13 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Οι βουλευτές του Ποταμιού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής και κ. Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε στις 30/12/2014 «κατεπείγουσα» προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού η οποία ως όφειλε ανεστάλη εν όψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Η εν λόγω προκήρυξη χαρακτηρίζεται από ορισμένες ασάφειες και αδυναμίες ως προς τη διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων και χρήζει πιθανής επανεξέτασης.

Επειδή η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Έλληνες μαθητές της διασποράς και χρειάζεται συντονισμένη και συνεχή υποστήριξη, και επειδή παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλείται ο κ. Υπουργός να ιεραρχήσει πολύ ψηλά το εν λόγω εκκρεμές και τόσο σοβαρό ζήτημα. Είναι απαραίτητο άμεσα να προχωρήσει η έγκαιρη επανεκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή της διδασκαλίας, καλλιέργειας και προώθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για το επόμενο σχολικό έτος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Είναι εμφανής σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα μια ανησυχητική υστέρηση στην προώθηση μέτρων, δράσεων και υλοποίηση ενεργειών προς την αντιμετώπιση των τρεχουσών προβλημάτων, αναγκών και εκκρεμοτήτων των τομέων αρμοδιότητας των Υπουργών. Πόσο μάλλον δε στον πολύ σημαντικό χώρο της Παιδείας στον οποίο η λανθασμένη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις είναι πάρα πολλές και ιδιαίτερα επικίνδυνες.
Επειδή η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό ανήκει σε έναν από τους πιο ευαίσθητους και σημαντικούς τομείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία καλείται το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο κ. Υπουργός να ενσκύψει στο εκκρεμές ζήτημα της πλήρωσης των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ως γνωστόν, με μια «κατεπείγουσα» διαδικασία την 30η Δεκεμβρίου 2014, η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προέβη στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, η οποία αν και εμπρόθεσμη, δημοσιεύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιανουαρίου 2015. Προφανώς και με βάση τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 2ας Ιανουαρίου 2015, η εν λόγω διαδικασία ανεστάλη προσωρινά. Η συγκεκριμένη προκήρυξη συνοδεύεται από την υπ. Αριθμ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού στη βάση της οποίας εγείρονται κάποια ζητήματα περί ορισμένων κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης. Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά αναφέρεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη και δε μοριοδοτείται κατά προτεραιότητα η ύπαρξη συναφούς μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου με τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα. Επίσης δίχως αιτιολόγηση αποκλείεται από τη μοριοδότηση η κατοχή 2ου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου συνιστώντας μη αξιοκρατική αξιολόγηση πιθανών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής. Τέλος υφίστανται ασάφειες και αοριστίες για την αξιολόγηση και αποτίμηση συγκεκριμένων ικανοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 11 του άρθρου 3 της προκήρυξης.

Επειδή για εμάς στο Ποτάμι η Παιδεία είναι ένα πολυεπίπεδο αγαθό υψίστης σημασίας για όλα τα παιδιά εντός και εκτός Ελλάδας, καλούμε το Υπουργείο και τον κ. Υπουργό να μην ξεχάσει τα όσα εν συντομία ανέφερε μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κουράκη στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης και να ενισχύσει στην πράξη την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού η οποία δεινοπαθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Καθώς τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται για την έγκαιρη προετοιμασία του σχολικού έτους 2015-2016 και δεδομένου ότι το ζήτημα της υποστήριξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι καίριας σημασίας, πότε προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να επαναδημοσιεύσει ή να άρει την αναστολή της διαδικασίας προκήρυξης πλήρωσης των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού;

2) Σκοπεύει το Υπουργείο να προβεί σε αναθεώρηση της εν λόγω προκήρυξης;

3) Έχει λάβει γνώση της συνοδευτικής υπ. αριθμ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Υπουργικής Απόφασης για τον Καθορισμό προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού; Προτίθεται να αντιμετωπίσει πιθανές ασάφειες, να επανεξετάσει τα κριτήρια επιλογής και τη μεθοδολογία μοριοδότησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας