20 Σεπτεμβρίου, 2014

Επιχειρηματικότητα και Δικαιοσύνη

Τομέας Επιχειρηματικότητας - ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ

Τομέας Επιχειρηματικότητας - ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ

Η επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δικαιοσύνη, υπό την έννοια του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει το επιχειρείν.
Α. Προληπτικά μέτρα αποφυγής προσφυγής της επιχείρησης στην δικαιοσύνη και εξοικονόμησης του σχετικού κόστους :

1. Τυποποίηση συμβάσεων : Κατάστρωση σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς (Επιμελητήρια, ΓΓ Καταναλωτή, Συνήγορο Καταναλωτή κλπ.) προτύπων τυποποιημένων συμβάσεων για ενιαία χρήση τους στην αγορά στο πρότυπο των Incoterms. Κατά τον τρόπο αυτό θα επιτευχτεί ασφάλεια δικαίου, μέσω της εξοικείωσης των νομικών με συγκεκριμένο τύπο συμβάσεων .

2. Ενοποίηση ΓΟΣ Τραπεζών : Κατά τον τρόπο αυτό θα προκύψει μία βάση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις Τράπεζες, θα διευκολυνθούν οι εφαρμοστές του δικαίου και θα ευνοηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των Τραπεζών επί ίσους όρους προς όφελος της επιχείρησης.

3. Μείωση κόστους προσφυγής στον συμβολαιογραφικό τύπο: Κατά τον τρόπο αυτό τα μέρη θα μπορούν να εξοπλίζονται με εκτελεστό τίτλο ήδη από το στάδιο κατάρτισης της σύμβασης, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος προσφυγής στην δικαιοσύνη .

Γ. Επίλυση επιχειρηματικών διαφορών : Να μειωθεί ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης και να διατηρηθεί και βελτιωθεί ταυτόχρονα η ποιότητα απονομής δικαιοσύνης. Η καθυστέρηση της τακτικής δικαιοσύνης στην απονομή οδηγεί σε φαινόμενα αρνησιδικίας, λειτουργώντας έτσι αποτρεπτικά στην προσέλκυση ιδίως αλλοδαπών επενδυτών. Η ημεδαπή διαιτησία, ως εναλλακτικό κανάλι απονομής δικαιοσύνης, είναι δυστυχώς επιβαρυμένη με κρατήσεις υπέρ τρίτων, ενώ οι αμοιβές των διαιτητών είναι χαμηλές. Η αλλοδαπή θεσμική διαιτησία (ICC κλπ) είναι πολυδάπανη και ακριβή. Προτείνουμε την επανίδρυση Εμποροδικείων ανά την Ελλάδα υπό μορφή θεσμοθετημένης ημεδαπής διαιτησίας, με προκαταβολή εξόδων από τους διαδίκτυο και έκδοση τελεσίδικης απόφασης εντός εξαμήνου.

διαβάστε επίσης