11 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις του Τομέα Αναπηρίας και Χρόνιων Παθήσεων

ΣΥΣΤΑΣΗ Γενικής Γραμματίας για την Αναπηρία και τις Χρόνιες Παθήσεις.
Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποτελούν το 12% -15% του πληθυσμού μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά και αφορούν όλους σχεδόν τους τομείς δράσεις του Κράτους. Απαιτείται, λοιπόν, ολοκληρωμένη και συντονισμένη παρέμβαση και όχι αποσπασματικές λύσεις. Αυτή κυρίως:

Θα συντονίσει την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου για την Αναπηρία και τις Χρόνιες Παθήσεις, το οποίο αφορά στο σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης και θα είναι σύμφωνο με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας επικύρωσε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο (Ν.4074/2012)
Θα συντονίσει τις ενέργειες για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές του Κράτους και σε όλους τους τομείς παρέμβασής του. Τα ζητήματα αναπηρίας είναι οριζόντια και αφορούν κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Θα φροντίσει για την εναρμόνιση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την εφαρμογής της, όπως καθορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης (Ν. 4074/2012)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, την άρση όλων των μορφών διάκρισης, την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, στο κοινωνικό γίγνεσθαι, απαιτείται ένα Εθνικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο με έμφαση στην:

Ενίσχυση και επέκταση του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και όλων των δομών που λειτουργούν στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΚΔΑΠ -ΑμεΑ, ΚΗΦΗ κ.λπ
Εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΑ
Επικαιροποίηση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων.
Προσβασιμότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κράτους
Ενίσχυση της λειτουργίας και σταθερή χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με βαριά αναπηρία, τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στην πλειοψηφία τους ιδρύθηκαν και λειτουργούν από γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία. Θέσπιση ενιαίου συστήματος διαχείρισης αξιολόγησης και ελέγχου αυτών.
Ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Επαρκή και έγκαιρη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης και των τμημάτων ένταξης, με μόνιμο προσωπικό πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών δομών, διαδικασιών, εξοπλισμών και εκπαιδευτικού υλικού όλων των βαθμίδων.
Ίδρυση Κέντρων πρώιμης παρέμβασης για παιδιά του αυτιστικού φάσματος σε κάθε περιφέρεια
Επανεκκίνηση του συστήματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
Εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αποϊδρυματοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.
Επιμόρφωση διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού σε θέματα αναπηρίας.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Διαβίωση στην Κοινότητα: Ενδυνάμωση του θεσμού των ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), με ίδρυση νέων ΣΥΔ - ΑμεΑ και θέσπιση συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου.
Χάραξη εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικών Συνεταιρισμών Π.Ε.) και ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων)
Θεσμοθέτηση των Προστατευμένων Παραγωγικών Εργαστηρίων για άτομα με Νοητική Υστέρηση και Αυτισμό.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαδυκτιακές πύλες του ΑΣΕΠ προσβάσιμες σε όλους. Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από τη δυνατότητα πληροφόρησης από την διαδικτυακή πύλη του ΑΣΕΠ έχει ως συνέπεια την αδυναμία ισότιμης συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και εν τέλει καταλήγει στον αποκλεισμό τους. Παρά την ύπαρξη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου που επιβάλει την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κράτους (ν.3979/2011) και τη χρηματοδότηση αυτής από το ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον η ανάγκη για προσβασιμότητα επεκτείνεται στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, πύλη του ΕΡΜΗ, η πύλη του ΙΚΑ, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων κ.α.
Δυνατότητα για απασχόληση σε γονεϊκές δομές και φορείς εργαζομένων ατόμων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 5μηνης διάρκειας του ΟΑΕΔ.
Συνεργασία με φορείς αναπηρίας και το Υπουργείο Εργασίας για την ενημέρωση και την παρακολούθηση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη δημιουργία κι εφαρμογή εύλογων προσαρμογών στους εργασιακούς χώρους (υποδομές, χωροταξικό, ωράριο, εξοπλισμός κλπ) που εργάζονται ΑμεΑ, αλλά και γονείς Ατόμων με βαριές Αναπηρίες.
Τέλος στη χρηματοδοτική ανισότητα και ανασφάλεια των δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σταθερό σε ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στελεχώνονται κατά κύριο λόγο αν όχι αποκλειστικά με ωρομίσθιο προσωπικό και αναπληρωτές, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα κάθε σχολικό έτος το εκπαιδευτικό προσωπικό να αλλάζει. Το σύστημα αυτό στελέχωσης με μετάθεση, απόσπαση ή αναπλήρωση αφενός απαξιώνει τον εκπαιδευτικό και το έργο του, αφετέρου οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, καθώς το εκπαιδευτικό έργο δεν έχει καμία απολύτως συνέχεια. Μάλιστα σε συγκεκριμένες μορφές αναπηρίας, όπως για παράδειγμα ο αυτισμός, η αλλαγή κάθε χρόνο του εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει την παράλληλη στήριξη διαταράσσει την σταθερότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που οι μαθητές αυτοί έχουν απόλυτη ανάγκη.
Τη στελέχωση με ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σχολικούς νοσηλευτές σε κάθε ΣΜΕΑΕ,
Ειδικά, για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με σύνδρομο Down και πολλαπλές αισθητηριακές, σωματικές και νευροψυχιατρικές αναπηρίες, πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα ίδρυσης νέων Σχολικών Μονάδων, προκειμένου να ενταχθούν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ είναι απαραίτητη η λειτουργία όλων των ΣΜΕΑΕ στα πλαίσια του «ολοήμερου σχολείου»,
Κάλυψη των αναγκών μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ ή Τ.Ε. ή σχολεία γενικής εκπαίδευσης με την ανάλογη στήριξη και παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή (σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/08).
Ίδρυση Κέντρων πρώιμης παρέμβασης για παιδιά του αυτιστικού φάσματος σε κάθε περιφέρεια.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δημιουργία και λειτουργία υπηρεσίας «one stop shop» στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας, η οποία θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και την υποβοήθηση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του τομέα της Πρόνοιας, για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης υφισταμένων ή λειτουργίας νέων προγραμμάτων για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.
Επαναπροσδιορισμός (μετά από την τετραετή εμπειρία λειτουργίας του θεσμού και μετά από ουσιαστικό διάλογο μεταξύ φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΟΤΑ και συναρμόδιων Υπουργείων) του θεσμού των ΣΥΔ-ΣΑΔ, ενίσχυση της λειτουργίας του θεσμού και δημιουργία νέων Στεγών σε κάθε Περιφέρεια (με τη συγχρηματοδότηση του νέου ΕΣΠΑ και με την ενεργό συμμετοχή-σύμπραξη των ΟΤΑ της χώρας.

Καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων κατανομής των επιχορηγήσεων των πιστοποιημένων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη πχ τον αριθμό περιθαλπομένων ΑμεΑ, την καταβολή ενοικίων, τον αριθμό των εργαζομένων εκπαιδευτών-θεραπευτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαπιστωμένων από θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα (πχ ΕΚΚΑ)
Επέκταση του νόμιμου και απαραίτητου ελέγχου από θεσμοθετημένα όργανα, όχι μόνο για τους φορείς που είναι ΝΠΙΔ, αλλά και για τους φορείς που είναι ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που λειτουργούν ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, για να μπορεί έτσι να ελέγχεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παραγωγική αξιοποίηση των κονδυλίων που διαθέτει η Πολιτεία.
Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων των ως άνω παρόχων (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθόσον δεν πρόκειται για επιχειρήσεις αλλά κοινωνικούς φορείς που καλύπτουν τα κενά του κράτους, υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι πρόκειται για πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους φορείς, με ανάλογο αριθμό εργαζομένων και αντίστοιχο πλήθος περιθαλπομένων ΑμεΑ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων

Υποχρέωση διασφάλισης της προσβασιμότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και ποσοστού 10% των δωματίων, όλων των τουριστικών υποδομών ανεξαρτήτως κατηγορίας
Καθιέρωση κινήτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών όλων των κατηγοριών και ιδιαίτερα των χαμηλότερων κατηγοριών (Β΄, Γ΄ κ.λπ.)
Ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας όλων των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εστίασης κ.λπ.) στα άτομα με αναπηρία στα κριτήρια αξιολόγησης αυτών για την κατάταξή τους σε κατηγορίες
Καθιέρωση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα (τουριστικά πρακτορεία, μονάδες προσωρινής διαμονής, μονάδες εστίασης κ.λπ.)  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση  2.0, σε Επίπεδο Προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» με βελτίωση ή και επανασχεδιασμό τους και συνεχή ενσωμάτωση σε αυτές όλων των διαθέσιμων πληροφοριών
Καθιέρωση παροχής «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων (συνοδών, επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας κ.λπ.) για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και γενικότερα ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς και εκδηλώσεις
Πιστοποίηση της προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών με βάση το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία - Απαιτήσεις και συστάσεις».
Συστηματική καταγραφή και διαρκή ενημέρωση πληροφοριών σχετικών με τις παρεχόμενες προσβάσιμες υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δημιουργία αξιόπιστης βάσης  δεδομένων, πολύγλωσσης και «φιλικής» στα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, για την καταχώρηση, προβολή και προώθηση στα τουριστικά fora του εσωτερικού και εξωτερικού των παραπάνω πληροφοριών, σε συμβατικές αλλά και προσβάσιμες μορφές
Ανάπτυξη αξιόπιστων στοχευμένων τουριστικών πακέτων προσβάσιμων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος (π.χ. κοινωνικός τουρισμός), για τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στον τουρισμό ατόμων με αναπηρία και λοιπών εμποδιζόμενων ατόμων.
Ενημέρωση σε συνεργασία με φορείς αναπηρίας των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών για το εύρος, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της αγοράς των ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και λοιπών κατηγοριών με αντίστοιχες με αυτούς ανάγκες.
Λήψη μέτρων για την κατάρτιση/ενημέρωση σε συνεργασία με φορεί αναπηρίας των στελεχών του τουριστικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη «πρώτης γραμμής», σε θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.
Συμπερίληψη   στα   προγράμματα   σπουδών   των  Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλων των βαθμίδων υποχρεωτικού μαθήματος για την αναπηρία.

διαβάστε επίσης