27 Μαρτίου, 2015

Eρώτηση προς τον Υπ. Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα της εκούσιας καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου 34 του ν.4320/2015

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα της ρύθμισης για την εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία λήγει 27/03/2015.

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα της ρύθμισης για την εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία λήγει σήμερα 27/03/2015. Υπό τις παρούσες συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας των δημοσίων ταμείων, σημαντικής υστέρησης των δημοσίων εσόδων και συνεχών χρηματοδοτικών αναγκών για την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, η αποτελεσματικότητα της εν λόγω ρύθμισης αλλά και αυτών που εισήχθησαν μέσω του νόμου 4321/2015 για την επανεκκίνηση της οικονομίας καθίσταται κομβικής σημασίας για την ομαλή εξέλιξη των δημόσιων οικονομικών και για την λειτουργία του συνόλου της εθνικής οικονομίας, καθώς η κυβέρνηση φέρεται να πρέπει να επιλέξει μεταξύ των εξωτερικών υποχρεώσεωv της χώρας (επερχόμενη αποπληρωμή του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 415 εκ. ευρώ στις 09/04/2015 και των λήξεων ΕΓΕΔ ύψους 1,4 δις ευρώ και 1 δις ευρώ στις 14/04/2015 και 17/04/2015 αντίστοιχα) και των εσωτερικών υποχρεώσεων για μισθούς και συντάξεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Yπουργό Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα της εκούσιας καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου 34 του ν.4320/2015
 
Η κυβέρνηση με την εφαρμογή του άρθρου 34 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α’) παρείχε τη δυνατότητα σε όσους είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές να εξοφλήσουν μέχρι τις 27/03/2015 εν όλω ή εν μέρει την αρχική οφειλή, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα πρόστιμα, τους τόκους και τις προσαυξήσεις που την επιβάρυναν, ανεξαρτήτως εάν οι εν λόγω βρίσκονταν σε ρύθμιση σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις.

Η τροπολογία ψηφίστηκε ως κατεπείγουσα, καθώς οι ανάγκες ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου οδήγησαν την κυβέρνηση στην αποστράγγιση κάθε αποθεματικού των δημοσίων φορέων και οργανισμών. Η κυβέρνηση φέρεται να πρέπει να επιλέξει μεταξύ των εξωτερικών υποχρεώσεωv της χώρας (επερχόμενη αποπληρωμή του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 415 εκ. ευρώ στις 09/04/2015 και των λήξεων ΕΓΕΔ ύψους 1,4 δις ευρώ και 1 δις ευρώ στις 14/04/2015 και 17/04/2015 αντίστοιχα) και των εσωτερικών υποχρεώσεων για μισθούς και συντάξεις. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της διάταξης αυτής είναι κομβικής σημασίας για τα δημόσια οικονομικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α’), σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1185/2011, τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία - άρα και των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών - δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr του Υπουργείου Οικονομικών, όταν υπερβαίνουν τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Η πρόβλεψη της δημοσιοποίησης των δεδομένων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του νόμου 3943/2011 λαμβάνει υπόψη τις ρυθμίσεις του ν. 2472/1997 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάδει με αυτές. Δεδομένου πως για πρώτη φορά δεν μπήκε ανώτατο όριο υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις και στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διατάξεων περί εκούσιας καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην Βουλή οι οφειλέτες του Δημοσίου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, οι οποίοι έκαναν χρήση της διάταξης του άρθρου 34 του νόμου 4320/2015 και τα εισπραχθέντα ποσά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Ποιος είναι ο αριθμός των φορολογούμενων που έκανε χρήση της διάταξης του άρθρου 34 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α’), ποιο είναι το ποσό που εισπράχθηκε καθώς και το ποσό των προσαυξήσεων που διαγράφηκε; Πόσοι από αυτούς και με τι συνολικό ποσό υπάγονταν ήδη σε ρύθμιση;

2) Ποιος είναι ο αριθμός των φορολογούμενων που ενέπιπταν στη διάταξη του άρθρου 9 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α’) και έκανε χρήση της διάταξης του άρθρου 34 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α’) και ποιο είναι το ποσό που εισπράχθηκε αλλά και διαγράφηκε;

3) Αιτούμαστε την κατάθεση στη Βουλή εγγράφου-κατάστασης των οφειλετών που έκαναν χρήση της μερικής εκούσιας καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3943/2011 με σαφή αναφορά στα εισπραχθέντα αλλά και τα διαγραφέντα βάσει αυτής ποσά καθώς και στα ακόμη οφειλόμενα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα όποια αποτελέσματα, πριν και από την προβλεπόμενη εκ του νόμου ανά τρίμηνο επικαιροποίηση και ανάρτηση νέας λίστας.

Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθηνών

27 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης