20 Σεπτεμβρίου, 2014

Αξιολόγηση μαθητών - εκπαιδευτικών

Τομέας Προσχολικής - Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών – Αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ

Οι μαθητές αξιολογούνται στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση για τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και όχι για τις δεξιότητές τους. Το σύστημα εκπαίδευσής μας κρίνεται ως εξεταστικοκεντρικό, εναρμονισμένο με το υλικοκεντρικό Πρόγραμμα Σπουδών ειδικά της Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσφατα ψηφίστηκε το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013), το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Τα σημαντικότερα προβλήματα του συστήματος τα οποία θα οδηγήσουν σε αναξιόπιστες και μη έγκυρες κρίσεις είναι η απουσία καταρτισμένων αξιολογητών εκπαιδευτικού η παντελής απουσία ενημέρωσης του προσωπικού για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα αξιολογηθούν, καθώς και ελλιπής επιμόρφωση των αξιολογητών σε όλα τα επίπεδα.

Στην ουσία διαμορφώνεται μία νέα θέση εργασίας - αυτή του Αξιολογητή - για την οποία δεν υπάρχουν καταρτισμένα πρόσωπα, καθώς η κουλτούρα της αξιολόγησης στην Ελλάδα περιορίζεται εδώ και 40 χρόνια στην αξιολόγηση των μαθητών. Αντ΄ αυτού χρησιμοποιούν πρόσωπα άλλων θέσεων εργασίας (αυτή του διευθυντή σχολείου, του Σχολικού Συμβούλου, των Διευθυντών εκπαίδευσης κλπ) τους οποίους "ανάγουν" σε αξιολογητές χωρίς καμία επιμόρφωση και κατάρτιση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο σχεδιασμός συστημάτων αξιολόγησης (μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικών στελεχών και σχολικών συστημάτων) θα πρέπει να γίνει από ένα Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Σχολικής Βελτίωσης. Ο οργανισμός αυτός στον τομέα της Αξιολόγησης Μαθητών και Επίδοσης θα διαμορφώσει ένα Εθνικό σύστημα Επιπέδων (National standards) τα οποία θα αποτυπώνουν τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής τελειώνοντας μία τάξη ανά αντικείμενο. Ακόμη, ως έργο του θα έχει την αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος και το σχεδιασμό ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης Προσωπικού, στο οποίο εκτός των ανεξάρτητων αξιολογήσεων, ο καθένας θα αξιολογείται από τον υφιστάμενό του και οι εκπαιδευτικοί από τις επιδόσεις των μαθητών τους τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά. Πρόκειται για συστήματα προστιθέμενης αξίας (value added evaluation model), τα οποία συμβάλλουν στην αξιοκρατική και δίκαιη αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως του επιπέδου των μαθητών στους οποίους διδάσκουν. Πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η Ισπανία και η Αγγλία.

διαβάστε επίσης