20 Μαρτίου, 2015

Τροπολογία για τη διευκόλυνση σε όρους ρευστότητας και φορολογικής ενημερότητας

Ο κ. Χ. Θεοχάρης κατέθεσε τροπολογία βάσει της οποίας φυσικά και νομικά πρόσωπα να μπορούν να αιτηθούν την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ώστε να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας για ένα μήνα, εφόσον έχουν απαίτηση έναντι των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ, η οποία ανέρχεται μέχρι και δέκα τοις εκατό της οφειλής τους στη Φορολογική Διοίκηση.

Ο κ. Χ. Θεοχάρης κατέθεσε τροπολογία βάσει της οποίας φυσικά και νομικά πρόσωπα να μπορούν να αιτηθούν την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ώστε να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας για ένα μήνα, εφόσον έχουν απαίτηση έναντι των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ, η οποία ανέρχεται μέχρι και δέκα τοις εκατό της οφειλής τους στη Φορολογική Διοίκηση. Στόχος της τροπολογίας είναι η διευκόλυνση σε όρους ρευστότητας και φορολογικής ενημερότητας επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω των εκτεταμένων καθυστερήσεων του δημόσιου τομέα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τρίτους.
Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας και η αιτιολογική έκθεση:

ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται να δοθεί λύση στο φαινόμενο μη βεβαίωσης και εκκαθάρισης αποδεδειγμένων οφειλών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ΝΠΔΔ σε πρόσωπα και οντότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα βεβαιώνονται οφειλές των ως άνω προσώπων στη Φορολογική Διοίκηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αιτηθούν την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ώστε να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας για ένα μήνα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον η απαίτησή τους έναντι των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ ανέρχεται μέχρι και δέκα τοις εκατό της οφειλής τους στη Φορολογική Διοίκηση.

ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Σε περίπτωση που υφίσταται, αποδεδειγμένα, μη βεβαιωμένη και εκκαθαρισμένη απαίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας έναντι Φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή ΝΠΔΔ και παράλληλα βεβαιωμένη οφειλή του προς τη Φορολογική Διοίκηση δύναται, κατόπιν αίτησης, να ανασταλεί η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον η προβαλλόμενη απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό έως και δέκα τοις εκατό της βεβαιωθείσας οφειλής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άρσης της αναστολής.

Χάρης Θεοχάρης - Βουλευτής Β' Αθήνας

20 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης