23 Σεπτεμβρίου, 2016

Άγνοια του Υπ. Παιδείας ή συνήθης καθυστέρηση της Κυβέρνησης;

Το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ή η Κυβέρνηση το έχει ξεχάσει;

Απορεί κανείς τι από τα δύο συμβαίνει στο Υπουργείο Παιδείας και στην Κυβέρνηση: «ξέχασαν» ότι έχουν ψηφίσει τον ν.4369/2016 για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, ή μήπως καθυστερούν για ακόμη μία φορά σε ένα ακόμη πεδίο, αυτό της εφαρμογής των νόμων;

Ενώ από τις 8 Ιουλίου 2016 λειτουργεί το μητρώο για τα στελέχη δημόσιας διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να προβεί στον διορισμό της Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ και στην προκήρυξη του Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με τις παλιές διατάξεις και όχι με τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων νόμος για δημοσίευση των προκηρύξεων στο ΑΣΕΠ και επιλογή του καταλληλότερου από το μητρώο.

Μάλιστα πολλά ερωτηματικά γεννώνται αν η Κυβέρνηση εξέδωσε εγκαίρως τις υπουργικές αποφάσεις όπως υποχρεούτο από τον νόμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, για να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων στο ΑΣΕΠ το οποίο αξιολογεί τους υποψηφίους και εισηγείται τους καταλληλότερους στον αρμόδιο Υπουργό.

Το παραπάνω αυτό σοβαρό θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, με σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ζητώντας ενημέρωση για τους λόγους, που δεν εφαρμόστηκε η νέα νομοθεσία, που προσβλέπει στο να επιφέρει διαφάνεια και αξιοκρατία, και ποιοι ευθύνονται για αυτό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον α) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
β) Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή από το ΥΠΠΕΘ του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33/27-02-2016) ορίζει τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (ΕΜΕΣΔΔ) το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στο ΕΜΕΣΔΔ εντάσσονται σύμφωνα και με ορισμένες προϋποθέσεις, υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης όπως τακτικοί πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Καθηγητές όλων των βαθμίδων Πανεπιστημίων κ.ά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου προβλέπεται ότι οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 του ν.4369/2016, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τα λοιπά μέλη των ως άνω συλλογικών οργάνων διοίκησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία πλην ενός μέλους του οποίου η επιλογή και ο ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πλην της προαναφερθείσας περίπτωσης ενός απλού μέλους των συλλογικών οργάνων διοίκησης, πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο Υπουργό η οποία εκτός από τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο του Υπουργείου, αναρτάται και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ για τουλάχιστον 10 ημέρες. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων εισηγείται τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων για τις θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων κ.λπ. και διπλάσιο αριθμό για τα λοιπά μέλη. Τελικώς ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός υποχρεούται να επιλέξει μεταξύ των συμπεριλαμβανομένων προσώπων της εισήγησης του ΕΣΕΔ.

Με δεδομένο ότι από τις 8 Ιουλίου 2016 (ανακοίνωση του ΑΣΕΠ) βρίσκεται σε λειτουργία το ΕΜΕΣΔΔ όντας η καταληκτική ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του η 31η Ιουλίου 2016, και με δεδομένο ότι τα ΕΣΕΔ έπρεπε από τις 30 Ιουνίου 2016 να έχουν συγκροτηθεί με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου, προκαλούνται ορισμένα εύλογα ερωτήματα και σοβαρά ζητήματα για μια σειρά από επιλογές προσώπων σε διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έγιναν με το παλαιότερο καθεστώς δίχως να εναρμονίζονται με τα οριζόμενα στον ν.4369/2016.

Συγκεκριμένα αναφέρεται η περίπτωση διορισμού της Προέδρου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 138642/Ζ1/30-08-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης/Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, το οποίο και περιλαμβάνεται στην εισήγηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, όπου δεν γίνεται μνεία ούτε σε προκήρυξη για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, αλλά ούτε και στις ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4369/2016 παρά μόνο στο άρθρο 6 του ν.3328/2005. Επισημαίνεται ότι η λήξη της θητείας του Προέδρου και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ έλαβε χώρα στις 25 Ιουλίου 2016, δηλαδή κενώθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο από την λειτουργία του ΕΜΕΣΔΔ, οπότε η εν λόγω διαδικασία έπρεπε να πραγματοποιηθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.4369/2016.

Άλλη περίπτωση αποτελεί η με αρ. πρωτ. 131863/Γ1/09-08-2016 (ΑΔΑ: 639Λ4653ΠΣ-29Ο) προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού/Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων/Τμήμα Γ’ Ανθρωπίνου Δυναμικού Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων και Εποπτευόμενων Φορέων, όπου και εδώ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις του ν.4369/2016, καθώς η διαδικασία που περιγράφεται στην προκήρυξη ακολουθεί τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ισχύοντος νόμου.

Τέλος, αν και η περίπτωση της πλήρωσης της θέσης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 152637/19-09-2016 προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, δύναται (άπτεται στη διακριτική ευχέρεια) να εξαιρεθεί της προσήκουσας διαδικασίας, καθώς υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.4369/2016, παρατίθεται ως ένδειξη της συνεχιζόμενης πρακτικής επιλογής και διορισμού η οποία ακολουθείται από την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ.

Επειδή οι παραπάνω περιγραφείσες περιπτώσεις στελέχωσης διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης πραγματοποιήθηκαν με τις προϋπάρχουσες διατάξεις αντί των όσων προβλέπονται στον ν.4369/2016.

Και επειδή τίθεται εν αμφιβόλω η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων που η ίδια η Κυβέρνηση έχει εισηγηθεί και η Βουλή έχει ψηφίσει.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης των ΕΣΕΔ του άρθρου 10 στο ΑΣΕΠ, εντός της προθεσμίας της 30ης Ιουνίου 2016; Αν όχι, ποιος ευθύνεται για την εν λόγω καθυστέρηση;

2. Σε ποια συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης τέθηκε στην ατζέντα η σύσταση των ΕΣΕΔ; Είχε γνώση επί του χρονοδιαγράμματος που έπρεπε να ακολουθηθεί ο παριστάμενος Πρωθυπουργός;

3. Γιατί για θέσεις που κενώνονται μετά την 8η Ιουλίου 2016 οπότε και τέθηκε σε λειτουργία το ΕΜΕΣΔΔ του άρθρου 1 του ν.4369/2016, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις της τοποθέτησης της νέας Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ (ακρόαση από την επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 15/9/2016) και της θέσης του Προέδρου του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»;

4. Δημοσιεύτηκαν οι ανωτέρω προκηρύξεις στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για τουλάχιστον 10 ημέρες, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.4369/2016;

5. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου ΔΟΑΤΑΠ στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, όπως έγινε και με την προκήρυξη της θέσης Προέδρου του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»; Αν ναι, πότε; Και αν όχι, για ποιον λόγο;

6. Εάν ο λόγος για τις άνωθεν παρεκκλίσεις της πλήρωσης διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης από τον ν.4369/2016, οφείλεται στη σημαντική καθυστέρηση των Υπουργών της Κυβέρνησης, και εφόσον όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του εν λόγω νόμου, οι τοποθετούμενοι στις θέσεις αυτές εκτελούν τα καθήκοντά τους πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2018, τότε γιατί δεν το έχετε λάβει πουθενά υπόψη ούτε στην περίπτωση της Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ της οποίας η θητεία αντί για τριετής θα είναι διετής, ούτε και στην προκήρυξη του Προέδρου του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην οποία αναφέρεται πενταετής θητεία ενώ πάλι θα πρέπει να λήξει σημαντικά νωρίτερα;

7. Υπάρχουν άλλες πέραν των αναφερομένων περιπτώσεις φορέων του ΥΠΠΕΘ, στις οποίες προβήκατε στην πλήρωση διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης εν αγνοία του ν.4369/2016;

8. Γνωρίζει το ΥΠΕΣΔΑ αν το ίδιο προβληματικό φαινόμενο έχει συμβεί και σε άλλους φορείς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που η επιλογή των επιτελικών στελεχών εμπίπτουν στα οριζόμενα του ν.4369/2016; Και αν ναι τι προτίθεστε να πράξετε για τη θεραπεία αυτών των σφαλμάτων;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1. Την προκήρυξη πλήρωσης θέσης για τον Πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ.

2. Τις αντίστοιχες εισηγήσεις των ΕΣΕΔ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις εν λόγω θέσεις, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4369/2016 σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤHΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ