19 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για το ρυθμιστικό προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ερώτηση για το ρυθμιστικό προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το άρθρο 3 του Ν. 4048/2012 κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ερώτηση για το ρυθμιστικό προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το άρθρο 3 του Ν. 4048/2012 κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4048/2012: «Οι Υπουργοί, στην αρχή της τακτικής συνόδου της Βουλής και στο πλαίσιο του νομοθετικού προγραμματισμού του Υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης σχετικά με τον αριθμό και το αντικείμενο των νομοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη Βουλή». Η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της πολυνομίας, τη μείωση των διοικητικών βαρών και, εν τέλει, την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Το ΠΟΤΑΜΙ θεωρεί την πολυνομία και την χαμηλή ποιότητα των νόμων πληγή και έχει καταθέσει δέσμη προτάσεων, μεταξύ των οποίων κομβική θέση κατέχει ο ρυθμιστικός προγραμματισμός.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ο ρυθμιστικός προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το άρθρο 3 του Ν. 4048/2012».

Η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της πολυνομίας, τη μείωση των διοικητικών βαρών και, εν τέλει, την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Αυτή επιδιώκεται µε την θεσμοθέτηση των αρχών καλής νομοθέτησης και των διαδικασιών τήρησης αυτών. Με το Ν.4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Φ.Ε.Κ. Α-34) οροθετούνται οι διαδικασίες παραγωγής ρυθμίσεων, ώστε να υπάρχουν θεσμοθετημένοι έλεγχοι της ποιότητάς τους, πριν την ένταξή τους στο ελληνικό δικαιικό σύστημα και λαμβάνεται µέριµνα για την τήρηση των αρχών και την χρήση των μέσων καλής νομοθέτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4048/2012: «Οι Υπουργοί, στην αρχή της τακτικής συνόδου της Βουλής και στο πλαίσιο του νομοθετικού προγραμματισμού του Υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης σχετικά με τον αριθμό και το αντικείμενο των νομοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη Βουλή».

Επειδή η έλλειψη ρυθμιστικού προγραμματισμού οδηγεί σε πολυνομία και τελικά σε κακονομία.

Επειδή η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, τόσο των υφιστάμενων όσο και των παραγόμενων, αποτελεί διαρκές ζητούμενο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκοπεύετε να καταθέσετε και, εάν ναι, πότε το ρυθμιστικό προγραμματισμό του Υπουργείου;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

19 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης