1 Νοεμβρίου, 2018

Μη σύννομες Υπουργικές Αποφάσεις θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας, που έχουν οδηγήσει έναν ολόκληρο κλάδο και συγκεκριμένα των Ιατρών Εργασίας σε πλήρες αδιέξοδο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και (2) Υγείας

ΘΕΜΑ: «Μη σύννομες Υπουργικές Αποφάσεις θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων»

Αδιέξοδο έχει προκύψει τους τελευταίους 5 μήνες έπειτα από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1592/58/25.1.2017 του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια ένταξης σε ειδικό κατάλογο Ιατρών που δεν διαθέτουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και μπορούν να ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και έτερη Υπουργική Απόφαση 25049/1253/8-5-2018 του ίδιου Υπουργείου, με την οποία συγκροτήθηκε και κυρώθηκε ο ειδικός κατάλογος εξ’ αιτίας του οποίου έμειναν εκτός αγοράς εργασίας 250 Ιατροί εκ του συνόλου των 750, που απασχολούνταν στον συγκεκριμένο τομέα και κάλυπταν τις ανάγκες 4001 επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη από τις προαναφερθείσες ΥΑ, οδήγησε στην ένταξη στο κατάλογο αυτό μόνον 374 ιατρών από τους 630 συνολικά που ασκούσαν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Πέραν δε τούτου, στο πλαίσιο πλέον της λειτουργίας του Ειδικού καταλόγου, ακόμη και οι ενταχθέντες σε αυτόν 374 συνολικά Ιατροί, που ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία και σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που ακολούθησε την ΥΑ, απαιτείται να διαθέτουν και βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιφερείας τους, όπου να αναφέρεται «ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ΙΕ στην περιφέρεια τους». Συνεπώς θα πρέπει κάθε φορά που μια επιχείρηση θέλει να απασχολήσει ιατρό εργασίας να απευθύνεται στους ιατρικούς συλλόγους για να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα όλων των ειδικών ιατρών εργασίας ανά την επικράτεια!

Πλέον, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας από ιατρούς του ειδικού καταλόγου οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο όγκο ιατρών που ασχολούνται με το αντικείμενο, καθίσταται ουσιαστικά και πρακτικά αδύνατη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, αφήνοντας τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων εκτεθειμένους και οδηγώντας και τους ενταχθέντες στον ειδικό κατάλογο 374 ιατρούς στην ανεργία.

Αναμφίβολα, το αδιέξοδο που δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας, αφενός οδηγεί στην ανεργία το σύνολο των Ιατρών, που ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, ενταγμένους και μη στον ειδικό κατάλογο και αφετέρου επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις, που θέλουν και απαιτούν όχι μόνο να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά να διαθέτουν ταυτόχρονα ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, προκειμένου να τους προστατεύσουν.

Δεδομένου ότι η προαναφερθείσα προϋπόθεση άσκησης καθηκόντων ιατρούς εργασίας από τους ενταχθέντες στον ειδικό κατάλογο είναι παράλογη, αλλά και αντίθετη με την κοινοτική νομοθεσία, μετά την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, ο οποίος ήρε τους εδαφικούς περιορισμούς στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και την εξάρτησή του από προηγούμενη αδειοδότηση.

Δεδομένου ότι αυτομάτως και οι 374 ιατροί, που έχουν πιστοποιηθεί στον ειδικό κατάλογο οδηγούνται στην ανεργία, μετά από πολυετή απασχόληση σε επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ιατρών που κατέχει την συγκεκριμένη ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας ανέρχεται μόνο στους 150 περίπου.

Δεδομένου ότι επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος απασχολούσαν ιατρούς από τον ειδικό κατάλογο και είχαν πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, πλέον κινδυνεύουν να θεωρηθούν μη συμμορφωμένες με τη νομοθεσία και να απειλούνται με πρόστιμα.

Δεδομένου ότι το εν λόγω αδιέξοδο αναμφίβολα έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων της χώρας και θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν είναι ενήμεροι για το αδιέξοδο που έχουν δημιουργήσει η Υ.Α. 1592/58/25.1.2017 και η Υ.Α. 25049/1253/8-5-2018 στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, προκειμένου να τους προστατεύσουν.

2. Αν προτίθενται να προβούν σε τροποποίηση της εν λόγω Υ.Α. και της διάταξης του εδαφίου γ του άρθρου 2.Α. του Ν. 3850/2010 και να άρουν, τόσο την υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης του Ιατρικού Συλλόγου περί υπάρξεως ή διαθεσιμότητας ιατρών με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, ως προϋπόθεση της ασκήσεως του επαγγέλματός τους, όσο και τον χωρικό περιορισμό, της ασκήσεως των του επαγγέλματός τους στην περιφέρεια του Ιατρικού συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, συμμορφούμενοι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και στον Νόμο 3919/2011 που την κύρωσε και την κατέστησε εσωτερικό δίκαιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου