7 Νοεμβρίου, 2017

Διευκρινίσεις για ασάφειες σε διατάξεις για τη δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διευκρινίσεις για το φάσμα των περιπτώσεων δυνατότητας μετακίνησης μελών ΔΕΠ μεταξύ τμημάτων ΑΕΙ ζητά με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και Βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς. Αναφερόμενος στον ν.4485/2017 για την ανώτατη εκπαίδευση, ο κ. Μαυρωτάς καλεί τον Υπουργό να εξηγήσει, εάν στις σχετικές διατάξεις συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα μετακίνησης ενός μέλους ΔΕΠ από Τμήμα ΤΕΙ σε Τμήμα Πανεπιστημίου (και το αντίστροφο), καθώς και οι δύο φορείς υποδοχής υπάγονται στον όρο ΑΕΙ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις δυνατότητας μετακίνησης μελών ΔΕΠ μεταξύ Τμημάτων ΑΕΙ

Είναι γνωστό ότι χρειάστηκαν 3 διαφορετικοί νόμοι μέσα σε διάστημα λιγότερο του 1 έτους για τη ρύθμιση και επαναρύθμιση των διατάξεων για τη δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. Μετά από τις 3 αυτές τροποποιήσεις όπως διατυπώνονται στην αλληλουχία των νόμων 4415/2016 (Α’ 159), 4452/2017 (Α’ 17) και 4485/2017 (Α’ 114), ορίζεται ότι «Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με το ίδιο εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς, με την επιφύλαξη των επόμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου.».

Καθώς πλέον με την ισχύ του ν.4485/2017, τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ νοούνται ως μέλη ΔΕΠ και υπό τον όρο ΑΕΙ συμπεριλαμβάνονται οι δύο τομείς: Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός τομέας, προκύπτει η ανάγκη ορισμένων διευκρινίσεων ως προς το φάσμα των δυνατοτήτων μετακίνησης των μελών ΔΕΠ μεταξύ Τμημάτων διαφορετικών ΑΕΙ (ΑΕΙ προέλευσης και ΑΕΙ υποδοχής). Συγκεκριμένα ενώ είναι άμεσα αντιληπτό ότι επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων, η δυνατότητα μετακίνησης μέλους ΔΕΠ από Τμήμα Πανεπιστημίου σε Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου και κατ’ αναλογία η μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Τμήμα ΤΕΙ σε Τμήμα άλλου ΤΕΙ, γεννάται το εύλογο ερώτημα αν η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης εφαρμόζεται και στην περίπτωση δυνατότητας μετακίνησης μέλους ΔΕΠ Τμήματος ΤΕΙ σε Τμήμα Πανεπιστημίου όπως και το αντίστροφο, μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου σε Τμήμα ΤΕΙ.

Με δεδομένο ότι ήδη ορισμένα μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ έχουν εκκινήσει σχετικές διαδικασίες και όπως αναφέρουν έχουν λάβει κάποιες ανεπίσημες και διφορούμενες απαντήσεις από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα υποδοχής.

Και με δεδομένο ότι ευθύνη της εκάστοτε Κυβέρνησης και των Υπουργών της, πολλώ δε μάλλον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο οποίος είναι αρμόδιος για τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι η καλή νομοθέτηση και η ρητή διατύπωση των διατάξεων των νομοθετημάτων και όχι η πιθανή ύπαρξη ασαφειών στην ερμηνεία, ακόμη και αντικρούομενων ρυθμίσεων, ως απότοκος της συνήθους πρακτικής αλλεπάλληλης αποσπασματικής νομοθέτησης της παρούσας ηγεσίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σύμφωνα με τον ν.4485/2017, η μετακίνηση μελών ΔΕΠ όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 76, σε Τμήμα άλλου ΑΕΙ συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα μετακίνησης από Τμήμα ΤΕΙ σε Τμήμα Πανεπιστημίου (και το αντίστροφο), καθώς και οι δύο φορείς υποδοχής υπάγονται στον όρο ΑΕΙ;

2. Είναι σε γνώση σας εάν έχουν υπάρξει και πόσα, αιτήματα μελών ΔΕΠ ΤΕΙ για μετακίνησή τους σε Τμήματα Πανεπιστημίου; Θεωρείτε ότι τα όργανα διοίκησης των Ιδρυμάτων και των Τμημάτων αυτών, προέλευσης και υποδοχής, διαθέτουν όλη την απαραίτητη νομική πληροφορία για την ερμηνεία, επεξεργασία και μεταχείριση όλων των περιπτώσεων αιτημάτων μετακίνησης μελών ΔΕΠ;

3. Θεωρείτε ότι μετά και τον πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο 4485/2017 και τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 1 και 2, έχει πλέον νόημα η διάταξη της περίπτωσης ζ του άρθρου 55 του ν.4415/2016 ότι «Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των ΤΕΙ»;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής