20 Σεπτεμβρίου, 2014

Δημόσια Περιουσία - ΤΑΙΠΕΔ

Τομέας Οικονομικών – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Στόχος: η μεγιστοποίηση της οικονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής ωφελιμότητας για την κάθε περιοχή και τη χώρα συνολικά.

 • Πρέπει: 1) Να δοθεί έμφαση στη μακροχρόνια ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης, 2) Να γίνει αναγνώριση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και εναρμόνιση του πλάνου ιδιωτικοποιήσεων με αυτές
 • ΔΕΝ Πρέπει: Πάση θυσία και προς όφελος της άμεσης εισπρακτικής ανάγκης του Δημοσίου να ‘’ξεφορτωθούμε’’ τη δημόσια περιουσία

Βήματα για μια αποκρατικοποίηση:

 1. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για τρέχοντα & προγραμματισμένα έργα, που θα σκιαγραφεί τα επιδιωκόμενα οφέλη. Ανάρτησή του σε 4 γλώσσες με ακριβή μετάφραση (βλ. εμφανή λάθη στο κείμενο: Όραμα/Vision)
 2. Υπερπήδηση νομικών/πολεοδομικών & γραφειοκρατικών κολλημάτων (ουσιαστικός ο ρόλος του ΕΤΑΔ στην εκκαθάριση της περιουσίας)
 3. Προσδιορισμός μελλοντικής χρήσης-εκμετάλλευσης. Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και πρόσκληση κατάθεσης πρότασης από τους τοπικούς φορείς. Προώθηση των 3 επικρατέστερων σεναρίων.
 4. Αποτίμηση αξίας κάθε σεναρίου, σύγκριση της με το κόστος ευκαιρίας και υπολογισμός της προστιθέμενης αξίας που θα δημιουργηθεί
 5. Επιλογή της καλύτερης δυνατής πρότασης

Στρατηγική που θα ακολουθηθεί:

 1. Μέθοδος αξιοποίησης (η ωφελιμότερη ανάλογα την περίπτωση: πχ. 1) Παραχώρηση για συγκεκριμένο αριθμό ετών, όσο και η ωφέλιμη ζωή των επενδύσεων, 2) πώληση, 3) τιτλοποίηση, 4) lease & sale back κτλ)
 2. Οργάνωση της διαδικασίας δημοπράτησης: συστηματική προεργασία προσέλκυσης επενδυτών, σύνταξη short list υποψηφίων, διενέργεια e-δημοπρασιών με σκοπό τη διαφύλαξη της διαφάνειας και αποκόμιση του μέγιστου δυνατού τιμήματος.
 3. Προπαρασκευή εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, ώστε να διοργανωθεί με βέλτιστο τρόπο επανάληψή του

Στελέχωση του ΤΑΙΠΕΔ με πρόσωπα υψηλού κύρους και διασυνδέσεων:

 • Δημιουργία ειδικής Δνσης “scouting” για στοχευμένη παρακολούθηση επιλεγμένων επιχ/σεων εντός κι εκτός ΕΕ με σκοπό τη μελλοντική προσέγγισή τους για συμμετοχή σε υποψήφια επενδυτικά σχήματα
 • Δημιουργία Δνσης Παρακολούθησης Υλοποίησης Συμβάσεων, για την εφαρμογή των όρων και των υποχρεώσεων της σύμβασης
 • Ανασύνταξη της Δνσης Επικοινωνίας, ώστε να πληροφορεί επαρκώς το ευρύ κοινό και να προωθεί αποτελεσματικά τους στόχους του Ταμείου
 • Ανεξαρτητοποίηση της δνσης Εσωτερικού Ελέγχου

διαβάστε επίσης