16 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Eρώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας και Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Eρώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας και Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Με την Υπουργική Απόφαση 152841/Β1/04-12-2012 (ΦΕΚ Β’ 3293/10-12-2012) προσδόθηκε δυνητικός χαρακτήρας στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ από την ίδρυση του Τμήματος είχε προβλεφθεί η ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής και πλήρως επιχορηγούμενης εξάμηνης άσκησης/φοίτησης σε ΑΕΙ του εξωτερικού (Υπουργική Απόφαση Β1/61/25-01-1988).

Επιπλέον, στις 21-11-2014 η Σύγκλητος του Ιόνιου Πανεπιστημίου αποφάσισε την πίστωση μηδενικού ποσού για την κάλυψη των αναγκών του εξαμήνου εξωτερικού. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, με απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2015, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του ιδρύματος με τη μηδενική πρόβλεψη. Το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση 42161/Β2/13-3-2015 «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ιόνιου Πανεπιστημίου».

Με τη μη διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων ουσιαστικά καταργείται η άσκηση των φοιτητών σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Μάλιστα, η άσκηση στο εξωτερικό ήταν από τα βασικά κίνητρα, για να επιλέξουν οι υποψήφιοι το εν λόγω τμήμα, δηλώνοντάς στο μηχανογραφικό τους και τώρα φαίνεται να αλλάζουν εκ των υστέρων οι «κανόνες του παιχνιδιού», δηλαδή μετά την εισαγωγή τους.

Επειδή η κατάργηση του εξαμήνου στο εξωτερικό σε ένα τμήμα, όπου απαιτείται η πρακτική εξοικείωση με τη γλώσσα που ομιλείται στην αλλοδαπή, συνιστά προφανή υποβάθμιση των προσφερόμενων σπουδών, ερωτάται ο κ. Υπουργός: Που εδράζεται η απόφαση για κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού; Υπάρχει κάποια μελέτη/αξιολόγηση που να αποδεικνύει τη μηδενική συμβολή του στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των σπουδών του Τμήματος; Προτίθεται το Υπουργείο να μεριμνήσει και με ποιόν τρόπο για την επαναφορά του εξαμήνου εξωτερικού στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου;

Θα γίνει αυτό τουλάχιστον για τους ήδη φοιτούντες στο Τμήμα; Θα ανακαλέσετε την Υπουργική Απόφαση 42161/Β2/13-3-2015 που ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Ιόνιου Πανεπιστημίου με μηδενική πίστωση για την πραγματοποίηση του εξαμήνου εξωτερικού;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου».

Mε την «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας σε Ιδρύματα του Εξωτερικού», όπως έχει τροποποιηθεί με τις Υπουργικές Αποφάσεις Β1/144/3-04-1990 (ΦΕΚ Β΄ 262) και 152841/Β1/04-12-2012 (ΦΕΚ Β’ 3293/10-12-2012) και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε το εξάμηνο εξωτερικού στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, από την ίδρυση του Τμήματος είχε προβλεφθεί η ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής και πλήρως επιχορηγούμενης εξάμηνης άσκησης/φοίτησης σε ΑΕΙ του εξωτερικού. Με την Υπουργική Απόφαση 152841/Β1/04-12-2012 (ΦΕΚ Β’ 3293/10-12-2012) προσδόθηκε δυνητικός χαρακτήρας στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Στις 21-11-2014 η Σύγκλητος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, σε συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, αποφάσισε την πίστωση μηδενικού ποσού για την κάλυψη των αναγκών του εξαμήνου εξωτερικού. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, με απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2015, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του ιδρύματος με τη μηδενική πρόβλεψη. Το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση 42161/Β2/13-3-2015 «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ιόνιου Πανεπιστημίου». Με τη μη διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων ουσιαστικά καταργείται η άσκηση των φοιτητών σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Μάλιστα, η άσκηση στο εξωτερικό ήταν από τα βασικά κίνητρα, για να επιλέξουν οι υποψήφιοι το εν λόγω τμήμα, δηλώνοντάς στο μηχανογραφικό τους και τώρα φαίνεται να αλλάζουν εκ των υστέρων οι «κανόνες του παιχνιδιού», δηλαδή μετά την εισαγωγή τους.

Με αφορμή τη δυσμενή αυτή εξέλιξη, ο Σύλλογος Φοιτητών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια τα πτυχία των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ χάνουν όλο και περισσότερο την αξία τους. Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, μεταξύ άλλων, είναι η σταδιακή κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού, δηλαδή η φοίτηση των ασκούμενων μεταφραστών για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό με έξοδα του τμήματος, με σκοπό την περαιτέρω εξοικείωσή τους με τη γλώσσα εργασίας τους. Βαθμιαία το ποσό του προϋπολογισμού που αντιστοιχούσε στο εξάμηνο εξωτερικού μειωνόταν, με αποκορύφωμα τη φετινή απόφαση της Συγκλήτου για μηδενικό προϋπολογισμό… Το εξάμηνο εξωτερικού δεν αποτελεί πολυτέλεια, ούτε απλώς 21 διδακτικές μονάδες. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών μας και απαραίτητο εφόδιο για ένα μεταφραστή, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενό του…».

Επειδή με την προαναφερθείσα απόφαση της Συγκλήτου τροποποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Επειδή η τροποποίηση αυτή βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας, καθώς η απόφαση της Συγκλήτου ελήφθη δίχως να ζητηθεί προηγουμένως η γνώμη του Τμήματος, το οποίο είναι, κατά το νόμο, το μόνο αρμόδιο όργανο, για να εισηγηθεί τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών.

Επειδή η κατάργηση του εξαμήνου στο εξωτερικό σε ένα τμήμα, όπου απαιτείται η πρακτική εξοικείωση με τη γλώσσα που ομιλείται στην αλλοδαπή, συνιστά προφανή υποβάθμιση των προσφερόμενων σπουδών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Που εδράζεται η απόφαση για κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού; Υπάρχει κάποια μελέτη/αξιολόγηση που να αποδεικνύει τη μηδενική συμβολή του στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των σπουδών του Τμήματος;

2) Προτίθεται το Υπουργείο να μεριμνήσει και με ποιόν τρόπο για την επαναφορά του εξαμήνου εξωτερικού στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου; Θα γίνει αυτό τουλάχιστον για τους ήδη φοιτούντες στο Τμήμα; Θα ανακαλέσετε την Υπουργική Απόφαση 42161/Β2/13-3-2015 που ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Ιόνιου Πανεπιστημίου με μηδενική πίστωση για την πραγματοποίηση του εξαμήνου εξωτερικού;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

16 Απριλίου 2015