Αταλάντευτη Ευρωπαϊκή πορεία με τελικό στόχο την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Το ΠΟΤΑΜΙ είναι ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή ιδέα και τις αξίες της. Υποστηρίζει την προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προς μία λειτουργική Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γεωπολιτική θέση της Χώρας που αποτελεί το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από την γενική και διαχρονική αστάθεια της ευρύτερης περιοχής, αλλά και οι προκλήσεις οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, είναι τέτοιες, που τα συμφέροντά μας εξυπηρετούνται καλύτερα όταν συμμετέχουμε σε διεθνείς οργανισμούς και ευρύτερα σχήματα που διέπονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του χάρτη και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα οφείλει, από κοινού με τους εταίρους της, να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.

Απέναντι στον λαϊκισμό και εθνικισμό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, λύση δεν είναι η περιχαράκωση στα εθνικά σύνορα αλλά η δημοκρατική και ουσιαστικότερη Ευρώπη, όπου η οικονομική πολιτική &δίκαιη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, η κοινωνική συνοχή και ο σεβασμός στο περιβάλλον θα είναι οι βασικοί πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ενιαίος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που να ευνοεί την ανάπτυξη, κοινές κοινωνικές πολιτικές για την ανεργία και την καταπολέμηση της φτώχιας, κοινές μεταρρυθμίσεις σε ενέργεια και περιβάλλον, κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική είναι οι κύριοι στόχοι της νέας αυτής Ευρωπαϊκής συμμαχίας.

Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και οι δυνατότητες για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, εξυπηρετούνται καλύτερα όταν υιοθετούνται κοινές Ευρωπαϊκές πρακτικές και όταν ενσωματώνονται στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο οι Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το πιο ασφαλές και δημοκρατικό μέρος του πλανήτη που δίνει έμφαση στο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής συνοχής, καταπολέμησης της ανεργίας, διασφάλισης ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καταπολέμησης της φτώχιας.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια Ομόσπονδη Ευρώπη. Για να γίνει αυτό επιβάλλεται να έχουν και την αντίστοιχη εκπροσώπηση στα διοικητικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τον αντίστοιχο σχεδιασμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό, την επιχειρησιακή επάρκεια και ετοιμότητα για την αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο έδαφος, την θάλασσα και τον αέρα και για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού δόγματος της ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλών (παραδοσιακών και νέων) κατά της ΕΕ. Να έχουν ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα για κάθε απειλή στηριζόμενοι όσο γίνεται στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκές συνεργασίες και προγράμματα αμυντικών συστημάτων. Να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από την συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς, στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ και παράλληλα να ανταποκρίνονται με επιτυχία με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουν όταν απαιτείται σε κοινωφελείς σκοπούς.

Επιθυμούμε τη συνέχιση και διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και θεωρούμε επιβεβλημένη την ουσιαστική συνεργασία με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Θεωρούμε, επίσης, απαραίτητη την σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που θα μετέχουν ο Πρωθυπουργός, πρώην Πρωθυπουργοί, Πολιτικοί Αρχηγοί, Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Άμυνας, ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. και ανώτατα στελέχη του ΥΠΕΞ, των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο αυξημένων απειλών και κλιμακούμενης έντασης.

Το μεταναστευτικό έχει προκαλέσει διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς την πολιτική αντιμετώπισής του, που δημιουργούν ρήγματα στις αξίες ίδρυσής της ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΠΟΤΑΜΙ είναι φτιαγμένο από ίδρυσή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου είναι κατά των τειχών που έχουν επιβάλλει κάποιες χώρες της ΕΕ. Επιδίωξή του είναι ο ισότιμος διαμοιρασμός προσφύγων και μεταναστών σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλα προγράμματα υποστήριξης για την ένταξή τους στην κοινωνία των χωρών της ΕΕ.

Στη βάση των ανωτέρω στο ΠΟΤΑΜΙ πιστεύουμε ότι η Ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης είναι προς όφελος της Ελλάδας καθώς λειτουργεί προς την κατεύθυνση:
- Δημιουργίας ευνοϊκών εξωτερικών συνθηκών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, της καινοτομίας, του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, της εξωστρέφειας, για μετάβαση στον ενάρετο κύκλο της οικονομίας και για βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ελληνικού λαού.
- Δημιουργίας συνθηκών ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και καταπολέμησης της φτώχιας.
- Διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας και προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι τρίτων.
- Διασφάλισης της ισχυρής θέσης της χώρας στην παγκόσμια κοινότητα ως ιδιαίτερα σημαντικού γεωπολιτικού χώρου.
- Σημαντικής βελτίωσης της δυνατότητας για επίλυση των διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των προβλέψεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
- Προώθησης της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής θαλάσσιας περιοχής της Μεσογείου.
- Ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της ευρύτερης γειτονικής περιοχής.
Ενίσχυσης των εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων της Ελλάδας.

Ως εκ τούτου,

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την ευρωπαϊκή ιδέα και τις αξίες της. Υποστηρίζουμε την προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προς μία λειτουργική Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα συμφέροντα της Χώρας εξυπηρετούνται καλύτερα όταν συμμετέχουμε σε διεθνείς οργανισμούς και ευρύτερα σχήματα που διέπονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του χάρτη και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.
Η Ελλάδα οφείλει, από κοινού με τους εταίρους της, να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.

Απέναντι στον λαϊκισμό και εθνικισμό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, λύση δεν είναι η περιχαράκωση στα εθνικά σύνορα αλλά η δημοκρατική και ουσιαστικότερη Ευρώπη.

Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και οι δυνατότητες για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, εξυπηρετούνται καλύτερα όταν υιοθετούνται κοινές Ευρωπαϊκές πρακτικές και όταν ενσωματώνονται στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο οι Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το πιο ασφαλές και δημοκρατικό μέρος του πλανήτη που δίνει έμφαση στο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής συνοχής.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια Ομόσπονδη Ευρώπη

Επιθυμούμε τη συνέχιση και διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Θεωρούμε απαραίτητη την σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την ουσιαστική συνεργασία με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Το ΠΟΤΑΜΙ είναι κατά των τειχών που έχουν επιβάλλει κάποιες χώρες της ΕΕ στο μεταναστευτικό.