Πρακτικά συνεδριάσεων

Στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων, της ΜΕΣΥΑ, το Πολιτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Δεοντολογίας, τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται: οι περιλήψεις των συζητήσεων, οι τυχόν ψηφοφορίες μεταξύ των μελών και οι ληφθείσες αποφάσεις.

Η τήρηση των πρακτικών γίνεται με τεχνικά μέσα (μαγνητοφώνηση) με την ευθύνη του Γραμματέα Οργανωτικού. Τα πρακτικά θεωρούνται από τον Γραμματέα Οργανωτικού. Η θεώρηση συνίσταται στον έλεγχο της απόδοσης όσων έχουν ειπωθεί στη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Κάθε μέλος της ΜΕΣΥΑ, του ΠΣ και της ΕΔ, δικαιούται πριν τη θεώρηση των πρακτικών κάθε συνεδρίασης, να διορθώσει τυχόν φραστικά ή αριθμητικά λάθη που οφείλονται σε παραδρομή η αποδόθηκαν εσφαλμένα.

Τα θεωρημένα πρακτικά των συνεδριάσεων όπως και το πρωτότυπο μαγνητοφωνημένο υλικό, φυλάσσονται στο αρχείο του Κινήματος. Κάθε εν ενεργεία μέλος της ΜΕΣΥΑ, του ΠΣ και της ΕΔ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά που περιέχουν ομιλίες και παρεμβάσεις του. Με αιτιολογημένη απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού, μπορεί να δοθεί δικαίωμα πρόσβασης και στα πρακτικά ομιλιών και παρεμβάσεων άλλων μελών.