8 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις μας για την αυτοδιοίκηση

Ακολουθούν οι προτάσεις του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1ο επίπεδο
 
Αυτο- χρηματοδότηση, Αυτο-έλεγχος, Αυτο-νομία = Αυτο-διοίκηση 
 
2ο επίπεδο- Σύντομη Ανάλυση
 
Αυτο-χρηματοδότηση
 
Επιτυγχάνεται μέσω μιας ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής δομής. Και ανεξαρτησία σημαίνει πρωτίστως οικονομική ανεξαρτησία. Το Ποτάμι προτείνει έναν εξορθολογισμένο φόρο επί των ακινήτων, ο οποίος πρέπει καταρχήν να καθορίζεται και στη συνέχεια να εισπράττεται από τους οικείους δήμους. Με τον τρόπο αυτό, και σε συμφωνία τόσο με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, όσο και με την αρχή της επικουρικότητας που θεσμοθετούν οι Ευρωπαικές Συνθήκες, υλοποιείται η δικαιότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες/δημότες και η αποτελεσματικότερη είσπραξη αυτών ως άμεσα συνδεδεμένη με απτά και καθημερινά ανταποδοτικά οφέλη.(ολοκληρωμένο σύστημα ανταποδοτικής τοπικής φορολογίας).

Αυτο-έλεγχος

Επιτυγχάνεται μέσω μιας διαφανούς λειτουργίας της αυτοδιοικητικής δομής. Και η διαφάνεια υλοποιείται μέσω μιας προκαθορισμένης διαδικασίας ανάλυσης-έγκρισης-εφαρμογής και λογοδοσίας με όρους στρατηγικής διοίκησης: αξιολόγηση αποτελεσμάτων και απόδοση ευθυνών ή/και ευσήμων. Απαιτείται οριστική απαγκίστρωση από τον κρατικό εναγκαλισμό και ταυτόχρονη εξάλειψη των καθυστερήσεων στην απόδοση των οφειλομένων με αναδιάρθρωση και ταυτόχρονη απλοποίηση των μηχανισμών εποπτείας επί των ΟΤΑ καθώς και θέσπιση αυστηρών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Αυτο-νομία

Επιτυγχάνεται μέσω μιας αποτελεσματικής λειτουργίας της αυτοδιοικητικής δομής. Και η αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η λύση/ απάντηση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος με νομοθετημένη απρόσωπη διαδικασία σαφώς διακριτών σταδίων για κάθε πρόβλημα/αίτημα του δημότη/κατοίκου. Επίσης η αποτελεσματικότητα στην αυτοδιοίκηση προυποθέτει εναλλαγή και δυνατότητα επιλογής, τουτέστιν αλλαγή εκλογικού συστήματος με πρόβλεψη ορίου εκλογιμότητας καθώς και χωριστά ψηφοδέλτια δημάρχων/περιφερειαρχών και των συμβούλων τους.

διαβάστε επίσης