεί τίποτα σχετικό με την πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει αναφορικά με τη λιμενική πολιτική.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αν υλοποιείται ο σχεδιασμός της «Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων», έτσι όπως εκπονήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και εγκρίθηκε από την Ε.Ε.

2. Αν ο σχεδιασμός της «Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων» έχει  επικαιροποιηθεί  όπως ορίζει το άρθρο 38 του Ν4150/2013. Και αν όχι, πότε υπολογίζει ο αρμόδιος Υπουργός ότι θα γίνει αυτό;

3. Αν έχουν προχωρήσει και ολοκληρωθεί όλες οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται  στο Ν.4150/2013.

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

4 Μαΐου 2015