8 Μαρτίου, 2016

Η έγκριση της έκθεσης για τους λιμένες θετικό βήμα για προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα

Τη συμπερίληψη των τροπολογιών ελληνικού ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή έγκριση της έκθεσης σχετικά με τους νέους κανόνες για την ελεύθερη οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοδοτική διαφάνεια των λιμένων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών κ. Μίλτος Κύρκος. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων λιμένων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και στη μείωση του κόστους των λιμενικών υπηρεσιών.

Με αφορμή τη ψήφιση ο κ Κύρκος δήλωσε: «Οι ελληνικές θέσεις και επιδιώξεις αποτυπώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση. Πέρασαν τροπολογίες μας για τους μικρούς λιμένες οι οποίοι με μη έντονη κίνηση και χαμηλή οικονομική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπόκεινται σε δυσανάλογο διοικητικό φόρτο. Φυσικά η παρέκκλιση αυτή δεν σημαίνει μη τήρηση διαφάνειας στη χρήση των δημοσίων πόρων που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο λογιστικό σύστημα.»

Επίσης, σημαντική για τους ελληνικούς λιμένες ήταν η συμπερίληψη τροπολογιών για δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού δεδομένου του ισχυρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν από τους λιμένες τρίτων χωρών της Ν.Α Μεσογείου, οι οποίοι έχουν διαφορετικά συστήματα λειτουργίας των λιμενικών τους υπηρεσιών. «Η έκθεση είναι λιγότερο αυστηρή ως προς τα επιμέρους σημεία της και υποχρεώσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι λιμένες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται σε ένα αντίστοιχα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο οργάνωση και δραστηριοποιούνται συνεπώς με διαφορετικούς όρους για τη διεκδίκηση μεριδίου στην ίδια αγορά», δήλωσε ο κ Κύρκος.

Στην έκθεση τίθενται σαφείς κανόνες οικονομικής διαφάνειας στον καθορισμό των τελών για τις λιμενικές υπηρεσίες και για τη χρήση των λιμενικών υποδομών για να αποτραπεί η κατάχρηση των τιμών. «Σημαντική προϋπόθεση για την ύπαρξη θεμιτού ανταγωνισμού με ισότιμους όρους μεταξύ των λιμένων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων είναι η εφαρμογή ενός σαφούς πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Αναμένουμε από την Επιτροπή την αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαλλαγών κατά κατηγορία για τους λιμένες.

Σημαντική είναι, επίσης, η συμπερίληψη κοινωνικών και εργασιακών ζητημάτων και ζητημάτων εκπαίδευσης που έλειπαν από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα, συνεπώς οι διατάξεις που εισήχθησαν δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές. Τα κ-μ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι χορηγούνται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, βάσει των δεσμευτικών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών κοινωνικών προτύπων. Το αποτέλεσμα του συμβιβασμού είναι, όμως, ικανοποιητικό, λαμβανομένου υπόψη ότι πολλοί θεωρούσαν ότι το πλαίσιο της πρότασης κανονισμού δεν θεωρείται το κατάλληλο για να αντιμετωπισθούν τέτοια ζητήματα.»

«Με το σημερινό κείμενο διασφαλίζεται διαφάνεια στη χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης, άνοιγμα στην αγορά με σαφή αλλά όχι άναρχο τρόπο, υγιής ανταγωνισμός. Eίναι η τρίτη προσπάθεια και ένα πρώτο βήμα για ρύθμιση των λιμανιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα καταλήξουν σε ένα ασφαλές πλαίσιο για την προσέλκυση επενδυτών και στην Ελλάδα.», δήλωσε ο ευρωβουλευτής.