13 Μαΐου, 2015

Ερώτηση για τους επιπλέον περιορισμούς στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Οι Βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας, Χάρης Θεοχάρης–Β’ Αθηνών, Αντιγόνη Λυμπεράκη–Β’ Αθηνών, Γρηγόρης Ψαριανός–Β’ Αθηνών κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών σχετικά με τυχόν επιπλέον περιορισμούς στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Οι Βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας, Χάρης Θεοχάρης–Β’ Αθηνών, Αντιγόνη Λυμπεράκη–Β’ Αθηνών, Γρηγόρης Ψαριανός–Β’ Αθηνών κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών σχετικά με τυχόν επιπλέον περιορισμούς στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32/02-03-2011, Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων) «Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος». Στους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις «γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή» και «ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα».

Σύμφωνα με το από 28-04-2015 έγγραφο (αριθμ. πρωτ.1096) του Π.Ι.Σ. προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Π. Κουρουμπλή, στη συνάντηση του Προεδρείου του Π.Ι.Σ. με τον Υπουργό στις 27 Μαρτίου 2015 συζητήθηκε και το θέμα της απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος. Ειδικότερα, «σύμφωνα με εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΠΙΣ: 1.Τροποποιείται η εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ3β/Γ.Π./οικ.120760/4.11.2011 όσον αφορά στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 2. Επιτρέπεται σε κάθε ιατρό να ασκεί ιατρική δραστηριότητα μόνο εντός των ορίων της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. 3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και όταν το δικαιολογούν συγκεκριμένες ανάγκες η άσκηση ιατρικής ορισμένες ημέρες και ώρες σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη αιτιολογημένη άδεια του κατά τόπο Ιατρικού Συλλόγου. 4. Εξαιρούνται οι ιατροί εργασίας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Επικράτεια».

Η ως άνω πρόταση ανατρέπει τον προγραμματισμό χιλιάδων γιατρών ανά την επικράτεια που έχουν επενδύσει σε εξοπλισμό και χρόνο σε δυο ιατρεία και θα βρεθούν ζημιωμένοι από την παλινωδία της διοίκησης. Το ΠΟΤΑΜΙ ρωτά: κρίνετε σκόπιμη την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της άρσης της κατάργησης των περιορισμών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, όπως εισηγείται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος; Επίκειται οποιαδήποτε μεταβολή του νομικού πλαισίου σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με το Ν. 3919/2011;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΥΓΕΙΑΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Επιπλέον περιορισμοί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών;».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32/02-03-2011, Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων) «Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος». Στους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις «γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή» και «ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα».

Σύμφωνα με το από 28-04-2015 έγγραφο (αριθμ. πρωτ.1096) του Π.Ι.Σ. προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Π. Κουρουμπλή, στη συνάντηση του Προεδρείου του Π.Ι.Σ. με τον Υπουργό στις 27 Μαρτίου 2015 συζητήθηκε και το θέμα της απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος.
Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

«Μετά από το αίτημά μας, συζητήσαμε τροποποίηση της ανάλογης εγκυκλίου της εφαρμογής του Ν.3919/2011, και σύμφωνα και με τη δική σας επιθυμία προς τακτοποίηση των ανωτέρω ζητημάτων και της αποστολής από τον Π.Ι.Σ. ολοκληρωμένης πρότασης, σας αποστέλλουμε μετά και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. της 17/4/2015 και την εισήγηση της νομικής μας υπηρεσίας, την τροποποίηση της εγκυκλίου ως κάτωθι:

1.Τροποποιείται η εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ3β/Γ.Π./οικ.120760/4.11.2011 όσον αφορά στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

2. Επιτρέπεται σε κάθε ιατρό να ασκεί ιατρική δραστηριότητα μόνο εντός των ορίων της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και όταν το δικαιολογούν συγκεκριμένες ανάγκες η άσκηση ιατρικής ορισμένες ημέρες και ώρες σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη αιτιολογημένη άδεια του κατά τόπο Ιατρικού Συλλόγου.

4. Εξαιρούνται οι ιατροί εργασίας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Επικράτεια».

Επειδή η πρόταση ανατρέπει τον προγραμματισμό χιλιάδων γιατρών ανά την επικράτεια που έχουν επενδύσει σε εξοπλισμό και χρόνο σε δυο ιατρεία και θα βρεθούν ζημιωμένοι από την παλινωδία της διοίκησης.
Επειδή η διατήρηση «κλειστών επαγγελμάτων» επιτείνει το κλίμα αποεπένδυσης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Κρίνετε σκόπιμη την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της άρσης της κατάργησης των περιορισμών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, όπως εισηγείται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος;

2. Επίκειται οποιαδήποτε μεταβολή του νομικού πλαισίου σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με το Ν. 3919/2011;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας
Χάρης Θεοχάρης–Β’ Αθηνών
Αντιγόνη Λυμπεράκη–Β’ Αθηνών
Γρηγόρης Ψαριανός–Β’ Αθηνών

13 Μαΐου 2015

διαβάστε επίσης