17 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π. και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π. και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στην ερώτηση επισημαίνεται, πως παρά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ 38/2010 της κοινοτικής οδηγίας με την οποία τα πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων εξομοιώνονται τους τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών, ως προς τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από απόφαση του Σ.Α.Ε.Π (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), εντούτοις εξακολουθούν να υφίστανται φορείς του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι δεν αποδέχονται ως τυπικά προσόντα τα διπλώματα σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ξένα πανεπιστήμια κρατών –μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τύχει αναγνώρισης από το Σ.Α.Ε.Π.

Ο Ιάσονας Φωτήλας ερωτά αν η αναγνώριση αυτή αφορά το σύνολο των μισθωτών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τις συνακόλουθες ρυθμίσεις στο σύνολο των εργασιακών τους σχέσεων (επιδόματα, προωθήσεις, προαγωγές) ή μόνο στα νομοθετικώς οριζόμενα επαγγέλματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Προς τους Υπουργούς: 1) Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
2) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και 3) Οικονομικών

Θέμα: Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π. και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Με το Π.Δ 38/2010, όπως αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί με τους Ν. 4093/2012 και 4113/2013, και με μεγάλη καθυστέρηση μετά από καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας ενσωμάτωσε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 στο εθνικό μας δίκαιο. Με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις τα πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων εξομοιώνονται προς τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών, ως προς τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από την έκδοση σχετικής απόφασης περί της ισοτιμίας από το Σ.Α.Ε.Π (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται φορείς του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν αποδέχονται ως τυπικά προσόντα, τα διπλώματα σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ξένα πανεπιστήμια, κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τύχει αναγνώρισης από το Σ.Α.Ε.Π. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι ήδη και στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει σήμερα) ρητώς διαλαμβάνεται ότι για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί: κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 (78Α΄), καθώς και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 26 § 11 Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 § 1 Ν. 4148/2013).

Είναι χαρακτηριστικό, ότι προσφάτως (12.1.2015) η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, εξέδωσε σχετική «εγκύκλιο» με την οποία αυθαίρετα και αναρμόδια προβαίνει σε αυθεντική ερμηνεία των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, και «αποφαίνεται» ότι η αναγνώριση των πτυχίων από το Σ.Α.Ε.Π. δεν καλύπτει τις εργασιακές σχέσεις των τραπεζοϋπαλλήλων για την παροχή του προβλεπόμενου από τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ - Τραπεζών επιστημονικού επιδόματος, «απαιτώντας» αναγνώριση των σχετικών τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π. για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών δεν τελούν όμως υπό την προαίρεση της αποδοχής τους από τον όποιο εργοδότη, περιλαμβανομένων και των τραπεζών, ούτε και μπορεί κανείς να υποκαταστήσει το νομοθέτη. Η κείμενη νομοθεσία είναι απολύτως σαφής και συγκεκριμένη στο εν λόγω ζήτημα, ορίζοντας ότι η αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Σ.Α.Ε.Π. δεν αρκεί μόνον στις περιπτώσεις θέσεων καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όμως, ο κάτοχος τίτλου σπουδών πανεπιστημίου του εξωτερικού εξομοιώνεται πλήρως με πτυχιούχο Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ως προς τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

Ομοίως, η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται συστηματικά, ήδη πριν από την έκδοση της «εγκυκλίου» της Ο.Τ.Ο.Ε., να αναγνωρίσει στους υπαλλήλους της την ισοτιμία των πτυχίων τους από πανεπιστήμια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι αυτή έχει ήδη αναγνωρισθεί με οικείες αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π., καταστρατηγώντας τα δικαιώματά τους σε πλασματικές προωθήσεις, μισθολογικές προαγωγές και επιδόματα πτυχίου, ενώ χορηγεί αυτά απαρεγκλίτως σε αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων με αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Προκειμένου δε να προβεί σε εφαρμογή της κείμενης εργατικής νομοθεσίας απαιτεί παράλογα την προσκόμιση σχετικών αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αρνούμενη να αναγνωρίσει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Σ.Α.Ε.Π.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

1. Η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων από το Σ.Α.Ε.Π. περιορίζεται, όπως διατείνονται οι ανωτέρω φορείς, στα λεγόμενα «νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα», για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (π.χ. δικηγόροι) ή αφορά και στο σύνολο των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του εάν η θέση που κατέχουν ανήκει στην κατηγορία αυτή, όπως ρητώς ορίζουν και τα άρθρα 2-4 του Π.Δ. 38/2010;

2. Η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων από το Σ.Α.Ε.Π., αφορά μόνον στην πρόσληψη των μισθωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή καλύπτει και το σύνολο των εργασιακών σχέσεών τους (χορήγηση επιδομάτων, προωθήσεων, προαγωγών κ.λ.π.);

3. Με βάση ποια νομοθετική διάταξη η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη συντελεσμένη αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων του εξωτερικού από το Σ.Α.Ε.Π. και την εφαρμογή της κείμενης εργατικής νομοθεσίας με την παροχή των πάσης φύσεως ευεργετημάτων προς τους υπαλλήλους της, πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού, την ίδια ώρα που παρέχει αυτά προς υπαλλήλους της, πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων με αντίστοιχους τίτλους σπουδών;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται από τα συναρμόδια Υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έλεγχοι σώματος επιθεώρησης εργασίας κ.λ.π.), προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ευρωπαϊκής και εθνικής) επί του εν λόγω ζητήματος, χωρίς να απαιτείται η πολυετής και πολυδάπανη προσφυγή των εργαζομένων στη δικαιοσύνη;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

17 Απριλίου 2015

διαβάστε επίσης