4 Μαρτίου, 2016

Επανεξέταση της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014

Ο Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση, σχετικά με Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης για τη διαδικασία οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των πάσης φύσης επιχειρήσεων -εγκαταστάσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη διάταξη περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισμό αντιμετώπισης πυρκαγιών και ειδικότερα για αναπνευστικές συσκευές με εξαιρετικά περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, η διάταξη δεν λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από κριτήρια, σχετικά με τις εγκαταστάσεις, όπως αν πρόκειται για υπόγειους ή υπέργειους χώρους, για ερμητικά κλειστούς ή κλειστούς στεγασμένους χώρους με ανοίγματα.

Επιτυγχάνει με αυτές τις δύο προβλέψεις αφενός να περιορίσει σκανδαλωδώς τον αριθμό των επιλέξιμων συσκευών σε ένα μόνο προϊόν και αφετέρου να το καταστήσει προαπαιτούμενο για πολλές περισσότερες εγκαταστάσεις από ότι συνεπάγεται ο περιγραφόμενος κίνδυνος.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά το Υπουργείο, αν προτίθεται να επεκτείνει τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διάταξης, ώστε να μην ευνοείται σκανδαλωδώς μία μόνο εταιρεία και να δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μεγαλύτερου εύρους προϊόντων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014

Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’2434) στις 12/09/2014 εγκρίθηκε η υπ’αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά τη διαδικασία οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των πάσης φύσης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών. Ειδικότερα στο άρθρο 11 με τίτλο «Βοηθητικά εργαλεία και μέσα επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων» αναφέρεται πως στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που προβλέπεται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο με τρεις ή περισσότερες πυροσβεστικές φωλιές, αυτές επιβάλλεται να διαθέτουν ορισμένα βοηθητικά εργαλεία και μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που τυχόν προκύψουν μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μεταξύ αυτών αναφέρεται πως ανά 9 πυροσβεστικές φωλιές προστίθεται μια πλήρης αναπνευστική συσκευή. Η διάταξη θέτει τις προδιαγραφές της αναπνευστικής συσκευής και μεταξύ αυτών αναφέρει πως πρέπει να είναι ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/πίεσης 6l/300 bar κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-137 με διάταξη για δεύτερη παροχή.

Με άλλα λόγια η διάταξη προβλέπει την ανάγκη αγοράς από τους υπόχρεους συσκευών “one pack” 6l/300 bar.

Αναφορικά με την εν λόγω διάταξη προκύπτουν εύλογα ερωτήματα καθώς αφενός στην αγορά υπάρχει ένας μόνος κατασκευαστής και διανομέας αναπνευστικής συσκευής “one pack” με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφετέρου η διάταξη δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ πυροσβεστικών φωλιών υπόγειων και υπέργειων χώρων ούτε μεταξύ ερμητικά κλειστών και κλειστών στεγασμένων χώρων με ανοίγματα.

Ως εκ τούτου η διάταξη φαίνεται να δημιουργεί τεχνηέντως υπερβάλλουσα ζήτηση για συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος του οποίου τα ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν προσδιοριστεί αναίτια περιοριστικά ώστε να οδηγεί την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης μονοπωλιακά από έναν μόνο κατασκευαστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Προτίθεστε να επεκτείνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης αναφορικά με τις αναπνευστικές συσκευές του άρθρου 11, ώστε να μην ευνοείται σκανδαλωδώς μία μόνο εταιρεία και να δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μεγαλύτερου εύρους προϊόντων;

2. Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να εξετάσετε ξανά την εν λόγω Πυροσβεστική Διάταξη ώστε να προβείτε σε πιο λεπτομερή διαχωρισμό των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων και το είδος των κινδύνων, διαφοροποιώντας αντιστοίχως και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα με έξοδα εξοπλισμού εγκαταστάσεις με αντικειμενικά χαμηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς και να μην δημιουργούνται ρυθμιστικά ανάγκες για μη απαραίτητο εξοπλισμό;

3. Θεωρείτε πως η εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 11 με μοναδικό κριτήριο την ύπαρξη μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με τρεις ή περισσότερες πυροσβεστικές φωλιές μεγιστοποιεί την αποτελεσματική προστασία σε όρους ασφάλειας και κόστους;
Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθήνας