Προστασία της γης, της θάλασσας, των ζώων ως ιστορική μας υποχρέωση

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο στόχος που πρέπει να συνοδεύει κάθε μας απόφαση. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα έως το 2050, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον σεβασμό στα οικοσυστήματα και στην βιοποικιλότητα, την καταπολέμηση της άναρχης δόμησης, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την προστασία των υδάτων, την προώθηση σύγχρονων καλλιεργητικών μεθόδων φιλικών στο περιβάλλον, την προώθηση παραδοσιακών και ιδιότυπων προϊόντων μας.

Κύριος Στρατηγικός Στόχος

«Δημιουργία προϋποθέσεων και σαφής προσανατολισμός προς τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού, ημιαστικού και αστικού περιβάλλοντος, του κλίματος και του μικροκλίματος».

Εφαρμόσιμες πολιτικές

Παρακάτω παρατίθενται με εύληπτο τρόπο συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, η καθεμία εκ των οποίων υπηρετεί τον κύριο αλλά και επιμέρους στρατηγικούς στόχους.

06