20 Οκτωβρίου, 2015

Η Ελλάδα κινδυνεύει με επίπληξη λόγω καθυστέρησης στη λειτουργία του ΣΑΕΠ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας), Σπύρος Λυκούδης (Α’ Αθηνών) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Χιλιάδες απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή και συνδεδεμένων κολεγίων δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα και στερούνται των αντίστοιχων επιδομάτων, λόγω συστηματικής καθυστέρησης, όπως και ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει, του Υπουργείου Παιδείας, μέσω του συλλογικού του οργάνου ΣΑΕΠ. Προ λίγων ημερών, αναστάλθηκε για 2η φορά εντός του 2015 η λειτουργία του, ως αποτέλεσμα της μετονομασίας και της διάσπασης Υπουργείων. Μάλιστα πολλοί Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι και Φορείς Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απασχόληση, δε δέχονται την απόφαση ΣΑΕΠ, ζητώντας και ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν στους κατόχους των πτυχίων τα όσα η νομοθεσία ορίζει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται αρχικά να επιπλήξει το Υπουργείο Παιδείας και πιθανόν να ακολουθήσει οριστική καταδίκη και επιβολή προστίμου.

Το Ποτάμι είναι υπέρ της ύπαρξης καθαρών κανόνων στην αγορά εργασίας και στην πιστοποίηση των προσόντων. Για το λόγο αυτό πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να μην εξαρτάται η εφαρμογή της νομοθεσίας από τη διοίκηση της εκάστοτε υπηρεσίας/οργανισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)

Με το Π.Δ 38/2010 (ΦΕΚ 78/25.05.2010, Τεύχος Α’), όπως αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί με τους Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012, Τεύχος Α’) και 4113/2013 (ΦΕΚ 18/25.01.2013, Τεύχος Α’), και με μεγάλη καθυστέρηση μετά από καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας ενσωμάτωσε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 στο εθνικό μας δίκαιο. Με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αλλοδαπών πανεπιστημίων και των συνδεδεμένων με αυτών κολεγίων, ως προς τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών, σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από την έκδοση σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π).

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας συστηματικά καθυστερεί στη διαδικασία αναγνώρισης με αποτέλεσμα χιλιάδες απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή και συνδεδεμένων κολεγίων να μη μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα και να στερούνται των αντίστοιχων επιδομάτων (π.χ. επίδομα Πτυχίου, προαγωγή σε διευθυντικές θέσεις κ.λπ.). Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει την υπερβολική καθυστέρηση στη διαδικασία αναγνώρισης με σχετικές επιστολές του προς τον Υπουργό Παιδείας στις 25/5/2015 αλλά και στις 5/9/2015, ενώ από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορούμαστε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να επιπλήξει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για παράβαση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που ορίζουν η ελληνική και η κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση δε συνέχισης της καθυστέρησης η χώρα μας απειλείται με οριστική καταδίκη και επιβολή προστίμου.

Πληροφορηθήκαμε επίσης από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ότι προ ολίγων ημερών ανεστάλη (για 2η φορά εντός του 2015) η λειτουργία του ΣΑΕΠ που αποτελεί συλλογικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας, ως αποτέλεσμα της μετονομασίας και της διάσπασης υπουργείων τα οποία ως γνωστόν συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο συμβούλιο.

Ας σημειωθεί πως ακόμα και όταν μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις χορηγηθεί η επαγγελματική ισοδυναμία πολλοί Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, καθώς και άλλοι Φορείς Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απασχόληση, δε δέχονται την απόφαση του ΣΑΕΠ αντιτείνοντας της ανάγκη ύπαρξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης και από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώριση Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν στους κατόχους των πτυχίων τα όσα η νομοθεσία ορίζει.

Το Ποτάμι είναι υπέρ της ύπαρξης καθαρών κανόνων στην αγορά εργασίας και στην πιστοποίηση των προσόντων. Για το λόγο αυτό πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να μην εξαρτάται η εφαρμογή της νομοθεσίας από τη διοίκηση της εκάστοτε υπηρεσίας/οργανισμού.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του ΣΑΕΠ ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων πανεπιστημίων και συνδεδεμένων κολεγίων; Πότε πρόκειται να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ με την απόφαση συγκρότησης του ΣΑΕΠ; Ποια υπουργεία και επαγγελματικές οργανώσεις έχουν ορίσει όπως προβλέπεται, εκπρόσωπο για συμμετοχή στο ΣΑΕΠ και ποια ακόμη όχι;

2. Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αποφοίτων πανεπιστημίων και των κολεγίων ενώπιον του ΣΑΕΠ τόσο για πρώτα πτυχία όσο και για μεταπτυχιακούς τίτλους; Πόσες από τις αιτήσεις αντίστοιχα έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου και πόσες καθυστερούν στη διαδικασία εξέτασης λόγω της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών; Πόσες υποθέσεις υπάρχουν που να έχουν εκδοθεί αποφάσεις αρνητικές, πόσες θετικές και σε πόσες περιπτώσεις έχουν δοθεί αντισταθμιστικά μέτρα; Σε περίπτωση αντισταθμιστικών μέτρων, έχουν οριστεί εξετάσεις των μαθημάτων που ορίζονται από τις επιτροπές και με ποια διαδικασία;

3. Πόσες υποθέσεις χορήγησης επαγγελματικής ισοδυναμίας υπάρχουν για:

α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 2005/36/ΕΚ που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου;

β) Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.λπ.

4. Ποιες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να βελτιωθούν οι χρόνοι και οι διαδικασίες του ΣΑΕΠ για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των αιτούντων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Σπύρος Λυκούδης - Α΄ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής